Klacht over Eigen Haard

sociale huur

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Geef uw klacht aan ons door. Binnen 14 dagen lossen we de klacht op. 

Vraag en antwoord

 • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Geef uw klacht door via het formulier Klachten. Wij proberen uw klacht dan zo snel en goed mogelijk op te lossen.

  Heeft u een klacht over uw woning omdat er iets stuk is? Vraag ons dan om een reparatieverzoek.

 • U kunt uw klacht aanmelden als geschil bij de Geschillencommissie. Doe dit pas nadat u heeft geprobeerd om er samen met ons uit te komen. Als dat niet lukt en er blijft onenigheid, is er sprake van een geschil.

 • Als er onenigheid is en het lukt niet om er samen uit te komen, spreken we van een geschil. Bijvoorbeeld wanneer uw klacht volgens u niet naar tevredenheid is afgehandeld.

 • Nee. Alleen huurders, ex-huurders, kandidaat-huurder, consument-koper of (leden van) een bewonerscommissie kunnen een geschil voorleggen.

  Probeer er samen met ons uit te komen

  Probeer er eerst samen met ons uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u een klacht aanmelden als geschil.

 • U kunt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. De Geschillencommissie gebruikt het Reglement Geschillencommissie Eigen Haard om een geschil te beoordelen. 

  Voldoet uw klacht aan alle criteria?

  • Beschrijf in een brief of e-mail duidelijk wat uw klacht is. Stuur deze, samen met eventuele bewijsstukken, naar de Geschillencommissie;
  • Zorg dat uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk in de brief of e-mail staan. De Geschillencommissie bekijkt of uw klacht voldoet aan alle criteria van een geschil;
  • Ook kijkt de commissie of de klacht bij de juiste instantie is ingediend. Als dit niet zo is, krijgt u daarover bericht

  Hoe kunt u een klacht indienen?

  De Geschillencommissie behandelt alleen klachten die via e-mail of per post zijn ingediend.

  U kunt de klacht bij voorkeur indienen per e-mail: geschillencommissie@eigenhaard.nl. Richt uw klacht duidelijk aan de Geschillencommissie.

  Daarnaast is het mogelijk om uw klacht per post in te dienen:

  Geschillencommissie

  Postbus 67065

  1060 JB Amsterdam

 • Onderzoek en mondelinge hoorzitting

  Voldoet uw klacht aan alle criteria van een geschil? Dan stelt de Geschillencommissie een onderzoek in. Dat onderzoek gebeurt onder meer tijdens een hoorzitting. Daar mag u uw klacht mondeling toelichten. Bij deze hoorzitting kunt u, of degene die u hebt gemachtigd, zich laten bijstaan. Bijvoorbeeld door een expert.

  Hoor en wederhoor

  Bij de behandeling van geschillen past de Geschillencommissie ‘hoor en wederhoor’ toe. Dat betekent dat ook wij onze kant van het verhaal mogen vertellen. De Geschillencommissie probeert de partijen soms tot een ‘minnelijke schikking’ te bewegen om ervoor te zorgen dat we er samen uitkomen.

 • De Geschillencommissie is geen 'rechter', maar adviseert onze Raad van Bestuur. Op basis van een advies neemt de Raad van Bestuur een beslissing. De geschillencommissie is onpartijdig en behandelt alle binnengekomen stukken strikt vertrouwelijk. 

  Leden geschillencommissie

  De Geschillencommissie bestaat uit 5 leden, waarvan 2 plaatsvervangende leden in geval van afwezigheid van 1 of 2 leden. De helft van de leden wordt op voordracht van de Huurdersfederatie Alert benoemd en de andere helft op voordracht van de Raad van Bestuur van Eigen Haard . De voorzitter van de Geschillencommissie wordt voorgedragen door de Huurdersfederatie Alert en Eigen Haard gezamenlijk. Alle leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur van Eigen Haard. De leden worden voor 4 jaar benoemd met daarna de eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een termijn van 4 jaar.

 • Klachten willen we graag goed oplossen. Hoe snel dat gaat hangt af van waar uw klacht over gaat. We willen klachten binnen 14 dagen oplossen. Soms hebben we meer tijd nodig om tot een goede oplossing te komen. We houden u daar natuurlijk van op de hoogte.

 • Voor (schade)vergoedingen kunt u naar de (kanton)rechter. Voor huurvermindering gaat u naar de huurcommissie. De Geschillencommissie is niet bevoegd om uitspraken te doen over (schade)vergoedingen.

Neem contact op