Veel gestelde vragen over de Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de Warmtewet.

Over de Warmtewet

Over stadsverwarming en blokverwarming

Gevolgen van de Warmtewet voor u

Wat kan ik doen bij een storing

Veel gestelde vragen betreffende de Stookkosten-afrekening over de periode 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag mailen naar warmtewet@eigenhaard.nl.


 

Vanaf wanneer geldt de Warmtewet? 

Met ingang van 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. De inwerkingtreding van de Warmtewet heeft gevolgen voor alle leveranciers van warmte. Hieronder vallen ook woningcorporaties die warmte (door)leveren op gebouw- of blokniveau. Zij moeten daarmee voldoen aan de verplichtingen uit de Warmtewet. Onze huurders met blokverwarming en stadsverwarming hebben rond 20 december  een brief hierover ontvangen.

Naar boven


Wat is het doel van de warmtewet? 

In de warmtewet worden allerlei zaken rondom de warmtelevering geregeld waaronder de prijs die een klant maximaal gaat betalen voor warmte. De wet is er gekomen op initiatief van de Tweede Kamer om gebruikers die gebonden zijn aan stadswarmte en blokverwarming, en niet vrij zijn om een leverancier te kiezen, extra te beschermen.

Naar boven


Regelt de Warmtewet de gehele warmtemarkt? 

Als uw woning geen eigen cv ketel of bijvoorbeeld gaskachel heeft, krijgt u warmte van een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Vaak staat deze installatie in het complex (blokverwarming). Ook kan het zijn dat de warmte afkomstig is van stadverwarming.
De wet richt zich op de bevordering van betrouwbare en betaalbare warmtelevering aan alle verbruikers van blokverwarming of stadsverwarming.

Naar boven


Wat zijn de belangrijke dingen uit de Warmtewet?

1. Gegarandeerde levering van warmte – De leverancier is verplicht om warmte te leveren.
2. Betaalbaarheid van warmte – voor stookkosten gelden maximale tarieven, gebaseerd op het Niet Meer dan Anders principe (NMDA). Dus de tarieven mogen niet hoger zijn dan bij andere energieleveranciers.
3. Betrouwbare levering – leveranciers zijn verplicht tot een storingsregistratie en het melden van langdurige storingen. De leverancier moet een vergoeding betalen aan de verbruiker bij langdurige storingen.  Als het na een onverwachte storing langer dan 4 uur duurt voordat de warmtelevering weer is hersteld, heeft u recht op een vergoeding van € 35. Dit onderdeel van de wet wordt nog verder uitgewerkt om te bepalen wat precies onder een storing wordt verstaan en vanaf welk moment klanten er hinder van hebben.
4. Duurzaamheid –De Wet verplicht tot voorlichting over energiebesparing door de leveranciers.

Naar boven


Wat zegt de wet over betaalbaarheid van warmte?

De Warmtewet beschermt gebruikers van stadswarmte, blokverwarming of andere vormen van collectieve warmtelevering, door een maximumtarief in te stellen voor de warmte die zij afnemen. Hoe hoog het maximumtarief zal zijn, is nog niet bekend. De Autoriteit Consument en Markt (ACM, voorheen de NMa) zal toezicht houden op deze tarieven. De maximumprijs bestaat namelijk uit een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag dat afhangt van uw warmteverbruik. Uw leverancier stelt het tarief vast, maar dit tarief mag nooit hoger zijn dan de maximumprijs.

Naar boven


Wat zegt de wet over betrouwbare levering?

Alle verbruikers van collectieve verwarming hebben recht op:

  • Een gespecificeerde rekening minstens eenmaal per jaar
  • Uitkering van een vergoeding in geval van een langdurige storing.
  • Leveranciers zijn verplicht tot storingsregistratiesysteem . Op basis hiervan kan de leverancier overgaan tot vergoeding in geval van een langdurige storing.

Naar boven


Wat is stadsverwarming?

