Van afspraak naar prestatie

Amsterdam Centrum

 
“In de Jordaan zijn verschillende bewoners met elkaar actief in tuingroepen. Samen zorgen zij voor een fijne, groene binnentuin. ”

De prestatieafspraken in Amsterdam worden jaarlijks geactualiseerd. De afspraken betreffen collectieve afspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De gezamenlijke partijen in Amsterdam werkten - vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - in de geest van de nieuwe Woningwet. Het resultaat is dat het maatschappelijk presteren van de corporaties goed is ingebed in het lokale beleid. De afspraken gelden voor de hele stad.

Leefbaarheid

Aanpak Schoon

In 2017 zijn we in al onze buurten van start gegaan met een grootse aanpak op schoon. Ook in het centrum hebben we in verschillende portieken samen met bewoners een flinke opruimbeurt gehouden. We zijn gestart met de portieken waarvan de bewoners in de bewonersenquête die Eigen Haard onder haar bewoners houdt een slecht cijfer (<6,5) voor hun portiek gaven. De bewoners daar hebben we gestimuleerd samen op te ruimen, hun portiek schoon te houden en bij een aantal complexen hebben we bewoners voorgesteld een schoonmaakcontract af te sluiten. Schoner wonen is fijner thuiskomen, en is de verantwoordelijkheid van buren samen. Deze aanpak zullen wij ook in 2019 op volle kracht doorzetten.

Jordaan

In de Jordaan zijn verschillende bewoners met elkaar actief in tuingroepen. Samen zorgen zij voor een fijne, groene binnentuin. De bewoners onderhouden en beheren de tuin zelf zodat de aanwonenden en de omwonenden gebruik kunnen maken van een mooie binnentuin. Wij hebben deze tuingroepen ook in 2018 financieel ondersteund. In een bepaald complex in de Jordaan maakten bewoners zich zorgen over de veiligheid: zij gaven aan dat er volgens hen mensen van buitenaf hun complex binnenkwamen c.q. door andere bewoners binnengelaten werden. Wij hebben vervolgens samen met politie een bewonersavond gehouden. De bewoners hebben daar adviezen gekregen hoe zijzelf de veiligheid in en rond het complex konden waarborgen. Ook onderzoeken we of we hier PKVW sloten gaan aanbrengen.

Zelfsturing tuingroep Schone Weespad

In 2018 hebben we ons in samenwerking met de gemeente en buurtorganisatie ’t Claverhuys beziggehouden met het Schone Weespad om de bewoners verder te helpen naar betere onderlinge afspraken over het gebruik van de binnentuin. In overleg met bewoners is uiteindelijk gekozen om met een groepje bewoners het zelfbeheer van de tuin proberen te realiseren. Stichting Dock zal de bewoners hierin stimuleren. In 2019 wordt dit gecontinueerd.

Inzet wijkbeheer

Wij merkten in de loop van 2017 dat op sommige plaatsen in het centrum de ervaren leefbaarheid meer onder druk was komen te staan. Dat betrof niet alleen ergernis over rommel of overlast door buren, maar ook overlast vanuit de directe omgeving. We hebben daarom in 2018 besloten om als proef te starten met de inzet van een wijk/complexbeheerder in de Marnixstraat, in Wittenburg en in de Czaar Peterbuurt. De beheerder houdt voortaan 16 uur per week rondes in en rondom deze complexen. Er wordt gehandhaafd op schoon, heel en veilig: er wordt gekeken naar gestalde fietsen en brommers, vuilniszakken en andere rommel. Ook is de wijk/complexbeheerder het eerste aanspreekpunt voor bewoners als er overlast speelt en heeft deze een signalerende rol met betrekking tot bewoners die zorg nodig hebben.