Van afspraak naar prestatie

Aalsmeer

 
“In 2018 maakten we in de complexen aan de Graaf Willemlaan en de Handelstraat 166 woningen duurzamer.”

Twee jaar geleden zijn in Aalsmeer meerjarige prestatieafspraken gemaakt op basis van de vereisten uit de nieuwe Woningwet. Anders dan vroeger is er nu een gelijkwaardige rol weggelegd voor de huurders. Dit betekent dat de Huurdersvereniging Aalsmeer en Kudelstaart mede ondertekenaar is van de prestatieafspraken. De belangrijkste afspraken voor 2018 waren:

  • Huurprijsstelling woningportefeuille Eigen Haard
  • Verkoop en liberalisatie van woningen
  • Investeringen op het gebied van duurzaamheid
  • Wonen, zorg en leefbaarheid
  • Samenwerking en verantwoording

Beschikbaarheid

Er zijn door Eigen Haard in 2018 geen nieuwbouwwoningen in Aalsmeer opgeleverd. Er zijn geen woningen verkocht.

Betaalbaarheid

Ons huurbeleid houdt rekening met betaalbaarheid voor verschillende inkomens. Wij vragen dus niet altijd de maximaal mogelijke huur en bieden woningen aan in verschillende huurklassen. We blijven streven naar een verdeling van huurklassen die recht doen aan de vraag en betaalbaarheid van onze doelgroepen. In 2018 verhuurden wij in Aalsmeer 86% van de vrijkomende woningen in de sociale huur tot € 710,68. Binnen de sociale huur is 87% verhuurd met een huurprijs onder de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens van € 640,15.

In 2018 zijn in totaal 24 woningen verhuurd in de vrije sector. Hiervan is 88% verhuurd aan huurders met een inkomen tot € 48.375. 12% van de huurders had een hoger inkomen. 92% van de woningen is verhuurd aan doorstromers vanuit de sociale huur.

Specifieke doelgroepen

Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten, die zich definitief in Nederland mogen vestigen. Over het aantal woningen maakt de gemeente afspraken met corporaties. In 2018 hebben wij 13 woningen verhuurd voor de huisvesting van statushouders.

In Aalsmeer een start gemaakt met de ambulantisering. Hiermee bedoelen wij de uitplaatsing van bewoners die begeleid wonen vanuit een instelling naar een reguliere woning in de samenleving. Gemeente, Ons Tweede Thuis en Eigen Haard hebben hier in 2017 afspraken over gemaakt. In 2018 heeft dat geleid tot twee verhuringen.

De gemeente heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eigen inwoners voorrang te geven op de woningmarkt. Eind 2017 is deze voorrang in WoningNet opgenomen. In 2018 zijn 25 woningen verhuurd op basis van deze voorrang aan huurders uit Aalsmeer. 

In een aantal gevallen is er maatwerk nodig om een oplossing te bieden in een situatie waar de regelgeving niet in voorziet. In dat geval mogen wij afwijken van de reguliere volgordebepaling.  Wel gelden de normale eisen rond inkomen en huishoudgrootte.  In 2018 zijn vier woningen op grond van deze regeling verhuurd.

Huurders die willen verhuizen van een grote woning naar een meer passender woning die aansluit bij hun gezinsgrootte kunnen onder voorwaarden een woning aangeboden krijgen in het kader van de regeling Van Groot naar Beter. In 2018 zijn vier huurders op basis van deze regeling verhuisd naar een passende woning.

Kwaliteit en duurzaamheid

In 2018 zijn er 166 woningen aangepakt in het kader van het project Samen Verduurzamen (SaVe). Dit was in onderstaande complexen:

  • Graaf Willemlaan e.o.
  • Handelstraat e.0.
 Energielabel  B  C  D  E  G
 Woningen  559 268  857 686 286 170 106
 Aandeel  19%  9%  29%  23% 10%  6%  4%

 De gemiddelde energieindex bedraagt 1,67 wat neerkomt op een energielabel C.

