Over ons

Raad van Commissarissen

 
“We zijn financieel gezond en de strategie die we gekozen hebben is de juiste.”

In 2018 hebben we geconstateerd dat Eigen Haard op koers is. We zijn financieel gezond en de strategie die we gekozen hebben is de juiste. We hebben daarvoor regelmatig overleg met huurders, medewerkers, directeuren en het bestuur van Eigen Haard. Actuele thema’s als verduurzaming en de lopende discussies aan de klimaattafels blijven ook een aandachtspunt. Wij hebben ons laten adviseren door deskundigen over deze actuele thema’s.

De maatschappelijke doelen blijven de prioriteit van de raad van commissarissen. Belangrijke waarden die wij nastreven zijn onafhankelijkheid, betrokkenheid, deskundigheid en verantwoordelijkheid en hebben hierin een voorbeeldrol. Primair waren we in gesprek met het bestuur van Eigen Haard. We hebben vastgesteld dat we op koers zijn, maar het is geen eenvoudige opgave omdat de heffingen en belastingmaatregelen van de rijksoverheid en de bouwkosten alsmaar oplopen. De We hebben vastgesteld dat we op koers zijn, maar het is geen eenvoudige opgave omdat de heffingen en belastingmaatregelen van de rijksoverheid en de bouwkosten alsmaar oplopen. frequente rapportages en het open, transparante overleg met het bestuur waren daarom van groot belang. In 2018 spraken we regelmatig over de haalbaarheid van de gestelde doelen en ambities en de mogelijkheid om, indien noodzakelijk, vroegtijdig bij te sturen.

We hebben vertrouwen in het bestuur en de directie, die met ons de ambities en zorgen delen. Wij hebben onze rollen als onafhankelijk toezichthouder, sparringpartner en werkgever goed kunnen vervullen. Behalve de reguliere overleggen in commissies en voltallige RvC hebben we ook veelvuldig contact over lopende zaken.

In het komende jaar willen wij als raad een aantal thema’s agenderen voor verdere verdieping, bijvoorbeeld: leefbare wijken en buurten, betaalbaarheid van de opgave en een sterke organisatie. Deze verdieping zal bijdragen aan een nog grotere betrokkenheid van de raad en daarmee versterking van de rol als toezichthouder.

De Raad

Tot groot verdriet is op 3 april 2019, na een periode van een aantal maanden ziekte, Rob Slot overleden. Wij spreken hier onze grote waardering uit voor de betrokkenheid en bijdragen die hij heeft geleverd aan Eigen Haard als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De raad bestaat conform de statuten uit vijf personen en is kwalitatief als kwantitatief goed ingevuld. De meest relevante deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De heer Slot was door ziekte in de 2e helft van het jaar niet actief. De heer Zuidema heeft het voorzitterschap waargenomen.

De vergoeding die de leden ontvangen past binnen de wettelijke kaders (WNT). Voor 2018 is besloten de vergoeding naar 90% van de VTW beroepsregel toe te laten groeien. De heer de Kanter en mevrouw Wilders zijn na een positieve zienswijze van de AW herbenoemd voor een tweede termijn. Meer informatie leest u in het bestuurlijk verslag bij de jaarrekening.

Voorzitter De heer Drs. R.J. Slot RC
Commissie S&R

De heer Drs. R. Zuidema
Mevrouw Drs. M. Dessing

Auditcommissie

De heer Mr. H. de Kanter
Mevrouw Drs. Y. Wilders RA

De heer Drs. R.J. Slot RC