Wat is een Vereniging van Eigenaren?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is een juridisch rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten. De zaken van het appartementsgebouw en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren zijn ook taken van de VvE. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaren van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaren vormen.

We hebben de meest gestelde vragen over hoe een VvE werkt voor u op een rijtje gezet.

Meest gestelde vragen

 • Een VvE heeft een vergadering van eigenaren, een bestuur en een kascommissie en meestal ook een externe beheerder/administrateur en overige commissies (zoals een technische commissie). De vergadering van de gezamenlijke appartementseigenaren is het hoogste orgaan binnen de VvE. Minimaal éénmaal per jaar is er een verplichte vergadering. Alle eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in die vergadering neemt.
 • Zodra u een woning koopt in een appartementencomplex wordt u automatisch lid van de vereniging van eigenaars.
 • Een lidmaatschap van een VvE is niet opzegbaar. Uw lidmaatschap eindigt van rechtswege bij verkoop van het appartementsrecht na overdracht bij de notaris.
 • Een VvE heeft verschillende organen:

  Vergadering van Eigenaars
  Het belangrijkste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaars is de Vergadering van Eigenaars. Deze vergadering wordt minimaal één keer per jaar gehouden. De vergadering beslist over alle zaken die de vereniging aangaan, bijvoorbeeld de benoeming van de bestuursleden, het vaststellen van de voorschotbijdragen en het uitvoeren van groot onderhoud. Indien de besluiten van de vergadering rechtsgeldig zijn genomen, zijn deze voor alle eigenaren bindend. Het is dus aan te raden om de jaarlijkse vergadering bij te wonen of om iemand te machtigen, als u zelf verhinderd bent.

  Het bestuur
  De wet stelt het benoemen van één of meer bestuurders verplicht. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de VvE. Het bestuur voert de genomen besluiten van de Vergadering van Eigenaars uit. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het beheren van de financiële stukken, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen. De Vergadering van Eigenaars benoemt en ontslaat het bestuur.

  Commissies
  De kascommissie en eventueel aan te stellen overige commissies worden door de Vergadering van Eigenaars benoemd. De kascommissie controleert de administratie van de vereniging en brengt hierover verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars. De technische commissie krijgt meestal uiteenlopende taken toebedeeld, zoals lampen verwisselen, het ontvangen van aannemers, offertes beoordelen e.d..