Van afspraak naar prestatie

Amsterdam Zuid

 
“In samenwerking met dagelijks onderhoud en Zone3 is er in bijna 380 trappenhuizen het project Aanpak schoon uitgevoerd.”

De prestatieafspraken in Amsterdam worden jaarlijks geactualiseerd. De afspraken betreffen collectieve afspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De gezamenlijke partijen in Amsterdam werkten - vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - in de geest van de nieuwe Woningwet. Het resultaat is dat het maatschappelijk presteren van de corporaties goed is ingebed in het lokale beleid. De afspraken gelden voor de hele stad.

Leefbaarheid

Aanpak schoon

Uit het bewonersonderzoek van 2016 kwam naar voren dat veel bewoners hun trappenhuis een lager cijfer geven dan een 6,5 op schoon. In Amsterdam Zuid hebben we in veel trappenhuizen geen schoonmaakprogramma en staan er goederen in de algemene ruimte. Ook geven bewoners aan dat er veel kleine herstelwerkzaamheden zijn in de algemene ruimten. In samenwerking met dagelijks onderhoud en Zone3 is er in bijna 380 trappenhuizen het project Aanpak schoon uitgevoerd. Tijdens dit project hebben wij bewoners geactiveerd om de algemene ruimten op te ruimen, kleine hertelwerkzaamheden worden gerepareerd en de trappenhuizen krijgen een eenmalige schoonmaakbeurt. De samenwerking verliep met de meeste bewoners goed. Bij trappenhuizen waar er nog goederen over waren hebben we deze laten verwijderen. Aanpak schoon was het afgelopen jaar een intensief project met als resultaat dat de trappenhuizen er weer netjes en veilig bij staan. 

Beheer Brahmshof

Het afgelopen jaar is er een intensieve samenwerking geweest met het Stadsdeel om een goede oplossing te vinden voor het beheer van het restaurant Brahmshof. Wenselijk is om dit gedeeltelijk te laten uitvoeren door een bewonersinitiatief. Er wordt gekeken naar een samenwerking tussen SOOZ en de bewonerscommissie. De commissie organiseert activiteiten voor de bewoners van de Brahmshof en SOOZ zorgt voor de voortzetting van de eettafel. Deze vorm van samenwerking is na de zomer van start gegaan. In 2019 zal dit verder vorm moeten krijgen en het streven is het afsluiten van een samenwerkingsverband middels een wijkpartnerovereenkomst.

Rivierenhuis

De afgelopen jaren is de leefbaarheid in het Rivierenhuis verder onder druk komen staan. De brand in november en het uitgestelde onderhoud heeft hier geen goed aan gedaan. In 2018 is het projectteam van start gegaan voor het opstellen van een onderhoudsplan, waarbij er een goede samenwerking is met de bewonerscommissie. In januari 2019 worden de bewoners geïnformeerd over de start van het onderhoudsplan. Vanuit aanpak schoon zou er een extra schoonmaakbeurt in het gebouw worden uitgevoerd. Door de brand hebben we deze moeten uitstellen tot begin januari. Inmiddels is deze uitgevoerd met een goed resultaat. Na de brand is er voor het herstel van de werkzaamheden een goede en voorspoedige samenwerking geweest met politie, stadsdeel en aannemer. Door gezamenlijk de situatie te bekijken kon er adequaat gezocht worden naar een goede oplossing voor bijvoorbeeld het herstel van de gezamenlijke fietsenberging. 

Toegankelijkheid

Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor mensen die moeilijk ter been zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een fysieke beperking, of ouderen die steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat onze woningen voor deze groep goed toegankelijk zijn. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in de algemene ruimte van de gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers. Bij het verhogen van de galerijvloer volgt vrijwel altijd ook een verhoging van de leuning.

Omdat steeds meer ouderen gebruik maken van een scootmobiel plaatsen wij daar waar kan ook oplaadpunten voor de scootmobiel. De huurders betalen daarvoor een kleine vergoeding per maand voor het gebruik van het elektra.

In 2018 is de toegankelijkheid verbeterd van ons complex aan Drakestein. Het complex telt 64 woningen. Er zijn waar nodig galerijvloeren verhoogd. Ook zijn er deurdrangers geplaatst en oplaadpunten voor scootmobielen toegevoegd.