Stadsverwarming is een bijzondere energievoorziening. De meeste mensen in Nederland verwarmen hun woning met aardgas dat in een cv-ketel wordt verbrand. Dit levert ruimteverwarming op en warm tapwater. Bij Stadsverwarming komt de warmte kant-en-klaar de woning binnen. Stadsverwarming is meestal afkomstig van een grote installatie in de buurt, bijvoorbeeld een afvalverbrandingsinstallatie, een elektriciteitscentrale of een andere bron. In zulke installaties komt heel veel warmte vrij. Die kun je natuurlijk ‘weggooien’, via de schoorsteen of het koelwater. Maar je kunt het ook nuttig gebruiken door er woningen en bedrijven in de omgeving mee te verwarmen en warm water mee te maken. Dat gebeurt bij Stadsverwarming en dat bespaart dus veel energie.

Naar boven


Wat is blokverwarming?

Bij blokverwarming wordt de woning door middel van een centrale ketel verwarmd. De ketel staat in een gemeenschappelijke ruimte van het complex.

Naar boven


Hoeveel huishoudens in Nederland zijn aangesloten op stadswarmte- en blokverwarming? 

Er zijn ongeveer 600.000 huishoudens aangesloten op stads- en blokverwarming.  Bij Eigen Haard zijn dat ongeveer 7000 huishoudens. Gas is de belangrijkste energiebron om huizen en gebouwen te verwarmen.

Naar boven


Waarom zijn er (nieuwe) leveringsvoorwaarden en wat betekenen die?

Door de Warmtewet worden de leveringsvoorwaarden vastgelegd  in een leveringsovereenkomst. Als u vóór 1 januari 2014 ook al warmte geleverd kreeg van dezelfde leverancier, heeft u van Eigen Haard de Aanvullende Voorwaarden Warmtelevering Eigen Haard ontvangen. Vanaf 1 januari 2014 krijgen nieuwe huurders een huurovereenkomst en een aparte leveringsovereenkomst om te ondertekenen.

Naar boven


Wijzigen mijn woningwaarderingpunten?

Door de Warmtewet wordt in het tarief voor warmte de kosten van de gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie en het onderhoud opgenomen.  Om te voorkomen dat u bij warmtelevering dubbel betaalt, worden de woningwaarderingspunten aangepast. Voor elke verwarmde ruimte mag uw verhuurder nog maar 1,5 punt rekenen. Uw aantal punten zal dus lager worden als er eerst 2 punten per verwarmde ruimte werden gerekend.

Naar boven


Wanneer merk ik wat van de veranderingen?

De afrekening van kosten voor warmte over 2013 vindt nog op de oude manier plaats. Uw voorschotbedrag wijzigt niet voordat u de eindafrekening over het jaar 2013 heeft ontvangen. 
Eigen Haard zal u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het tarief dat wij voor 2014 in rekening gaan brengen.

Naar boven


Betaalt elke gebruiker in Nederland nu hetzelfde tarief? 

Er is sprake van een landelijk ingesteld maximum tarief voor zowel vastrecht als verbruikerstarief. Dit betekent echter niet dat elke leverancier hetzelfde tarief hanteert; het is immers een maximum prijs en de leverancier kan ervoor kiezen om daar onder te blijven.

Naar boven


Ziet mijn rekening er dadelijk anders uit?

U zal nog steeds een maandelijks voorschotrekening ontvangen en één keer per jaar een jaarafrekening. De afrekening zal net als nu bestaan uit: vastrecht en warmteverbruik en eventuele overige kosten.

Naar boven


Ga ik door de invoering van de Warmtewet meer of minder betalen voor warmte?

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt. Zo een gemiddelde verbruiker heeft een G6 meter en een combiketel met HR107 label met comfortklasse CW4 voor tappen. Ook is rekening gehouden met leidingverliezen, rendementen voor ruimteverwarming en warm tapwater en de verdeling van de warmtevraag hierbij. U betaalt dus niet meer voor warmte dan een gemiddelde consument. Wij noemen dit het "Niet meer dan anders-principe". Of u in 2014 meer of minder gaat betalen dan in 2013 kunnen wij niet zeggen. Dit ligt namelijk aan uw persoonlijke situatie.

Oude situatie: De verbruikte warmte wordt berekend op basis van de verbruikte kubieke meters gas. De gemaakte kosten worden (via de servicekosten) verdeeld op basis van de oppervlakte van de woning. 

