Van afspraak naar prestatie

Amstelveen

 
“We hebben in verschillende complexen de toegankelijkheid verbeterd. Er zijn galerijvloeren verhoogd, deurdrangers geplaatst en oplaadpunten voor scootmobielen toegevoegd. Het gaat in totaal om 252 woningen.”

In Amstelveen zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt op basis van de vereisten uit de nieuwe Woningwet. Anders dan vroeger is er nu een gelijkwaardige rol weggelegd voor de huurders. Dit betekent dat de Bewonersraad Amstelveen mede-ondertekenaar is van de prestatieafspraken. De belangrijkste afspraken voor 2018 waren:

 • Huurprijsstelling woningportefeuille Eigen Haard
 • Verkoop en liberalisatie van woningen
 • Investeringen op het gebied van duurzaamheid
 • Wonen, zorg en leefbaarheid
 • Samenwerking en verantwoording

Beschikbaarheid

In Amstelveen zijn er in 2018 geen nieuwe woningen opgeleverd. Ook zijn er geen woningen verkocht.

Betaalbaarheid

Ons huurbeleid houdt rekening met betaalbaarheid voor verschillende inkomens. Wij vragen dus niet altijd de maximaal mogelijke huur en bieden woningen aan in verschillende huurklassen. We blijven streven naar een verdeling van huurklassen die recht doen aan de vraag en betaalbaarheid van onze doelgroepen. In 2018 huurden wij in Amstelveen 85% van de vrijkomende woningen in de sociale huur tot € 710,68. Binnen de sociale huur is 90% verhuurd met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens van € 640,15.

In 2018 zijn in totaal 80 woningen verhuurd in de vrije sector. Hiervan is 85% verhuurd aan huurders met een inkomen tot € 56.250. 15% van de huurders had een hoger inkomen. 81% van de woningen is verhuurd aan doorstromers vanuit de sociale huur.

Specifieke doelgroepen

Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten die zich definitief in Nederland mogen vestigen. Over het aantal woningen maakt de gemeente afspraken met corporaties. In 2018 hebben wij 51 woningen verhuurd voor de huisvesting van statushouders.

In Amstelveen is de ambulantisering in de zorg al een aantal jaar aan de gang. Hiermee bedoelen wij de uitplaatsing van bewoners die begeleid moeten wonen vanuit een instelling naar een reguliere woning in de samenleving. In Amstelveen werkt de gemeente en Eigen Haard hierin samen met het RIBW en sinds 2018 ook met de zorgpartij Ons Tweede Thuis. Wij hebben aan deze zorginstellingen in totaal elf woningen in 2018 verhuurd. Indien de bewoner heeft laten zien dat hij zelfstandig kan wonen wordt de overeenkomst op eigen naam overgeschreven. Daarnaast kan de gemeente ook urgenten woonbegeleiding aanbieden. Dit is in 2018 het geval geweest bij één verhuring. Daarin werkt de gemeente en Eigen Haard samen met HVO. Ook dan komt de huurovereenkomst eerst op naam van de zorginstelling.

Zeventig woningen zijn aangeboden met voorrang voor inwoners van Amstelveen. Hiervan zijn 57 woningen, ook op basis van deze voorrang, verhuurd. Dertien woningen zijn verhuurd op basis van een urgentieverklaring aan een inwoner van Amstelveen. 

In een aantal gevallen is er maatwerk nodig om een oplossing te bieden in een situatie waar de regelgeving niet in voorziet. In dat geval mogen wij afwijken van de reguliere volgordebepaling. Wel gelden de normale eisen rond inkomen en huishoudgrootte. In 2018 zijn negen woningen op grond van deze regeling verhuurd. 

Huurders die willen verhuizen van een grote woning naar een meer passender woning die aansluit bij hun gezinsgrootte kunnen onder voorwaarden een woning aangeboden krijgen in het kader van de regeling Van Groot naar Beter. In 2018 zijn 12 huurders op basis van deze regeling verhuisd naar een passende woning.

