Over ons

Risicobeheersing

 
“Ieder jaar brengen wij onze strategische risico’s in kaart. In 2018 hebben we dat gedaan onder begeleiding van een externe partij.”

Wij vinden het belangrijk om de risico’s te beheersen die van invloed kunnen zijn op het realiseren van onze doelstellingen. Daarom is ons risicomanagement zo ingericht dat we inzicht hebben in deze risico’s en de mate waarin we ze beheersen. 

Drie verdedigingslinies

Ons risicomanagement gaat uit van drie verdedigingslinies:

  • Het lijnmanagement; zij identificeren en beheersen de risicos binnen hun processen als eerste. 
  • De  afdelingen die het lijnmanagement hierbij ondersteunen; zij coördineren, monitoren en ondersteunen het lijnmanagement op het gebied van risicomanagement. Denk hierbij aan risicoproces- en business control. 
  • De interne audit; zij zijn verantwoordelijk voor een oordeel over de inrichting van het risicomanagementsysteem en de effectiviteit van de interne beheersing door de eerste en tweede linie.

Risicoprocescontrol en de interne audit vallen samen onder de afdeling Risicocontrol & Audit. Deze afdeling monitort ook de opvolging van geconstateerde verbeterpunten die voortkomen uit onder meer de auditrapporten en aanbevelingen van de accountant

Risicomanagement in de besluitvorming

Wij passen risicomanagement toe in de besluitvorming. Dit doen we vanuit het perspectief van integraal risicomanagement: op strategische niveau wordt beoordeeld of besluitvorming bijdraagt aan de lange termijn doelstellingen, op tactisch en operationeel niveau ligt de nadruk op de beheersing van operationele risico’s en op implementatie en borging van besluitvorming.

Strategische Risico Analyse 2018

Ieder jaar brengen wij onze strategische risico’s in kaart. In 2018 hebben we dat gedaan onder begeleiding van een externe partij. Er zijn achtien strategische risico’s geïdentificeerd die van invloed zijn op het behalen van onze strategische doelstellingen. Deze risico’s zijn gewogen:

  • Op basis van de kans dat het risico zich voordoet.
  • De impact van het risico.
  • De mate waarin interne beheersing van het risico plaatsvindt.  

Vervolgens zijn de risico’s gerangschikt op basis van het resterende netto–risico dat overblijft na interne beheersing (het risicoprofiel). Aan de hand van deze uitkomsten is een raamwerk opgesteld. Hierin is inzichtelijk gemaakt op welke strategische doelstellingen de geïdentificeerde risico’s betrekking hebben.  De risico’s zijn besproken met het bestuur, directie en de Raad van Commissarissen.

Verder zien wij de almaar stijgende bouwkosten als een hoog risico.We zien met name hoge risico’s bij onze investeringsopgave voor de komende jaren in de nieuwbouw en de verduurzamingsopgave. Dit in combinatie met betaalbaarheid en de oplopende belastingdruk en bouwkosten. Net als in voorgaande jaren is de politiek de belangrijkste, onzekere factor voor het realiseren van deze opgave. Vooral de risico’s die samenhangen met oplopende belastingdruk die de overheid wil vragen aan de corporatiesector, maakt dat er minder financiële ruimte overblijft voor de realisatie van de gewenste investeringsopgave.

Verder zien wij de almaar stijgende bouwkosten als een hoog risico. Dit in combinatie met beperkte beschikbaarheid van aannemers en een tekort aan technisch personeel verhoogt het risico op het niet kunnen realiseren van de investeringsopgave binnen de gestelde financiële kaders.

Om de gevolgen van de stijgende bouwkosten zo goed mogelijk te beheersen hebben we ingezet op een combinatie van beheersmaatregelen. Dit betreft onder meer het aangaan van samenwerkingsverbanden met aannemers om zekerheid en grip op de ontwikkeling van de bouwkosten te verkrijgen. Daarnaast is ingezet op strakke kostenbewaking en de mogelijkheden van tijdige bijsturing van de projectenportefeuille ('de remweg'), indien noodzakelijk.

Soft Controls

Risicomanagement bevat ‘harde’ en ‘zachte’ maatregelen. Harde maatregelen zoals beleid, procedures en interne controles geven houvast en kaders voor ons handelen. De uiteindelijke kwaliteit van de interne beheersing wordt veelal bepaald door ‘zachte’ factoren, zoals leiderschapsstijl, voorbeeldgedrag, openheid in Ook het komende jaar blijven we ons inzetten om het risicobewustzijn binnen de organisatie op soft controls verder te versterken.communicatie en aanspreekbaarheid. Bij de invulling van ons risicomanagement hebben wij daarom veel aandacht voor cultuur, houding en gedrag omdat deze aspecten bepalend zijn voor de risicocultuur. De risicocultuur kan worden beïnvloed door de wijze waarop soft controls worden inzet.

Dit jaar hebben we op strategisch niveau een self-assessment Risicocultuur & Soft Controls uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat we onze risicocultuur met name kunnen verstevigen door in te zetten op het eenduidiger uitdragen van onze kernwaarden en het blijvend voeren van de dialoog met medewerkers. De uitkomsten van het self-assessment zijn vertaald naar concrete verbeterpunten en daarop gebaseerde actiepunten op operationeel niveau. Hierbij is vanuit het perspectief van integraal risicomanagement aansluiting gezocht bij reeds lopende activiteiten die een positieve en geaccepteerde invloed hebben op de cultuur, houding en gedrag binnen de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende LEAN-activiteiten en het leiderschapsprogramma.

Ook het komende jaar zullen we blijven inzetten op soft controls om het risicobewustzijn binnen de organisatie verder te versterken.