Cameraverklaring

Inleiding

Eigen Haard gebruikt bij haar kantoren en bij sommige woningen cameratoezicht om huurders, medewerkers, bezoekers en hun eigendommen te beschermen. Bij cameratoezicht wegen we zorgvuldig de noodzaak van beveiliging en de privacy van de personen die gefilmd worden af. In deze verklaring lees je onze uitgangspunten en regels voor de inzet van camera’s.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen toezicht houden met camera’s omdat beveiliging een gerechtvaardigd belang is van Eigen Haard en omdat we dit telkens zorgvuldig afwegen.

Cameratoezicht: afweging, doel, locaties en technieken

Voor het plaatsen van de camera wegen wij af of cameratoezicht nodig en proportioneel is. Camera’s zetten we alleen in met een specifiek doel. Doelen die wij hanteren zijn: de veiligheid van medewerkers, huurders en/of bezoekers, bestrijding van diefstal, vandalisme, overlast en bij parkeertoezicht.

 • Cameratoezicht zetten we in ieder geval niet in op de volgende locaties:
  a. kleedkamers, toiletten en andere plekken waar een hoge mate van privacy is;
  b. gericht op een vaste werkplek, tenzij dit onvermijdelijk en noodzakelijk is;
  c. gericht op eigen voordeuren of woningen.
 • De openbare weg wordt alleen in beeld gebracht als dit onvermijdelijk is.
 • Wij gebruiken geen heimelijke cameraregistratie (verborgen camera’s), tenzij sprake is van een concrete en redelijke verdenking van diefstal of fraude.
 • We gebruiken geen camera’s met geavanceerde privacybeperkende mogelijkheden, zoals gezichtsherkenning.

Bewaartermijnen camerabeelden

Camerabeelden bewaren we afhankelijk van het doel per locatie maximaal:

 • 24 uur (hoofdkantoor)
 • 72 uur (buitencamera’s hoofdkantoor)
 • 7 of 14 dagen (bij overige locaties die wij verhuren zoals woningen, wooncomplexen, parkeergarages)

We kunnen hiervan afwijken als we een incident moeten afhandelen. Wij kiezen voor bewaartermijn van 7 of 14 dagen omdat uit de praktijk blijkt dat op die locaties incidenten pas na enkele dagen bij ons worden gemeld. Deze langere termijn stelt ons in staat om tijdig de beelden veilig te stellen.

Toestemming, toegang en communicatie

 • Indien van toepassing, vragen we voor de inzet van een camera vooraf toestemming van de VvE of de OR.
 • Camera’s worden goed beveiligd.
 • Per camera is vastgelegd welke medewerkers toegang hebben tot de beelden. Medewerkers krijgen alleen toegang tot beelden als dit nodig is voor de afhandeling van een incident.
 • Cameratoezicht maken we zichtbaar met duidelijk geplaatste bordjes of stickers die naar deze verklaring verwijzen.

Delen, inzage en verzoek tot verwijderen

 • Camerabeelden delen we alleen met een andere organisatie als Eigen Haard daar een zwaarwegend belang bij heeft of in geval van een wettelijke plicht of op bevel van de politie.
 • Je hebt recht de beelden in te zien waarop jij bent vastgelegd, voor zover dit de privacy van anderen niet schaadt.
 • Je kunt vragen om inzage of verwijdering van de beelden of het staken van het cameratoezicht als je daar specifieke persoonlijke omstandigheden voor heeft. Wij besluiten binnen 4 weken of we jouw verzoek inwilligen en wat onze afweging is. Stuur jouw verzoek naar:

Woningstichting Eigen Haard  
Privacy Eigen Haard
Postbus 67065
1060 JB AMSTERDAM 
Of via e-mail naar: privacy@eigenhaard.nl 

Cameratoezicht door derden

Als een leverancier bij de uitvoering van een opdracht van Eigen Haard gebruik maakt van cameratoezicht, of Eigen Haard dit in opdracht van een andere partij (bijv. VvE) doet, dan worden hierover afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst. Daarbij is in ieder geval ons camerabeleid van toepassing verklaard.