Wonen betaalbaar

Betaalbare en passende huur

 
“Woningen met de laagste huren gaan naar mensen met de laagste inkomens.”

Wij willen dat de huur van onze woningen goed past bij onze huurders en hun inkomen. Woningen met de laagste huren gaan naar mensen met de laagste inkomens. We kijken naar de hoogte van de huur, de inkomensgrens huurtoeslag, de grootte van het huishouden, het inkomen en de leeftijd.

Huurverhoging

In 2020 paste Eigen Haard een lagere huurverhoging toe van 0,5% + 2,6% inflatie dan de wettelijk toegestane 1% + 2,6% inflatie. Dit was een bewust keuze. Eigen Haard is namelijk niet verplicht om de maximale ruimte van de huursom te benutten. Wij willen op basis van onze visie sturen op betaalbaarheid zodat zoveel mogelijk mensen betaalbaar wonen. Met andere woorden de essentie van ons huurbeleid gaat uit van de betaalbaarheid van huurders. Dit betekende in 2020  concreet:

  • dat huurders met laag inkomen een lagere huurverhoging betalen en huurders met een (iets) hoger inkomen een hogere huurverhoging betalen. 
  • dat huurders met een relatief hoge huur een lage huurverhoging of zelfs geen huurverhoging of huurverlaging krijgen en huurders met een relatief lage huur een wat hogere huurverhoging.  

Tegemoetkoming in de huur

In 2020 kregen 1.638 Amsterdamse huurders, die langdurig een laag inkomen en in verhouding een hoge huur hebben, een tegemoetkoming van Eigen Haard van gemiddeld € 40 per maand, afhankelijk van de hoogte van de huur en de huishoudsamenstelling. 

In 2020 is in samenwerking met Gemeente Zaanstad voor de Zaanse huurders een vergelijkbare 'passende huur'-regeling getroffen. Voor 37 huurders is huurbevriezing per 1 juli 2020 toegepast of heeft aftopping van de huurprijs plaatsgevonden op een van de aftoppingsgrenzen. 

Sinds 2019 dragen de woningcorporaties de lasten van de tegemoetkoming op de huur zelf, of bieden ze een alternatief voor betaalbare huisvesting (verhuisregeling). Dit is een uitvloeisel van het woonlastenakkoord, dat de gemeente, de woningcorporaties van Amsterdam en de huurdersvereniging Amsterdam in 2016 afsloten. Het betreffende onderdeel daarvan is de regeling 'passende huur'. 

Liberalisatiegrens

Woningen met een huur boven de liberalisatiegrens - de bovengrens voor het ontvangen van huursubsidie - verhuren wij aan mensen met een middeninkomen tot circa € 60.000. Ook deze groep maakt op de woningmarkt nauwelijks kans op een - voor hen betaalbare - woning. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar niet voldoende voor een woning op de vrije markt.

Wat past bij wie? 

Ook als mensen eenmaal bij ons wonen, houden we aandacht voor betaalbaarheid. Onderstaande tabel geeft weer welke huur past bij huurders met recht op huurtoeslag.

Huurder Inkomensgrens
Huurtoeslag
Huur tot
€ 619,01
Huur tot
€ 663,40 
Huur tot
€ 737,14 
 1 persoon  € 23.225  Past  Past niet  Past niet
 2 personen  € 31.550  Past  Past niet  Past niet
 1 persoon 65+ € 23.175  Past  Past niet  Past niet
 3 of meer personen  € 31.550  Past  Past  Past niet
 Meer persoon 65+  € 31.465 Past  Past Past niet

 

De Cijfers

Huur  Toegewezen in 2020
Tot € 619,01 1.899
Van € 619,01 tot € 663,40  347
Van € 663,40 tot € 737,14  398
Vanaf € 737,14  632