Privacyverklaring

Woningstichting Eigen Haard respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woningstichting Eigen Haard verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze gegevens aan ons vertrekt via onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij op onze website verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mail adres;
- Bankrekeningnummer;
- Geboortedatum;
- IP adres;
- Overige zaken zoals opgenomen in onze cookieverklaring.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard wanneer u gebruik maakt van onze diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze aan ons verstrekt via onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard die wij op onze website verwerken:
- Inlog gegevens ten behoeve van de portalen voor: tijdelijke verhuur, parkeren, vrije sector huur/koop, mijneigenhaard;
- Financiële gegevens, specifiek: inkomensgegevens;
- Medische gegevens, specifiek: medische aanpassingen aan een woning;
- Gegevens over overlast inclusief bewijsstukken (foto’s, film, geluidsopname, correspondentie met andere instanties dan Eigen Haard);
- Gegevens over woonfraude.

Doeleinden van de gegevensbewerking

Woonstichting Eigen Haard verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en gerechtvaardigd belang. De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
- Verzenden nieuwsbrief
- Chat contact
- Identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikers van onze portalen
- Reageren op een bedrijfsruimte
- Korte vragenlijst over de wijk
- Aanvragen voor budget voor ondersteuning wijkactiviteit
- Aanmelden voor de betaalmail
- Idee aanmelden voor het Eigen Haard Fonds
- Reageren parkeerruimte
- Aanmelden voor de wachtlijst van een parkeerplek
- Aanmelden reparatieverzoek
- Aanmelden onderhoudsabonnement
- Toestemming aanvragen aanbrengen nieuwe keuken, badkamer en/of toilet
- Toestemming aanvragen overige verbouwingen
- Toestemming aanvragen aanbrengen centrale verwarming
- Toestemming aanvragen aanbrengen harde vloerbedekking
- Toestemming aanvragen aanbrengen mechanische ventilatie
- Toestemming aanvragen ombouwen van zolder naar slaapkamer
- Toestemming aanvragen plaatsen schotelantenne
- Toestemming aanvragen plaatsen zonnepanelen
- Toestemming aanvragen plaatsen zonneschermen
- Toestemming aanvragen samenvoegen kamers
- Bestellen naamplaatje voor woning
- Klacht melden
- Medische aanpassing woning aanvragen
- Melden overlast
- Melden woonfraude
- Aanmelden rioolfonds
- Wijzigen e-mailadres huurder
- Huur woning opzeggen
- Huur opzeggen parkeerruimte
- Wijzigen telefoonnummer huurder
- Afsluiten onderhoudsabonnement
- Aanmelden voor nieuwsbrief koopwoningen
- Reageren op een koopwoning
- Reageren op een huurwoning VSH
- Reageren op een huurwoning VSH van een project
- Automatische incasso aanvragen voor betalen huur
- Aanvragen woningruil
- Aanvragen betaalmail

Bewaartermijn

Woningstichting Eigen Haard zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:;
- Webformulieren: zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan;
- Chat contact: zolang als naar de aard en/of inhoud van uw chat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen met derden

Woningstichting Eigen Haard verstrekt uw gegevens die wij via onze website verzamelen en/of ontvangen uitsluitend aan derden indien dit nodig is:
- Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, en handelingen om overlast of fraude op te sporen of te voorkomen;
- Om een chat en/of webformulier te beantwoorden en/of af te handelen.
 
Woningstichting Eigen Haard zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Er vindt geen overdracht plaats van persoonsgegevens die wij via onze website verwerken naar landen buiten de Europese Unie.

Beveiliging

Woningstichting Eigen Haard neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handeling met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee willen wij ook de werking van de website waar mogelijk verbeteren.

Recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, dataportabiliteit, bezwaar en niet te worden onderworpen aan profiling

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Verzoeken kunt u schriftelijk melden bij onderstaand adres:

Woningstichting Eigen Haard
Afdeling Klantcontact
Arlandaweg 88
1043 EX  AMSTERDAM

Of via het contactformulier.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht doorgeven via het Klachtenformulier

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacy Statement

Woningstichting Eigen Haard behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.

 

Chat met ons