Kwaliteit en duurzaamheid

Wij leverden 155 woningen gerenoveerde woningen op in drie renovatieprojecten:

 • Acacialaan en Ambrosiuslaan e.o. (65 woningen)
 • Benderslaan 141-163 (10 woningen)
 • Watercirkel 2-160 (80 woningen)

In 2018 zijn er 291 woningen aangepakt in het kader van het project Samen Verduurzamen (SaVe). Dit was in onderstaande complexen:

 • Dolomieten 2-184
 • Fideliolaan 320-438
 • Mont Blanc 1-79
 • Parelvisserlaan e.o.
 • Theems 2-154
 • Watercirkel 162-280

In 2018 zijn 72 woningen administratief opgeleverd. Dit betekent dat er in het verleden al energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd, maar dat de woningen nog niet formeel afgemeld waren en dus nog een verouderd en slecht energielabel hadden. Dit was in onderstaande complexen:

 • Fluweelboomlaan 2-36
 • Van der Hooplaan 115-149
 • Van der Hooplaan 155-189
 • Van der Hooplaan 195-229

In 2018 was de energetische prestatie van de woningvoorraad van Eigen Haard in Amstelveen als volgt:

Energielabel   D  G
 Woningen  1.348  1.343  2.991  2.257  1.558 969  320
 Aandeel  12%   12%  28%  21%  14%  9%  3%

De gemiddelde energieindex bedraagt 1,72 wat neerkomt op een energielabel C.

Toegankelijkheid

Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor mensen die moeilijk ter been zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een fysieke beperking, of ouderen die steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat onze woningen voor deze groep goed toegankelijk zijn. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in de algemene ruimte van de gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers. Bij het verhogen van de galerijvloer volgt vrijwel altijd ook een verhoging van de leuning.

Omdat steeds meer ouderen gebruik maken van een scootmobiel plaatsen wij daar waar mogelijk ook oplaadpunten. De huurders betalen dan een kleine vergoeding per maand voor het gebruik van het elektra. 

In 2018 is van drie complexen de toegankelijkheid verbeterd. De complexen liggen aan de Bertha van Suttnerlaan, de Camera Obscuralaan en de Maarten Lutherweg. In totaal gaat het om 252 woningen. In de complexen zijn waar nodig de galerijvloeren verhoogd. Ook zijn er deurdrangers geplaatst en oplaadpunten voor scootmobielen toegevoegd.

Leefbaarheid

De inzet van het afgelopen jaar is veelal geweest om de veiligheid in verschillende complexen te verbeteren. Er is inzet geweest in diverse vormen van veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan verbeteren van sloten, verlichting, inzet huismeester etc.

In het najaar is aan de Jeanne d’Arclaan in samenwerking met de gemeente en de politie het project Kerntrekbeveiliging uitgevoerd. Dit houdt in dat de bewoners zonder kosten een kerntrekbeveiliging kunnen krijgen, op het slot van hun voordeur. Eind juni is hiervoor een informatiebijeenkomst georganiseerd. Veel bewoners hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. Het project hebben we in december succesvol kunnen afronden.

De woningen aan de Jupiter hebben gedeelde bergingen. Dit leidde in de praktijk tot veel rommel. Ook kon de ene bewoner hier wel gebruik van maken en de andere niet. Op verzoek van de bewoners zijn de bergingen gecompartimenteerd. Omdat de bergingen erg vol stonden is in goede samenwerking met bewoners eerst gestart met een opruimactie. Hun spullen konden zij opslaan in afgesloten containers. Na de compartimentering konden de bewoners gebruik maken van hun eigen berging. Het project heeft een overloop naar 2019. Dit jaar krijgen alle woningen aan de Jupiter een eigen berging.

Bewoners van de Patrimoniumlaan gaven aan dat de achterpaden donker en onveilig waren. Hierop hebben wij de achterpaden voorzien van verlichting met zonnepanelen. Zo hoeven bewoners niet voor het verbruik te betalen.

Op het gebied van overlast scoorde de wijk Elsrijk onder de 6,5 in het jaarlijkse bewonersonderzoek. Voor het bevorderen van de leefbaarheid is het afgelopen jaar op de Van Heuven Goedhartlaan een huismeester ingezet. Daarnaast werken we bij overlastzaken zeer nauw samen met alle relevante zorg gerelateerde partijen en instellingen binnen de gemeente. Het sociaal team binnen Amstelveen is daarbij vaak ons aanspreekpunt en samenwerkingspartner.

De lage flats aan de Jeanne d‘Arclaan 10-116 en 118-254 hebben te kampen met kwetsbaardere bewoners. In de complexen ervaart men hierdoor relatief meer overlast. Het project “Bijspringen en Versterken” is daarom in deze wijk ingezet. Dit project wordt in 2019 voortgezet, samen met diverse instanties en een aantal zorginstellingen. Daarnaast zal er door de zorginstellingen zelf worden nagedacht over het bieden van zorg in de wijk door de toenemende extramuralisering van de zorg.

In 2018 zijn 28 woningen leeggekomen na constatering van woonfraude. Daarvan was in 7 gevallen sprake van hennepteelt. In 11 gevallen is een gele kaart uitgereikt, dit is te beschouwen als een laatste waarschuwing.