Van afspraak naar prestatie

Amsterdam West

 
“Samen met stichting !Woon zijn we in de Kolenkitbuurt aan de slag gegaan om de oude en nieuwe bewoners met elkaar kennis te laten maken en ze te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor een fijne en schone buurt.”

De prestatieafspraken in Amsterdam zijn gedurende de eerste helft van 2015 vernieuwd en worden jaarlijks geactualiseerd. De afspraken betreffen collectieve afspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De gezamenlijke partijen in Amsterdam werkten - vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - in de geest van de nieuwe Woningwet. Het resultaat is dat het maatschappelijk presteren van de corporaties goed is ingebed in het lokale beleid. De afspraken gelden voor de hele stad.

Leefbaarheid

Communitybuilding Kolenkitbuurt

Samen met stichting !Woon zijn we in de Kolenkitbuurt aan de slag gegaan om de oude en nieuwe bewoners met elkaar kennis te laten maken en ze te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor een fijne en schone buurt. Dat gaat niet alleen over hun eigen wooncomplexen maar ook om de openbare ruimte daar omheen. Het doel van deze ‘communitybuilding’ is om verbinding en verantwoordelijkheid voor de buurt te creëren. In 2018 zijn er drie bewonersbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn bewoners met elkaar in gesprek gegaan over wat zij belangrijk vinden in de buurt en waar zij zelf een steentje aan bij kunnen dragen. Samen met bewoners die dat leuk vonden organiseerden we rond die thema’s een grote bijeenkomst in januari 2019: Het Goede Start Diner. De bewoners gingen met elkaar in gesprek over vier thema’s

  1. Groen en tuinen
  2. Zwerfvuil
  3. Speelruimte voor kinderen
  4. Nieuwe buren

In 2019 wordt er verder gebouwd aan community in de Kolenkit.

 Inzet VoorUit in Robert Scottbuurt

In 2018 zijn er studenten van Vooruit gaan wonen in de Robert Scottbuurt. Deze studenten zijn afkomstig van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. De studenten gaan zich in ruil voor hun tijdelijke woning inzetten voor de buurt. In deze buurt zal gesloopt en nieuwgebouwd gaan worden. Om ook in de tussentijd een leefbare buurt te houden kunnen deze studenten een nuttige bijdrage leveren. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten met kinderen om de buurt schoon te houden en het ondersteunen van ouderen in de buurt. Hierover hebben we met Vooruit werkafspraken gemaakt. In 2019 zullen de studenten zich verder inzetten in deze Robert Scottbuurt.

Spaarndammerbuurt

In 2018 zijn we in de Spaarndammerbuurt op verschillende manieren actief geweest. De renovatie van Het Schip is dit jaar afgerond: de laatste woningen zijn opgeleverd. Een aantal bewoners van Het Schip wilden graag geveltuintjes aanleggen en dat hebben we samen met hen gerealiseerd. Op Burendag 2018 hebben we met alle buren de tuintjes ingericht. In de Hembrugstraat hebben we samen met bewoners een grote schoonmaakactie georganiseerd. Deze actie was óók bedoeld om met bewoners in gesprek te komen en hen te stimuleren om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het schoon en veilig houden van hun complex en directe omgeving. Enkele bewoners hebben ons laten weten dat ze graag een bewonerscommissie willen gaan vormen.

Zeeheldenbuurt

In de Zeeheldenbuurt is ook in 2018 Buurtkamer Parlarie actief geweest. Samen met de gemeente wordt deze door ons ondersteund. Vanuit deze buurtkamer zijn verschillende activiteiten voor en door bewoners georganiseerd zoals: naailessen, huiswerkbegeleiding, gezamenlijk koken en inloopkoffiedagen voor bewoners die graag hun buren willen ontmoeten.De bewoners hebben de buurtkamer in 2018 ook een grondige opknapbeurt gegeven; er werd volop geschilderd en gepoetst en het resultaat is een kleurige en schone fijne plek.