Van afspraak naar prestatie

Landsmeer

 
“De leefbaarheid in Landsmeer blijft goed tot zeer goed. Net als voorgaand jaar zijn er in Landsmeer weer verschillende tuinen en achterpaden aangepakt. ”

Eind 2016 zijn in Landsmeer meerjarige prestatieafspraken gemaakt op basis van de vereisten uit de nieuwe Woningwet. Anders dan vroeger is er nu een gelijkwaardige rol weggelegd voor de huurders. Dit betekent dat de Huurdersvereniging Landsmeer medeondertekenaar is van de prestatieafspraken. De belangrijkste afspraken voor 2018 waren:

  • Huurprijsstelling woningportefeuille Eigen Haard
  • Liberalisatie van woningen
  • Specifieke doelgroepen
  • Investeringen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid
  • Samenwerking en verantwoording

In de prestatieafspraken van afgelopen jaar was een belangrijk punt de aandacht voor de realisatie van woningen voor specifieke doelgroepen zoals genoemd in de Woonvisie. Senioren en jongeren hebben namelijk momenteel onvoldoende mogelijkheden om in Landsmeer te kunnen wonen. Afgesproken werd dat Eigen Haard bij haar komende projecten in Landsmeer specifiek aandacht zal geven aan de realisatie van woningen voor deze doelgroepen. In 2018 is het gesprek met de gemeente en de huurdersvereniging hierover gevoerd, in 2019 zal dit worden voortgezet. 

Beschikbaarheid

In Landsmeer zijn er in 2018 geen nieuwe woningen opgeleverd. Ook zijn er geen woningen verkocht.

Betaalbaarheid

Ons huurbeleid houdt rekening met betaalbaarheid voor verschillende inkomens. Wij vragen dus niet altijd de maximaal mogelijke huur en bieden woningen aan in verschillende huurklassen. We blijven streven naar een verdeling van huurklassen die recht doen aan de vraag en betaalbaarheid van onze doelgroepen. In 2018 verhuurden wij in Landsmeer 76% van de vrijkomende woningen in de sociale huur tot € 710,68. Binnen de sociale huur is 94% verhuurd met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens van € 640,15.

In 2018 zijn in totaal 5 woningen verhuurd in de vrije sector. Hiervan is 40% verhuurd aan huurders met een inkomen tot € 48.375. 60% van de huurders had een hoger inkomen. 80% van de woningen is verhuurd aan doorstromers vanuit de sociale huur.

Specifieke doelgroepen

Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten, die zich definitief in Nederland mogen vestigen. Over het aantal woningen maakt de gemeente afspraken met corporaties. In 2018 hebben wij drie woningen ter beschikking gesteld voor de huisvesting van statushouders.

In een aantal gevallen is er maatwerk nodig om een oplossing te bieden in een situatie waar de regelgeving niet in voorziet. In dat geval mogen wij afwijken van de reguliere volgordebepaling.  Wel gelden de normale eisen rond inkomen en huishoudgrootte.  In 2018 zijn geen woningen op grond van deze regeling verhuurd.

Kwaliteit en duurzaamheid

In 2018 zijn er 10 woningen gerenoveerd in het complex Gortsloot. De rest volgt in 2019. Verder zijn er 20 woningen administratief opgeleverd in het complex Schoolstraat 1-42. Dit betekent dat er in het verleden al energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd, maar dat de woningen nog niet formeel afgemeld waren en dus nog een verouderd en slecht energielabel hadden.

Ultimo 2018 was de energetische prestatie van de woningvoorraad van Eigen Haard in Landsmeer als volgt:

 Energielabel  A  C
 Woningen  126 18  196  225  161  116  104
 Aandeel  13%   2%  21%   24%  17%   12%   11%

De gemiddelde energieindex bedraagt 1,95 wat neerkomt op een energielabel D.

Toegankelijkheid

Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor deze mensen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een fysieke beperking, of ouderen die steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat onze woningen voor deze groep goed toegankelijk zijn. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in de algemene ruimte van de gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers.  Bij het verhogen van de galerijvloer volgt vrijwel altijd ook een verhoging van de leuning. Omdat steeds meer ouderen gebruik maken van een scootmobiel plaatsen wij daar waar kan ook oplaadpunten voor de scootmobiel.  De huurders betalen daarvoor een kleine vergoeding per maand voor het gebruik van het elektra. In 2018 zijn er in Landsmeer geen collectieve voorzieningen op het gebied van het verbeteren van de toegankelijkheid uitgevoerd.

Leefbaarheid

De leefbaarheid in Landsmeer blijft goed tot zeer goed. Net als voorgaand jaar zijn er in Landsmeer weer verschillende tuinen en achterpaden aangepakt. Er vinden de komende jaren verschillende renovatieprojecten waarvan in 2017 een start is gemaakt gestart met de voorbereidingen. Het project in Gortesloot is in volle gang. De samenwerking met Wonen Plus Landsmeer in dit renovatieproject verloopt erg goed.

De samenwerkingsovereenkomst die wij met Wonen Plus hebben afgesloten, hebben we met een jaar verlengd. Zij ondersteunen veel van onze kwetsbare bewoners die hulp in en rond de woning nodig hebben om prettig zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook de samenwerking met Beterburen voor de inzet bij buurtbemiddeling is verlengd. Ter ondersteuning van het sociaal beheer is er op afroep een wijkbeheerder beschikbaar.