Over ons

Als werkgever

 
“Wij zien graag dat onze collega’s zich thuis voelen op het werk. Zo kunnen zij zich optimaal inzetten voor huurders, relaties en collega’s.”

Onze betrokken medewerkers werken iedere dag vanuit onze kernwaarden aan woongeluk voor iedereen. Samenwerken, denken in mogelijkheden, verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen op de kwaliteiten van een ander zijn de kernwaarden van Eigen Haard. De kernwaarden vormen ons kompas en zijn de kern van onze organisatiecultuur. Ze verbinden ons en drukken uit wie en wat we zijn en waar we voor staan.

In 2018 zijn we gestart met het traject opstellen Strategische Personeelsplanning (SPP). Hierbij komen vragen aan bod als: wat voor mensen heeft Eigen Haard nodig in de toekomst? En: welke kennis en vaardigheden vragen we van onze medewerkers? We stelden een leiderschapsprofiel op waaraan we onze leidinggevenden We stelden een leiderschapsprofiel op waaraan we onze leidinggevenden spiegelen.spiegelen. We kozen ervoor de kernwaarden als basis te nemen in ons leiderschapsprofiel. De kernboodschap is dat leren en ontwikkelen steeds belangrijker wordt. Voor medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en te kunnen werken in een functie die bij ze past. Voor ons als organisatie om de goede mensen op de juiste plek te hebben en daarmee onze doelstellingen te behalen.

Wendbaar organiseren

Wij werken in een dynamische omgeving en veranderingen volgen elkaar snel op. In een wendbare organisatie hebben medewerkers aanpassingsvermogen om met deze veranderingen om te kunnen gaan. Wendbaarheid is geen doel op zich maar betreft houding en inzet die bijdraagt aan het realiseren van onze ambities. Op diverse terreinen zijn we met dit onderwerp bezig.

Medewerkers worden gestimuleerd om actief te werken aan hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.We verbeteren doorlopend onze processen met de Lean aanpak. Lean is een bewezen managementmethodiek die een verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Alle leidinggevenden ontwikkelen zich op het leiderschapsprofiel, dat bestaat uit de elementen Continu Verbeteren, Persoonlijke Wendbaarheid en Innovatief Vermogen. Medewerkers worden gestimuleerd om actief te werken aan hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het loopbaan- en opleidingsbudget wordt hiervoor steeds meer gebruikt.

We blijven ook investeren in ons werkgeluk, omdat we ervan uitgaan dat positieve medewerkers een belangrijke sleutel zijn bij het dagelijks tevreden stellen van onze klanten én het bereiken van onze ambities.

Er is veel beweging in onze organisatie.  Het lukt ons steeds beter jonge mensen binnen te halen en aan de andere kant collega’s langer aan ons te binden. We zetten ons ervoor in dat collega’s in alle leeftijds- en gezinsfasen werk en privé praktisch kunnen organiseren.

Personeelsdynamiek

Wij hadden gedurende 2018 gemiddeld  559 medewerkers in dienst (505,2 FTE). Wij verwelkomden 50 nieuwe collega’s en zwaaiden er 45 uit. Een verloop van 8,08%. Er liepen tien mensen stage. Er werken 274 mannen en 285 vrouwen bij Eigen Haard. 40 collega’s switchen intern van functie en/of namen deel aan projecten buiten hun functie. Het ziekteverzuim was hoger dan in 2017, namelijk 6,5%. 

Bij het onderzoek naar onze profilering als werkgever hebben we collega’s gevraagd om Eigen Haard te schetsen.  Deze inzichten hebben we gebruikt in onze nieuwe merkstrategie en arbeidsmarktcommunicatie om op de arbeidsmarkt de beste talenten voor Eigen Haard te vinden en te binden.

Klachten

We onderhouden talloze contacten met onze klanten, er gaat echter ook wel eens iets mis. Wanneer we er niet samen uitkomen, dan heeft de huurder de mogelijkheid om de kwestie eerst voor te leggen aan de Geschillencommissie van Eigen Haard en daarna aan de Huurcommissie.