Toegankelijkheid

Het hoort bij onze maatschappelijke taak om woningen aan te bieden voor mensen met bijvoorbeeld een fysieke beperking, of ouderen die steeds langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Het is daarom belangrijk dat onze woningen voor deze groep goed toegankelijk zijn. De aanpassingen richten zich vooral op het wegnemen van hoogteverschillen in de algemene ruimte van de gebouwen, het verbeteren van de verlichting en het plaatsen van deurdrangers.  Bij het verhogen van de galerijvloer volgt vrijwel altijd ook een verhoging van de leuning.

Omdat steeds meer ouderen gebruik maken van een scootmobiel plaatsen wij daar waar mogelijk ook oplaadpunten voor de scootmobiel.  De huurders betalen daarvoor een kleine vergoeding per maand voor het gebruik van het elektra. 

In 2018 zijn er in Aalsmeer geen collectieve voorzieningen op het gebied van het verbeteren van de toegankelijkheid uitgevoerd.

Leefbaarheid

In Aalsmeer/Kudelstaart liep de interesse voor vrijwilligerswerk flink terug. Samen met huurdersvereniging HAK is nagedacht over nieuwe vormen van participatie ter ondersteuning van de leefbaarheid in wijken en buurten. Bewoners willen zich best als vrijwilliger ergens voor inzetten, maar zonder langdurige verplichtingen. Voor werkgroepen op basis van een afgebakend project vind je wel vrijwilligers. Om dit te onderzoeken is in 2017 een bijeenkomst in de vorm van een themadag gehouden onder leiding van een deskundige. De deelname van 36 personen kan als behoorlijk worden beschouwd. Duidelijk werd dat de deelnemers behoefte hadden aan deze vorm van participatie en dat ze het prettig vonden op deze manier gehoord te worden. In 2018 moest blijken hoe ver het succes van een gewijzigd  participatiebeleid de acties in leefbaarheid ondersteunen.  Vanuit de themadag is er in 2018 een nieuwe bewonerscommissie in de wijk Stommeer van start gegaan. Ook is er in complex Rozenstraat en Chrysantenstraat (centrum) een bewonerscommissie opgericht.

Schoon, heel en veilig

De medewerker Woonservice heeft samen met de opzichter Dagelijks onderhoud, elke week een dagdeel inspectie gelopen in de wijken Aalsmeer en Kudelstaart. Door  wekelijks in de wijk te zijn is de leefbaarheid zichtbaar verbeterd. De inspecties zijn gelopen van april tot september.

Kudelstaart

Om een eigen bijdrage aan de woonomgeving te stimuleren wordt sinds enkele jaren in Kudelstaart een flyeractie gehouden. Zo worden in het voorjaar flyers uitgedeeld met tuinzaad om bewoners te inspireren met hun “grond” aan de slag te gaan. In het najaar wordt dit opgevolgd met een flyer om de tuin winterklaar te maken.

Werkwijze flyeracties: in het voor- en najaar wordt in gezamenlijk overleg tussen Bewonerscommissie Kudelstaart en Eigen Haard een onderwerp gekozen en in de te ontwikkelen flyer wordt dit nader uitgelicht. De commissie verzorgt de verspreiding. De afgelopen jaren is de flyer een succes gebleken. Bewoners hebben de adviezen uit de flyer omgezet in daden en zagen heel tuinen er netjes en verzorgd uit. In 2018 heeft er verder een bewonersinitiatief plaats gevonden in de Einsteinstraat. Een bewoner heeft samen met verschillende huurders, de voortuinen opgeknapt in de straat.

Welkom gesprekken statushouders

De medewerker woonservice heeft in 2018 deelgenomen aan de welkom gesprekken statushouders. Tijdens het tekenen van het huurcontract op de woning, heeft de medewerker de statushouder uitleg gegeven over het reilen en zeilen in de wijk. Na ongeveer zes weken werd er een nieuwe afspraak gemaakt om te bekijken waar de statushouder tegenaan loopt en hulp nodig was.