2020 in vogelvlucht

 
De Covid-19-maatregelen overtuigden ons ervan, dat het versterken van het persoonlijke contact met onze huurders en partners essentieel is.

Jaarverslag 2020

Als er één jaar was waarin onze wendbaarheid op de proef werd gesteld, dan was het 2020 wel. Terugkijkend op 2020 ging een groot deel van de bouw door dankzij het protocol Samen Veilig Bouwen. Een groot deel van onze medewerkers werkte thuis dankzij effectieve ICT-aanpassingen. Ons ziekteverzuimpercentage daalde van 5,6% naar 4,1%. Onze huurders misten wel onze persoonlijke dienstverlening, maar de klanttevredenheid van nieuwe huurders scoorde toch een 7,6. 

Ruim 350 nieuwe woningen

We leverden in 2020, ondanks de veranderende omstandigheden ruim 350 nieuwe woningen op. Dat waren veelal sociale huurwoningen, middensegment huurwoningen en koopwoningen. Bovendien namen we ruim 880 woningen in aanbouw. Dit resultaat was onder meer te danken aan de snelle aanpassing van de bouwsector en onze mensen. Binnen een mum van tijd lag er een Covid-19-protocol ‘Samen Veilig Bouwen’ en kon de bouw door! 

Ketensamenwerking in de nieuwbouw

De nieuwe vorm van ketensamenwerking met onze bouwpartners is essentieel om continu te innoveren en om - ondanks de veranderende wetgeving - onze nieuwbouwambitie voor de lange termijn waar te maken. In 2020 selecteerden we daarom drie vaste partijen gebaseerd op criteria als samenwerking, kostenefficiëntie, duurzaamheid en innovatie. 

Wij houden ons daarbij aan de nieuwste richtlijnen van de overheid, zoals Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en onderzochten in 2020 met acht Noord-Hollandse corporaties de mogelijkheid om gezamenlijk conceptwoningen in te kopen. 

Nieuwbouwbezichtigingen in Covid-19-tijd

De groepsbezichtigingen bij de oplevering van de nieuwbouw organiseerden we nu heel anders. We maakten video’s van de verschillende typen woningen in een nieuwbouwcomplex en plaatsten die op WoningNet. Het is een service die woningzoekenden enorm waarderen, maar alleen via internet beslissen is voor velen toch een stap te ver. Voor de meest kansrijke kandidaten organiseerden we daarom ook bezichtigingen in levende lijve met sleutelkastjes. Deze mix van digitale en persoonlijke service werd gewaardeerd. Bovendien hadden onze actieve doorstroommaatregelen in 2020 succes. We verleidden ruim 500 sociale huurders om door te stromen naar een meer passende woning.

Betaalbaar wonen

Wij willen dat de huur van onze woningen goed past bij onze huurders en hun inkomen. We kijken naar de hoogte van de huur, de inkomensgrens huurtoeslag, de grootte van het huishouden, het inkomen en de leeftijd. Dat betekende onder meer dat wij in 2020 tegemoetkomingen in de huur toekenden en soms huurbevriezing toepasten. 

Concreet kregen 1.638 Amsterdamse huurders, die langdurig een laag inkomen hadden en in verhouding een hoge huur, een tegemoetkoming van Eigen Haard van gemiddeld € 40 per maand.

Een grote groep huurders ontving daarentegen een huurverhoging van 4,4%. Die huurverhoging is zo fors omdat de inflatie met 2,6 % relatief hoog is en deze huurders een lage huur betaalden. Ondanks deze verhoging dragen wij eraan bij dat onze bewoners betaalbaar wonen. Vanwege Covid-19-maatregelen deed circa één procent van onze sociale en vrije sectorhuurders een verzoek voor een betalingsregeling. 

Wonen in prettige buurten

Ons werk in de wijken bestaat uit het schoon, heel en veilig houden van wijken. Maar ook uit het bemiddelen bij en aanpakken van overlast. Met onze wijkselectie analyse 2020 meten we hoe de wijken ervoor staan. In 2020 hebben we aan 17 buurten het label ‘interventiebuurt’ gegeven.

Al onze buurten hebben een wijkbeheerder en dat was in 2020 goud waard. In maart 2020, tijdens de eerste lockdown, belden zij en andere collega’s met alle bewoners. Soms om ze concreet te helpen, vaker alleen voor een praatje. Bovendien introduceerden wij de Veelmeldersaanpak, het Alarmsysteem Medewerkers en Signaleren Achter De Voordeur. 

Oog voor bijzondere groepen

In 2020 verhuurden wij 139 woningen aan jonge statushouders. Met 362 jongeren sloten we in 2020 een speciaal jongerencontract af voor 5 jaar. Soms verhuurden we woningen eerst aan een zorginstelling, die bewoners huisvestten met extra begeleiding. In totaal ging het in 2020 om 208 woningen. Soms is er maatwerk nodig. In 2020 wezen we 27 keer een woning toe binnen de maatwerkregeling, omdat de reguliere regelgeving niet volstond.