Wij werken hard aan het verbeteren van de afhandeling van klachten en geschillen met onze huurders.De Geschillencommissie adviseerde in 2018 over elf zaken. Het merendeel betrof niet gegronde klachten, de klachten die wel gegrond waren gingen grotendeels over de communicatie met bewoners. Wij werken hard aan het verbeteren van de afhandeling van klachten en geschillen met onze huurders. Dit doen wij onder meer door onze huurders in een vroeg stadium te voorzien van de juiste informatie over het verdere verloop van een verzoek of klacht. Onze dienstverlening is onderwerp van gesprek. De cijfers worden periodiek gerapporteerd aan bestuur en raad van commissarissen.

Integriteit 

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom blijven we onze gedrags-, en integriteitscode optimaliseren en is hij in 2018 bij ons nieuwe Privacy beleid aangehaakt. Vanuit het belang dat wij hechten aan een gezonde risicocultuur hebben wij onze risicocultuur & softcontrols onderzocht. Deze uitkomsten gebruiken wij onder andere in ons ontworpen leiderschapsprofiel-, en te bouwen leiderschapsprogramma. 

In 2018 is er geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. De externe klachtencommissie heeft 1 klacht in behandeling genomen. Wel zijn er bij de externe vertrouwenspersoon via het Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP) een oplopend aantal meldingen binnengekomen: twaalf ten opzichte van vier in 2017 binnengekomen. Dit nemen we heel serieus en we hebben dan ook een aantal maatregelen genomen, waaronder versterkte aandacht voor de code gedrag & integriteit en een uitgevoerde vitaliteitsscan onder medewerkers.

Wendbare organisatie die innoveert

We vernieuwen en innoveren steeds meer. We hebben de afgelopen periode een aantal innovatieve woonconcepten gerealiseerd. We noemen Starters Up, een tot studio’s omgebouwd kantoorgebouw voor een mix van doelgroepen van her-en nieuwstarters (o.a. ex-daklozen, spoedzoekers, statushouders, studenten). Het Met innovatiewedstrijden dagen we medewerkers uit om nieuwe ideeën samen met betrokkenen buiten de organisatie verder te brengen.concept en de ontwikkeling van het project is in kleine filmpjes in beeld gebracht en voor een ieder te volgen via onze website. We noemen ook Startblok Elzenhagen dat we samen met de Key hebben ontwikkeld voor ruim 500 jongeren, waarvan de helft statushouders. Zelfbeheer, zelforganisatie en communityvorming staan centraal bij deze projecten. Er volgen meer van dergelijke projecten.

Met innovatiewedstrijden dagen we medewerkers uit om nieuwe ideeën samen met betrokkenen buiten de organisatie verder te brengen. Het woonconcept Starters-Up is de uitkomst van een Hackathon, een innovatie-marathon die Eigen Haard in 2016 organiseerde. Eigen Haard was ook (mede)organisator van de Challenge Woongeluk (Eigen Haard vroeg in wedstrijdvorm om voorstellen te doen voor een woon- en sociaal beheerconcept voor een nieuwbouwproject) en de Expeditie Gratis Wonen (in gemengde teams vernieuwende woonconcepten ontwikkelen). Als uitkomst van deze innovatiewedstrijden hebben we nu projecten onderhanden: het Woonconcept Eigen Thuis met een mix van begeleide en onbegeleide doelgroepen (Z1, nabij metrostation Noord, Amsterdam) en een project voor betaalbare nieuwbouw met modulaire bouwvorm.

Wij delen kennis

We nemen deel aan diverse kennisnetwerken en –platforms. We doen dat om aan te haken bij de meest actuele ontwikkelingen op maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied. We zijn lid van De Vernieuwde Stad en Aedes en we nemen we deel in het kennisplatform Corpovenista. Ook via de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) delen we inzichten en kennis en nemen we deel in verschillende werkgroepen met volkshuisvestelijke thema’s.