Van afspraak naar prestatie

Zaanstad

 
“De gemiddelde energieindex van onze woningen in Zaanstad bedraagt 1,17 wat neerkomt op energielabel A.”

In Zaanstad hebben we gezamenlijke prestatieafspraken met de andere corporaties gemaakt. De afspraken voor 2018 richtten zich op 7 thema´s:

  • Voorraadontwikkeling, nieuwbouw en verkoop
  • Betere benutting en betaalbaarheid
  • Kwaliteit woningvoorraad
  • Wijkontwikkeling
  • Langer zelfstandig wonen en urgenten
  • Monitoring (geen jaarafspraken, alleen raamafspraken)
  • Looptijd en actualisering van de raamovereenkomst werkproces prestatieafspraken

Voor 2019 zijn er nieuwe gezamenlijke afspraken gemaakt met de gemeente, Huurders Overleg Zaanstreek en de huurdersverenigingen van de in dit gebied grote corporaties Parteon, Rochdale en ZVH

Beschikbaarheid

In 2018 zijn er door Eigen Haard geen nieuwe woningen opgeleverd in Zaanstad. Ook zijn er geen woningen verkocht.

Betaalbaarheid

Ons huurbeleid houdt rekening met betaalbaarheid voor verschillende inkomens. Wij vragen dus niet altijd de maximaal mogelijke huur en bieden woningen aan in verschillende huurklassen. We blijven streven naar een verdeling van huurklassen die recht doen aan de vraag en betaalbaarheid van onze doelgroepen. In 2018 verhuurden wij in Zaanstad 35% van de vrijkomende woningen in de sociale huur tot € 710,68. Binnen de sociale huur is 67% verhuurd met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens van € 640,15.

In 2018 zijn in totaal 11 woningen verhuurd in de vrije sector. Hiervan is 55% verhuurd aan huurders met een inkomen tot € 48.375. 45% van de huurders had een hoger inkomen. 100% van de woningen is verhuurd aan doorstromers vanuit de sociale huur.

Specifieke doelgroepen

Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten, die zich definitief in Nederland mogen vestigen. Over het aantal woningen maakt de gemeente afspraken met corporaties. In 2018 hebben wij één woning ter beschikking gesteld voor de huisvesting van statushouders.

De gemeente heeft in 2017 een woonzorgtafel opgericht. In dit overleg worden afspraken over het huisvesten van bewoners die woonbegeleiding nodig hebben gemaakt. Eigen Haard heeft in 2018 geen woning ter beschikking gesteld voor het huisvesten van een bewoner via een zorginstelling.

Ons aandeel woningen in deze gemeente is laag. Dit is de reden waarom wij niet veel lopende afspraken in deze gemeente hebben.

Kwaliteit en duurzaamheid

Onze woningen in Zaanstad zijn relatief nieuw en energetisch van goede kwaliteit.

In 2018 was de energetische prestatie van de woningvoorraad van Eigen Haard in Zaanstad als volgt:

Energielabel  B D F
 Woningen  478 4 77  0  0  0
 Aandeel  85%  1%  14%  0%  0%   0%  0%

De gemiddelde energieindex bedraagt 1,17 wat neerkomt op energielabel A.

Toegankelijkheid

Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor deze mensen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een fysieke beperking, of ouderen die steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat onze woningen voor deze groep goed toegankelijk zijn. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in de algemene ruimte van de gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers.  Bij het verhogen van de galerijvloer volgt vrijwel altijd ook een verhoging van de leuning.

Omdat steeds meer ouderen gebruik maken van een scootmobiel plaatsen wij daar waar kan ook oplaadpunten voor de scootmobiel.  De huurders betalen daarvoor een kleine vergoeding per maand voor het gebruik van het elektra.

In 2018 zijn er in Zaanstad geen collectieve voorzieningen op het gebied van het verbeteren van de toegankelijkheid uitgevoerd.

Leefbaarheid

We hebben een actieve bewonerscommissie in ons complex de Kaaikhof en de Zaanse Strip waar we regelmatig contact mee hebben en er is op afroep een wijkbeheerder inzetbaar. Er lopen een klein aantal zaken op Zorg & Overlast. Over het algemeen is de leefbaarheid in Zaanstad goed.