Van afspraak naar prestatie

Ouder Amstel

 
“Entrees zijn opgeknapt, in een aantal flats is een makkelijk te reinigen coating op de trappen aangebracht en er zijn stopcontacten aangelegd om beter met diverse apparatuur te kunnen schoonmaken.”

Eind 2016 zijn in Ouder-Amstel meerjarige prestatieafspraken gemaakt op basis van de vereisten uit de nieuwe Woningwet. Anders dan vroeger is er nu een gelijkwaardige rol weggelegd voor de huurders. Dit betekent dat de huurdersvereniging Ouder-Amstel medeondertekenaar is van de prestatieafspraken. De belangrijkste afspraken voor 2018 waren:

  • Huurprijsbeleid Eigen Haard
  • Doorstroombevorderende maatregelen
  • Liberalisatie van woningen
  • Investeringen op het gebied van duurzaamheid
  • Samenwerking en verantwoording

Beschikbaarheid

In Ouder Amstel zijn in 2018 aan de Stramanweg in totaal 33 nieuwe woningen opgeleverd. Er zijn geen woningen verkocht.

Betaalbaarheid

Ons huurbeleid houdt rekening met betaalbaarheid voor verschillende inkomens. Wij vragen dus niet altijd de maximaal mogelijke huur en bieden woningen aan in verschillende huurklassen. We blijven streven naar een verdeling van huurklassen die recht doen aan de vraag en betaalbaarheid van onze doelgroepen. In 2018 verhuurden wij in Ouder Amstel 80% van de vrijkomende woningen in de sociale huur tot € 710,68. Binnen de sociale huur is 73% verhuurd met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens van € 640,15.

In 2018 zijn in totaal 22 woningen verhuurd in de vrije sector. Hiervan is 100% verhuurd aan huurders met een inkomen tot € 48.375/€ 56.250. 0% van de huurders had een hoger inkomen. 82% van de woningen is verhuurd aan doorstromers vanuit de sociale huur

Specifieke doelgroepen

Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten, die zich definitief in Nederland mogen vestigen. Over het aantal woningen maakt de gemeente afspraken met corporaties. In 2018 hebben wij 7 woningen ter beschikking gesteld voor de huisvesting van statushouders.

Vijftien woningen zijn aangeboden met voorrang voor inwoners van Ouder Amstel. Hiervan zijn 13 woningen ook op basis van deze voorrang verhuurd. Twee woningen zijn verhuurd op basis van een urgentieverklaring aan een inwoner van Ouder Amstel.

In een aantal gevallen is er maatwerk nodig om een oplossing te bieden in een situatie waar de regelgeving niet in voorziet. In dat geval mogen wij afwijken van de reguliere volgordebepaling. Wel gelden de normale eisen rond inkomen en huishoudgrootte. In 2018 zijn drie woningen op grond van deze regeling verhuurd.

Huurders die willen verhuizen van een grote woning naar een meer passender woning die aansluit bij hun gezinsgrootte, kunnen onder voorwaarden een woning aangeboden krijgen in het kader van de regeling Van Groot naar Beter. In 2018 is één huurder op basis van deze regeling verhuisd naar een passende woning.

Kwaliteit en duurzaamheid

In 2018 zijn er geen renovatieprojecten opgeleverd. In 2018 was de energetische prestatie van de woningvoorraad van Eigen Haard in Ouder Amstel als volgt:
Energielabel   A  B  C  E
Woningen   383 223 582 352 133 17 6
Aandeel   22%   14%  34%    21%  8%   1%   0%

De gemiddelde energieindex bedraagt 1,44 wat neerkomt op een energielabel C.

Toegankelijkheid

Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor mensen die moeilijk ter been zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een fysieke beperking, of ouderen die steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat onze woningen voor deze groep goed toegankelijk zijn. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in de algemene ruimte van de gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers. Bij het verhogen van de galerijvloer volgt vrijwel altijd ook een verhoging van de leuning.

Omdat steeds meer ouderen gebruik maken van een scootmobiel plaatsen wij daar waar kan ook oplaadpunten voor de scootmobiel. De huurders betalen daarvoor een kleine vergoeding per maand voor het gebruik van het elektra.

In ons complex Jupiter, bestaande uit 191 woningen is een deel van de werkzaamheden in het kader van toegankelijkheid uitgevoerd. In 2019 wordt dit complex afgemaakt. Hiermee zijn alle woningen in Ouderkerk aan de Amstel die met een lift bereikbaar zijn, toegankelijk gemaakt.

Leefbaarheid

In het complex Zonnehof is gewerkt aan de veiligheid en het verbeteren van aanzien en schoonmaak. Bergingsgangen zijn met goede ledverlichting veiliger gemaakt. In Jupiter zijn boxgangen veranderd om hangplekken en vervuiling tegen te gaan. De entrees zijn opgeknapt en in het kader van het Aanvalsplan schoon is in een aantal flats een makkelijk te reinigen coating op de trappen aangebracht en zijn stopcontacten aangelegd om beter met diverse apparatuur te kunnen schoonmaken.

De herinrichting van de openbare ruimte in het Zonnehofgebied is nog niet van start gegaan. Wel is de nieuwbouw van 129 woningen door De Nijs gestart op het binnenterrein.

Woonfraude

Helaas krijgt de afdeling die zich bezighoudt met de bestrijding van woonfraude geen toegang tot BRP (persoonsgegevens) van de gemeente. In 2018 hebben we niettemin 12 woningen leeggekregen na constatering van woonfraude, waarvan in 3 gevallen sprake was van hennepteelt; 5 x is een gele kaart (laatste waarschuwing) uitgereikt. We zouden meer resultaten kunnen halen als we toegang krijgen tot BRP.