Van afspraak naar prestatie

Amsterdam Nieuw West

 
“In ons nieuwbouwproject Stadstuin Overtoom nemen de bewoners zelf het initiatief voor contact met het stadsdeel over aanpassingen en activiteiten in de openbare ruimte. Uiteraard faciliteren wij, maar de regie ligt bij de bewoners.”

De prestatieafspraken in Amsterdam worden jaarlijks geactualiseerd. De afspraken betreffen collectieve afspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De gezamenlijke partijen in Amsterdam werkten - vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - in de geest van de nieuwe Woningwet. Het resultaat is dat het maatschappelijk presteren van de corporaties goed is ingebed in het lokale beleid. De afspraken gelden voor de hele stad.

Leefbaarheid

In alle wijken hebben we in 2018 inzet geleverd in onze reguliere beheeractiviteiten en samenwerkingen: zo zijn er schouwrondes gelopen met bewoners en politie, voor- en najaarsoverleggen met bewonerscommissies geweest en bewonersactiviteiten gefaciliteerd. Hieronder zaken die er in 2018 specifiek uitsprongen:

Stadstuin Community

In 2017 zijn we gestart met het bouwen aan de nieuwe gemeenschap, “community building”, in ons nieuwbouwproject Stadstuin Overtoom. We hebben toen een groep bewoners gestimuleerd aan de slag te gaan met hun wooncomplex en de openbare ruimte daar omheen. Doel: verbinding in en verantwoordelijkheid voorhun nieuwe buurt creëren. Dit is met veel energie en enthousiasme doorgezet in 2018. Bewoners zijn inmiddels erg actief met de volgende activiteiten: er is een kerngroep ‘Zorg voor elkaar’ die ontmoeting en buurtfeesten organiseert, bewoners doen mee aan Burendag, er zijn prikacties, er is een klankbordgroep voor de Stadskas (de toekomstige ontmoetingsruimte voor de buurt), bewoners nemen zelf het initiatief voor contact met het stadsdeel over de contact openbare ruimte. Wij faciliteren bij dit alles maar de regie ligt bij de bewoners zelf.

Slotervaart Zuid

In 2018 hebben we samen met o.a. bewoners, gemeente en politie bekeken wat in Slotervaart Zuid als de belangrijkste problemen gezien worden en wat we daaraan zouden kunnen doen. Veel had te maken met de uitstraling van de complexen en de openbare ruimte. Ook het ontbreken van sociale cohesie en eenzaamheid werden als problemen genoemd. De maatregelen om hierin verandering te brengen hebben we in deBuurtstrategie Slotervaart Zuid” samengevat en geprioriteerd. Hiermee zijn we in 2018 aan het werk gegaan. Een van die maatregelen was het besluit om hier een wijk/complexbeheerder in te zetten. Hiermee zijn we in 2018 gestart. De cijfers uit onze bewonersenquête lieten zien dat er veel verbeterd kon worden op het gebied van schoon, heel en veilig. De beheerder spreekt bewoners hierop aan. Er is door ons ook veel geïnvesteerd in het opknappen van de complexen: er is schoongemaakt, geschilderd, nieuwe verlichting aangebracht en bewoners is voorgesteld om schoonmaakcontracten af te sluiten om het voortaan goed bij te houden. We merkten ook dat er niet veel onderling contact in de buurt was. In 2018 hebben we een “tuinenproject” bedacht dat we in 2019 samen met bewoners willen uitvoeren. Het doel daarvan moet zijn dat bewoners de ruimte rond hun complex prettiger en mooier gaan vinden. Als bewoners daar samen aan gaan werken verwachten we dat dat ook meer blijvende verbinding en onderlinge contacten op gaat leveren. Het project zal starten in voorjaar 2019.

Geuzenveld

In Geuzenveld hebben we de inzet van onze wijk/complexbeheerder in 2018 onverminderd gecontinueerd. Samen met bewoners en het lokale netwerk zorgt deze ervoor dat de buurt zich de afgelopen jaren verbeterd heeft op het gebied van schoon, heel en de sociale cohesie. In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen om een kunstwerk op de gevel van de N. Ruijchaverflat te kunnen realiseren. De bewonerscommissie, andere betrokken bewoners en Eigen Haard is met SAMA (Street Art Museum Amsterdam) in gesprek over het ontwerp en de kunstenaar. Met collega corporatie Stadgenoot hebben we in 2018 afspraken gemaakt om studenten van Vooruit vanuit een gemeenschappelijke ruimte activiteiten voor de buurt te laten organiseren. Deze ruimte is eind 2018 vrijgekomen, ligt op een centrale plek in de wijk en zal in het voorjaar van 2019 in gebruik worden genomen.

Slotermeer

In Slotermeer hebben we de Buurtslager, de buurtkamer in de Bernard Loderstraat, gefaciliteerd met huisvesting en ondersteuning aangeboden om het gebruik voor en door bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook ondersteunen we in Slotermeer BOOT (Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling), door hen huisvesting te bieden (ook in de Bernard Loderstraat). Vanuit deze locatie helpen studenten van de HvA bewoners en kinderen van bewoners kunnen met allerlei zaken: variërend van huiswerklessen tot juridische en financiële voorlichting. Onze wijk/complexbeheerder heeft haar wijkkantoor in het rijtje panden waar ook BOOT en de Buurtslager zitten en onderhoudt met beide nauwe contacten. De inzet van wijk/complexbeheer is in Slotermeer ook in 2018 onverminderd groot geweest: er is gehandhaafd op schoon, heel en veilig, en er zijn tal van bewonersactiviteiten gestimuleerd.

Dichtersbuurt

In de Dichtersbuurt is einde 2018 door de gemeente een kick-off van het stedelijke vernieuwingstraject gehouden. Hieraan hebben wij ook deelgenomen. De bijeenkomst werd drukbezocht door allerlei verschillende bewoners. We zijn met bewoners in gesprek gegaan over wat zij van hun buurt vinden en wat zij hopen terug te zien in hun nieuwe buurt. Die avond hebben we ook een aantal enthousiaste bewoners gevonden die graag actief willen gaan meedenken over de plannen voor de buurt. Deze samenwerking krijgt een vervolg in 2019.