Van afspraak naar prestatie

Amsterdam Zuid Oost

 
“Er is veel extra schoongemaakt en we hebben geprobeerd om bewoners bewust te maken van een schone en nette woonomgeving.”

De prestatieafspraken in Amsterdam zijn gedurende de eerste helft van 2015 vernieuwd en worden jaarlijks geactualiseerd. De afspraken betreffen collectieve afspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De gezamenlijke partijen in Amsterdam werkten - vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - in de geest van de nieuwe Woningwet. Het resultaat is dat het maatschappelijk presteren van de corporaties goed is ingebed in het lokale beleid. De afspraken gelden voor de hele stad.

Leefbaarheid

Holendrecht

In Holendrecht is samen met het stadsdeel een flinke inspanning gedaan om de wijk schoner te krijgen. Er zijn containers geadopteerd door bewoners en er is veel aan voorlichting rondom vuilnis en vervuiling gedaan. Wij hebben daarnaast een groot deel van de achtertuinen van een mooi scheidingshek voorzien. Ook hebben we een groot deel van de trappenhuizen van een coating voorzien, waardoor het trappenhuis schoner oogt en gemakkelijker schoon te maken valt. Daarnaast hebben we nu nog een extra bewonerscommissie waar we mee van gedachten kunnen wisselen in Holendrecht.

Bijlmer Centrum en Venserpolder

Schoon en veilig was in 2018 ook het speerpunt in de VvE Haardstee en in Venserpolder. Er is veel extra schoongemaakt en we hebben geprobeerd om bewoners bewust te maken van een schone en nette woonomgeving. Voor de Venserpolder hebben we een start gemaakt met het opstellen van een buurtstrategie. Dat is een serie van maatregelen die erop gericht zijn om de leefbaarheid te vergroten de komende jaren. We zijn alvast begonnen met het coaten van de bergingsgangen van 1 groot woongebouw, zodat het netter en prettiger ervaren wordt en volgend jaar gaan we verder met het uitvoeren van soortgelijke maatregelen.

Reigersbos, Gein en K-buurt

Ook in deze wijken zijn onze wijkbeheerders dagelijks bezig geweest met een schone, veilige en prettige buurt. We gingen in gesprek met bewoners en probeerden hen te stimuleren om een bijdrage te leveren aan een fijne en schone buurt, waarin mensen elkaar kennen en zorg hebben voor elkaar, het woongebouw en de omgeving.