In verband met het recente vertrek van Mieke van den Berg zijn wij op zoek naar een nieuw Lid van de Raad van Bestuur. 

De werving is in handen van executive searchbureau Maes & Lunau. Het volledige functieprofiel én een sollicitatieformulier zijn te vinden op: www.maeslunau.com/nl/eigenhaard

Hieronder een samenvatting van het functieprofiel:

Eigen Haard is in grootte de derde corporatie van Nederland en streeft naar Woongeluk voor iedereen. Dat vult Eigen Haard in door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen betaalbaar kunnen wonen, in woningen van goede kwaliteit, en in prettige buurten. Daarbij streeft Eigen Haard ook naar tevreden klanten en betrokken belanghebbenden/stakeholders. Dat doet Eigen Haard met een wendbare organisatie en met oog voor haar continuïteit. Eigen Haard is een organisatie in verandering en stimuleert de beweging, aanpassing en wendbaarheid van organisatie en medewerkers. De afgelopen jaren heeft Eigen Haard een koers uitgezet om de organisatie te vereenvoudigen en processen te verbeteren. Eigen Haard investeert in digitale dienstverlening voor haar huurders. De organisatie telt nu ruim 600 medewerkers en behoort tot de corporaties met de laagste bedrijfskosten in haar klasse. 

De toekomst van de sector

De komende tijd wordt het debat over de toekomst van de sector gevoerd. Groeit de volkshuisvestelijke sector? Wat is de rol van het middensegment? Is dit financieel duurzaam/haalbaar?
En vertaald naar Eigen Haard: Kunnen wij groeien en vergroenen zoals we dat met huurders en gemeenten overeenkomen. Of is de verhuurderheffing enerzijds en de norm van de toezichthouder (Loan to Value op beleidswaarde) anderzijds daarin beperkend. En is dit aanvaardbaar?

Governance en portefeuilleverdeling

Eigen Haard heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats in het directieberaad waar naast de twee bestuurders, vier directieleden (Wonen, Vastgoedbeheer, (Vastgoed) Ontwikkeling & Zakelijk Beheer en Finance & Control) en vier stafmanagers (HR, Informatiemanagement & Processen, R&A en Bestuurszaken) deel van uitmaken. De twee bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die uit vijf personen bestaat. 

De Raad van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, het beleid en de uitvoering daarvan voor de hele organisatie. De uitvoering vindt plaats op het niveau van de directies en ondersteunende stafdiensten. De Raad van Bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden en is bestuurlijk verantwoordelijk. De Raad van Bestuur heeft eigen aandachtsgebieden, intern en extern. Naar verwachting zal de portefeuilleverdeling zijn dat de bestuursvoorzitter Strategie, Vastgoedbeheer, Ontwikkeling & Zakelijk beheer, HR en Bestuurszaken in portefeuille gaat krijgen. De gezochte bestuurder gaat verantwoordelijk worden voor Finance & Control, Wonen, Risicocontrol & Audit en mogelijk Informatiemanagement & Processen.

De functie

De bestuurder speelt samen met de collega een belangrijke sturende rol in het verwezenlijken van de ambities van Eigen Haard. De bestuurder is er verantwoordelijk voor om de bedrijfsonderdelen succesvol te laten functioneren (zowel inhoudelijk als financieel) en verder te ontwikkelen binnen de missie en randvoorwaarden van Eigen Haard. De bestuurder creëert een cultuur waar het nemen van verantwoordelijkheid, het elkaar aanspreken op de verantwoordelijkheden en afspraken een vanzelfsprekendheid is.
De bestuurder is als portefeuillehouder eindverantwoordelijk voor de (lange termijn) financiële strategie en financiële huishouding van Eigen Haard en stelt de financiële kaders waarbinnen de ambities van Eigen Haard gerealiseerd moeten worden. De bestuurder is daarbij verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s die hieraan verbonden zijn en het optimaal laten functioneren van het interne risicobeheersing- en controlesysteem. De bestuurder rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen en is het aanspreekpunt voor de auditcommissie. De bestuurder is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor wonen en voor de bewonersorganisaties het eerste aanspreekpunt in de Raad van Bestuur.
Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt de bestuurder een extern netwerk met de belangrijkste stakeholders zoals de betrokken gemeenten, de Woonbond, het WSW en de AW, bedrijven, collega-corporaties en andere relevante maatschappelijke organisaties.
De bestuurder draagt samen met de voorzitter zorg voor een transparante communicatie en wisselwerking met de Raad van Commissarissen en ziet er mede op toe dat dit tijdig en volledig gebeurt.

Kandidaatprofiel

U heeft ervaring als bestuurder in een complexe (maatschappelijke) organisatie. U beschikt over brede bedrijfseconomische kennis op het terrein van planning & control, managementinformatie, risicomanagement, treasury, financieringsvraagstukken en complexe financiële producten. U kunt goed complexe investeringsvraagstukken doorgronden en weet het evenwicht te vinden tussen sturen op financieel en maatschappelijk rendement. U heeft een goed gevoel voor maatschappelijke verhoudingen. U kunt met flair positie innemen in het brede veld van strategische stakeholders waar Eigen Haard mee te maken heeft en heeft snel inzicht in de complexe bestuurlijke processen. U heeft een academische opleiding succesvol voltooid.

U heeft een scherp gevoel en oog voor de organisatie van de processen en de kwaliteit daarvan. U bent een collegiale bestuurder, met een autonoom profiel en een sterke persoonlijkheid. U bent koersvast, kunt kritisch zijn wanneer het nodig is en houdt de langere termijnkoers van Eigen Haard voor ogen. U bent scherp in uw analyse en in staat complexe problematiek vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Weet in visievorming goed aan te sluiten bij de strategie en doelstellingen van Eigen Haard, maar durft ook voorop te lopen. Brengt scherpte en lef in het onderlinge debat, maar weet met humor en wijsheid ook te relativeren. U bent een teamplayer met natuurlijk overwicht die gebruik maakt van de kracht van de organisatie en het directieteam.

Meer informatie over de gewenste compententies is te vinden op www.maeslunau.com/nl/eigenhaard

Interesse?

Sollicitaties naar deze functie kunnen worden ingediend via de website van Maes & Lunau ( www.maeslunau.com/nl/eigenhaard)

Liever eerst nog wat meer informatie?

Neem dan contact op met Maes & Lunau, Ed den Ouden T. 020-535 62 85 of E. ed.denouden@maeslunau.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.