Een prettige buurt heeft ook ondernemers nodig. In 2020 hadden de horeca en de detailhandel het zwaar, terwijl juist zij bijdragen aan de leefbaarheid in onze buurten. Als een ondernemer in onze buurt vanwege Covid-19-maatregelen in de problemen kwam, gingen we in gesprek. Als het nodig en zinvol was, spraken we een maatwerkregeling af.

Goede kwaliteit is goed onderhoud

We richtten onze pijlen in 2020 op duurzaamheid, goed onderhoud, structureel innoveren en verbeteren van de toegankelijkheid. Onze vakmannen werkten met beschermingsmiddelen en instructies om veilig hun werk te doen en het besmettingsrisico voor iedereen te minimaliseren. 

We verduurzaamden en renoveerden ruim 1200 woningen. Door de Covid-19-maatregelen liepen sommige projecten vertraging op. Zonder bewonersbijeenkomsten was het moeilijker om het benodigde draagvlak te behalen. Met een persoonlijke benadering behaalden we wel draagvlak voor het project Aquarius in Amstelveen. 

En wat zijn we trots en blij met de oplevering van het schitterende tweede blok van architect Michel de Klerk aan het Spaarndammerplantsoen. Een van de hoogtepunten van de Amsterdamse School. 

Een ander prachtig pand dat we opleverden in 2020 is de voormalige Papaverschool. In dit volledig gerenoveerde Amsterdamse School-pand wonen nu jongeren en statushouders in een eigen community.

Bouwopgaven en financiële middelen

Een aantal ministeries, toezichthouders en AEDES hebben de financiële positie van de corporaties en de noodzakelijke maatschappelijke opgaven onderzocht, zoals nieuwbouw en de energietransitie. Het rapport ‘Opgaven en Middelen Woningcorporaties’, dat in 2020 werd uitgebracht door BZK, laat zien dat de financiering van die opgaven op de (middel) lange termijn onhaalbaar is en concludeerde dat corporaties maar 75% van het vereiste totale investeringsvolume kunnen opbrengen. Voor de MRA specifiek geldt dat over vier tot vijf jaar corporaties al tegen de grenzen/normen lopen van hun investeringsmogelijkheden. Een belangrijke factor in de beperking was en is nog steeds de jaarlijkse verhuurderheffing.

Onze dienstverlening

We hebben in 2020 de basiskwaliteit van ons vastgoed verder verbeterd. We hebben daartoe 56.415 reparaties verricht en we zijn gestart met een slimmere manier van samenwerken met een deel van onze leveranciers, gericht op minder administratieve stappen, inzicht in planning en werkzaamheden, focus op kwaliteit en de specialist direct na contact met de klant aan het werk. Daarnaast maakten we een professionaliseringsslag in ons inkoopproces.

Vanaf half maart 2020 werken de meeste collega’s thuis vanwege de Covid-19-maatregelen. We pasten de belangrijkste bedrijfsprocessen snel aan om te zorgen dat onze dienstverlening op niveau bleef. We hebben de digitale dienstverlening via het klantportaal significant uitgebreid.Bij huisbezichtigingen zorgden we dat er maar één kandidaat per keer in de woning was.

Iedereen, van onderhoudsmedewerker, kantoorpersoneel tot huismeester, deed behoedzaam zijn of haar werk. Wijkbeheerders spraken bewoners op straat en niet op kantoor. Bij huisbezichtigingen zorgden we dat er maar één kandidaat per keer in de woning was. Ons kantoor aan de Arlandaweg werd ingericht op 1,5 meter en onder andere voorzien van verplichte looproutes. Met een uitgebreide belactie creëerden we toch nabijheid tot onze bewoners. Wij hebben ons werk beduidend anders georganiseerd.

Aedes Benchmark

2020 was ook in het kader van de Aedes Benchmark een zeer uitdagend jaar. Met onze bedrijfslasten per woning bleven we ruim onder het gemiddelde ten opzichte van andere corporaties. Het gaat hier om zaken als salarissen, ICT en huisvesting. Het gemiddelde bedrag bij vergelijkbare corporaties is 
€ 826 per woning, bij ons is dat in 2020 € 764. We scoorden hiervoor een A. Het oordeel van huurders met een reparatieverzoek zakte licht terug. Daarmee daalde onze overall score voor het huurdersoordeel met een miniem verschil toch van A naar B.

Tot slot

Covid-19 heeft ons er in 2020 van overtuigd, dat het versterken van het persoonlijke contact met onze huurders en partners essentieel is. We blijven het een mooie uitdaging vinden om onszelf te verbeteren en onze dienstverlening wendbaar te houden.