Van afspraak naar prestatie

Uithoorn

 
“We geven onze bewoners graag een veilig gevoel. Daarom wordt volgend jaar naast "schoon" ook extra aandacht aan "Veilig" geschonken.”

Eind 2017 zijn in Uithoorn meerjarige prestatieafspraken gemaakt op basis van de vereisten uit de nieuwe Woningwet. Anders dan vroeger is er nu een gelijkwaardige rol weggelegd voor de huurders. Dit betekent dat de Huurdersvereniging Uithoorn en de Kwakel medeondertekenaar is van de prestatieafspraken. De belangrijkste afspraken voor 2018 waren:

  • Huurprijsstelling woningportefeuille Eigen Haard
  • Liberalisatie van woningen en aanbod voor middeninkomens
  • Investeringen op het gebied van duurzaamheid
  • Samenwerking en verantwoording

Beschikbaarheid

In Uithoorn zijn er in 2018 geen nieuwe woningen opgeleverd. Er zijn geen woningen verkocht.

Betaalbaarheid

Ons huurbeleid houdt rekening met betaalbaarheid voor verschillende inkomens. Wij vragen dus niet altijd de maximaal mogelijke huur en bieden woningen aan in verschillende huurklassen. We blijven streven naar een verdeling van huurklassen die recht doen aan de vraag en betaalbaarheid van onze doelgroepen. In 201 verhuurden wij in Uithoorn 91% van de vrijkomende woningen in de sociale huur tot € 710,68. Binnen de sociale huur is 96% verhuurd met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens van € 640,15. In 2018 zijn in totaal 17 woningen verhuurd in de vrije sector. Hiervan is 77% verhuurd aan huurders met een inkomen tot € 48.375. 23% van de huurders had een hoger inkomen. 59% van de woningen is verhuurd aan doorstromers vanuit de sociale huur.

Specifieke doelgroepen

Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten, die zich definitief in Nederland mogen vestigen. Over het aantal woningen maakt de gemeente afspraken met corporaties. In 2018 hebben wij 16 woningen ter beschikking gesteld voor de huisvesting van statushouders.

In Uithoorn is een start gemaakt met de ambulantisering. Hiermee bedoelen wij de uitplaatsing van bewoners die begeleid wonen vanuit een instelling naar een reguliere woning in de samenleving. Gemeente, Ons Tweede Thuis en Eigen Haard hebben hier in 2017 afspraken over gemaakt. In 2018 heeft dat geleid tot één verhuring. Daarnaast kan de gemeente ook de urgenten woonbegeleiding aanbieden. Dat is in 2018 het geval geweest bij één verhuring. Daarin werkt de gemeente en Eigen Haard samen met HVO. Ook dan komt de huurovereenkomst eerst op naam van de zorginstelling.

In een aantal gevallen is er maatwerk nodig om een oplossing te bieden in een situatie waar de regelgeving niet in voorziet. In dat geval mogen wij afwijken van de reguliere volgordebepaling. Wel gelden de normale eisen rond inkomen en huishoudgrootte. In 2018 zijn vier woningen op grond van deze regeling verhuurd.

Huurders die willen verhuizen van een grote woning naar een meer passender woning die aansluit bij hun gezinsgrootte kunnen onder voorwaarden een woning aangeboden krijgen in het kader van de regeling Van Groot naar Beter. In 2018 zijn drie huurders op basis van deze regeling verhuisd naar een passende woning.

Kwaliteit en duurzaamheid

Wij leverden 51 woningen op in drie renovatieprojecten: Admiraal Tromplaan 1-35 (18 woningen), Admiraal Tromplaan 12-26 (9 woningen) en Admiraal van Ghentlaan 3-57 (25 woningen)

Ultimo 2017 was de energetische prestatie van de woningvoorraad van Eigen Haard in Uithoorn als volgt:

Energielabel G  D  G
 Woningen  427 622  1.383 379 588 413 153
 Aandeel  11%  16%    35%  10%    15%   10%   4%
De gemiddelde energieindex bedraagt 1,69 wat neerkomt op een energielabel C.

Toegankelijkheid

Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor mensen die slecht ter been zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een fysieke beperking, of ouderen die steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat onze woningen voor deze groep goed toegankelijk zijn. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in de algemene ruimte van de gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers. Bij het verhogen van de galerijvloer volgt vrijwel altijd ook een verhoging van de leuning.

Omdat steeds meer ouderen gebruik maken van een scootmobiel plaatsen wij daar waar kan ook oplaadpunten voor de scootmobiel. De huurders betalen daarvoor een kleine vergoeding per maand voor het gebruik van het elektra.

In 2018 is het complex Park Krayenhoff geheel toegankelijk gemaakt door het plaatsen van extra oplaadpunten voor scootmobielen, automatische deurdrangers en drempelverlagers. Het complex bestaat uit 70 woningen. Ook zijn in de kelder van het gebouw voorzieningen getroffen om een betere ventilatie tot stand te brengen.

Leefbaarheid

Europarei

De nieuwe woningen in de Europarei zijn betrokken en ingericht. In 2018 is een tijdelijke wijkbeheerder in de Europarei actief geweest. Aandachtspunt was het inrichten van de tuinen bij de nieuwbouwwoningen. De Churchillflat is gesloopt en de grond wordt rijp gemaakt voor de bouw van fase 2. Per 31-12-2018 is De Gasperiflat leeg opgeleverd. Deze wordt in het voorjaar van 2019 gesloopt. In de laatste fase van de verhuizingen heeft de gemeente Uithoorn mede op ons verzoek drie afvalcontainers voor grofvuil voor de flat geplaatst om de stroom aan grofvuil zo goed mogelijk te reguleren. In tegenstelling tot vorig jaar is niet gekozen voor een milieustraat: dit bleek in vergelijking met andere opties een dure en gecompliceerde methode om het afval op te vangen.

Park Krayenhoff

In 2018 is overleg gevoerd met de bewonerscommissie om te onderzoeken of een vergaande vorm van zelfbeheer op gebied van onderhoud wenselijk en mogelijk is. In dit verkennende proces is de Woonbond ingehuurd ter ondersteuning. De vorm waarin dit zelfbeheer gegoten zou moeten worden lag open. Na enkele verkennende gesprekken heeft de bewonerscommissie aangegeven niet verder te willen gaan met dit proces. Het bleek voor hen een te lange adem te vergen om dit zelfbeheer goed vorm te geven, de “korte klap” werd gemist waarmee men de beoogde buurtkamer wilde financieren. Ook was er geen zekerheid dat een dergelijke vorm van samenwerking zou kunnen rekenen op voldoende continuïteit indien de huidige leden van de bewonerscommissie, al enigszins op leeftijd, met hun werkzaamheden zouden ophouden. 

Thamerdal en Centrum

In 2018 zijn deze wijken in de wijkselectie gewijzigd van reguliere wijk naar inzetwijk. Via de Academie van de Stad is voor deze wijken, en deels voor de Europarei, een wijkbeheerder aangesteld voor 16 uur per week. Veel aandacht is besteed aan “Schoon”. Uit de bewonersenquêtes bleek dat diverse complexen op dit onderwerp onder de beoogde 6,5 scoren. Soms omdat een complex structureel vies was en men niet voor de schoonmaak wenste te betalen, soms omdat een complex er feitelijk heel goed uitzag maar men op incidenten slechte cijfers gaf. Naast schoon geven wij volgend jaar ook extra aandacht aan “Veilig”. Ook hier laten de cijfers uit de bewonersenquête zien dat extra aandacht nodig is.