Geschillencommissie

parkeerruimte

Vraag en antwoord

 • De Geschillencommissie is geen 'rechter', maar adviseert onze Raad van Bestuur. Op basis van een advies neemt de Raad van Bestuur een beslissing. De geschillencommissie is onpartijdig en behandelt alle binnengekomen stukken strikt vertrouwelijk. 

  Leden geschillencommissie

  De Geschillencommissie bestaat uit 3 leden. Eén lid wordt voorgedragen door de Raad van Commissarissen, één lid wordt voorgedragen door Huurdersfederatie Alert, en één lid komt van buiten Eigen Haard. Alle leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur van Eigen Haard.

 • Nee. Alleen huurders, ex-huurders, woningzoekenden of (leden van) een bewonerscommissie kunnen een geschil voorleggen.

  Probeer er samen met ons uit te komen

  Probeer er eerst samen met ons uit te komen. Als dat niet lukt, kunt u een klacht aanmelden als geschil.

 • Als er onenigheid is en het lukt niet om er samen uit te komen, spreken we van een geschil. Bijvoorbeeld wanneer uw klacht volgens u niet naar tevredenheid is afgehandeld.

 • Onderzoek en mondelinge hoorzitting

  Voldoet uw klacht aan alle criteria van een geschil? Dan stelt de geschillencommissie een onderzoek in. Dat onderzoek gebeurt onder meer tijdens een hoorzitting. Daar mag u uw klacht mondeling toelichten. Bij deze hoorzitting kunt u, of degene die u hebt gemachtigd, zich laten bijstaan. Bijvoorbeeld door een expert.

  Hoor en wederhoor

  Bij de behandeling van geschillen past de geschillencommissie ‘hoor en wederhoor’ toe. Dat betekent dat ook wij onze kant van het verhaal mogen vertellen. De geschillencommissie probeert de partijen soms tot een ‘minnelijke schikking’ te bewegen om ervoor te zorgen dat we er samen uitkomen.

 • U kunt een geschil voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie gebruikt het Reglement Geschillencommissie Eigen Haard om een geschil te beoordelen. 

  Voldoet uw klacht aan alle criteria?

  • Beschrijf in een brief of e-mail duidelijk wat uw klacht is. Stuur deze, samen met eventuele bewijsstukken, naar de geschillencommissie
  • Zorg dat uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk in de brief of e-mail staan. De geschillencommissie bekijkt of uw klacht voldoet aan alle criteria van een geschil
  • Ook kijkt de commissie of de klacht bij de juiste instantie is ingediend. Als dit niet zo is, krijgt u daarover bericht

  Alleen schriftelijke klachten

  De geschillencommissie behandelt alleen schriftelijke klachten.

  Geschillencommissie

  Postbus 67065

  1060 JB Amsterdam

Neem contact op