Nieuwe situatie: De verbruikte warmte wordt gemeten door Gigajoule meters, die Eigen Haard achter de collectieve cv-ketel in uw complex heeft laten plaatsen. U gaat alleen betalen voor warmte die u daadwerkelijk verbruikt. Daarnaast mogen de kosten voor het verwarmen van uw eigen woning niet meer als servicekosten op uw rekening staan. Zo weet u precies wat u betaalt voor het verwarmen van uw woning. Kosten voor het verwarmen van gezamenlijke ruimtes mogen nog wel onder de servicekosten staan.

Tarieven Warmte Wet 2018

De nieuwe tarieven voor de afrekeningen Warmte en Warmwaterkosten voor 2018, voor collectief gestookte complexen, zijn:

  • Vastrecht Warmte (maximaal jaarbedrag) € 309,52
  • Huur warmtewisselaar (geen maximum ) € 204,59
  • Meetdiensten (maximum jaarbedrag) € 25,36
  • GJ Tarief (maximum bedrag per gigajoule) € 24,05

De bedragen zijn per huurder per jaar, bij gehele jaar bewoning.

Naar boven


Hoe meld ik een storing?

Al u een storing heeft van de warmtelevering dan kunt u telefonisch contact opnemen met de storingsdienst. Het nummer van de storingsdienst vindt u op een sticker op uw cv-installatie of geiser.

Naar boven


Wanneer kan ik een claim indienen?

De leverancier moet een vergoeding betalen aan de verbruiker bij langdurige storingen.
Bij een onverwachte storing die langer dan 4 uur duurt voordat de warmtelevering weer is hersteld, heeft u recht op een vergoeding van € 35.

Naar boven


Hoe dien ik een claim in?

Als u van mening bent dat u recht heeft op een vergoeding dan kunt u dit via bijgaand formulier aan ons kenbaar maken.

Naar boven


Ik krijg van Eigen Haard twee afrekeningen, klopt dat?

Ja, dat klopt. Omdat per 1 januari 2014 de Warmtewet is ingegaan, hebben wij de afrekeningen gesplitst in een deel over de periode van 1-7-2013 tot en met 31-12-2013 en een deel over de periode 1-1-2014 tot en met 30-6-2014. Beide afrekening zijn dus facturen die u moet betalen. Als het creditnota’s zijn, krijgt u beide bedragen terug.

Naar boven


Ik krijg ook 2 afrekeningen van Ista of Techem, klopt dat?

Ja, dat klopt. De 2 afrekeningen van Ista Of Techem, zijn ook over 2 verschillende perioden, een deel 1-7-2013 tot en met 31-12-2013 en een deel over de periode 1-1-2014 tot en met 30-6-2014.
Dit zijn geen facturen maar alleen bijlagen waarop u verbruiken staan, opgenomen van de meter(s) in uw woning..

Naar boven


Wat zijn de vaste kosten?

De warmtewet wil dat wij deze kosten, die voor elke huurder hetzelfde zijn, afzonderlijke laten zien op de afrekening. Het zijn kosten voor o.a. meterhuur, vastrecht, het meettarief, advieskosten enz. Alleen de kosten die daadwerkelijk door Eigen Haard zijn gemaakt, mogen worden doorbelast.

Naar boven


Hoeveel M3 gas is gelijk aan 1 Gigajoule (GJ)?

Afgerond naar boven is  29 m3 gas gelijk aan 1 GJ.

Naar boven


Wordt mijn voorschot voor de stookkosten nu aangepast?

Dat is afhankelijk van uw individuele afrekening, Moet u bijvoorbeeld veel bijbetalen, dan kan het zijn dat uw voorschot in 2015 wordt aangepast. U krijgt daar nog persoonlijk bericht over.

Naar boven


Waarom moet ik administratiekosten betalen?

De administratiekosten zijn 1% berekend over uw aandeel in de kosten, en worden gebruikt om de kosten voor het maken van de afrekeningen, voor een deel, te betalen. Eigen Haard betaalt ook een deel.

Naar boven


Ik krijg een bedrag terug, wanneer ontvang ik dat bedrag op mijn rekening?

In de brief staat een termijn van 30 dagen, meestal volgt terugbetaling binnen 14 dagen nadat u de afrekening heeft ontvangen. Er moet dan wel geen sprake zijn van een achterstand.

Naar boven

Chat met ons