Governance

Om de integriteit en kwaliteit van woningcorporaties te waarborgen is de Governancecode Woningcorporaties van kracht. Ook voor Eigen Haard. Wij dienen een publiek belang. Wij maken goede afspraken en houden ons aan de regels. Wij handelen integer en transparant. Wij laten zien dat de samenleving op ons kan vertrouwen.

Governancecode

In de Governancecode voor Woningcorporaties staan principes en uitwerkings-bepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij volgen de code bij de inrichting van het bestuur en de toezicht op de organisatie.  staan principes en uitwerkings-bepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij volgen de code bij de inrichting van het bestuur en de toezicht op de organisatie.   staan principes en uitwerkings-bepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij volgen de code bij de inrichting van het bestuur en de toezicht op de organisatie.  staan principes en uitwerkings-bepalingen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij volgen de code bij de inrichting van het bestuur en de toezicht op de organisatie.  

Een overzicht van al onze governance reglementen en statuten vindt u hier.

Waarborg

We waarborgen dat we ons vermogen aan maatschappelijke bestemmingen besteden. We gaan correct met onze klanten om. Ons toezicht is professioneel. Onze organisatie is transparant ingericht. En we zijn voortdurend met onze belanghouders in gesprek.

Inzicht in activiteiten

Wij leggen op de juiste wijze verantwoording af. Onze jaarverslagen geven we inzicht in onze activiteiten, die we zelf of in verbinding of in samenwerking met anderen ondernemen

Aedescode

In de Aedescode is de maatschappelijke functie van de leden van Aedes vastgelegd en uitgewerkt. Wij zijn lid van Aedes en onderschrijven de code.

ANBI

Woningstichting Eigen Haard is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN nummer is 2562856.
Klik hier voor het ANBI formulier.

Aanbestedingsbeleid vastgoed gerelateerde projecten

We hanteren eenduidige uitgangspunten voor ons aanbestedingsbeleid. Daarmee vergroten we de transparantie en de kwaliteit van de besluitvorming. U vindt ze hier.

Visitatie

Visitatie geeft een (gestructureerde) beoordeling over het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie. Door visitatie informeren wij belanghebbenden over onze prestaties en leggen we verantwoording af. Dit bevordert openheid in de sector.

Onderzoek verhuisbewegingen in buurten

Onderzoeksbureau Rigo heeft de verhuisbewegingen in onze buurten in kaart gebracht. Door dit onderzoek hebben wij beter inzicht in de ontwikkelingen die in deze buurten plaatsvinden. Lees hier de uitkomsten van het onderzoek.