In prettige buurten

Overlast bestrijden

 
“Soms hebben buren last van elkaar en lukt het ze niet om er samen uit te komen. Daar ligt voor ons een rol. ”

In ons werkgebied wonen mensen vaak dicht op elkaar. Veel mensen hebben goed contact met hun buren en anderen leven meer op zichzelf. Afhankelijk van de (over)last wordt eerst actie van de klager verwacht: het aangaan van een gesprek met de buren. 

Wanneer wordt last overlast

Klachten variëren van overhangende struiken in de tuin tot blaffende honden, drugs, psychische problemen en geweld.  Geluidsoverlast is de meest voorkomende klacht. Want wanneer kun je je buren ‘gewoon’ horen en wanneer wordt last hebben overlast? We stimuleren buren om er eerst samen uit te komen. De klager en beklaagde blijven tenslotte buren en een (goed) gesprek kan tot snelle en goede resultaten leiden en een hoop spanningen vermijden.

Als buren er samen niet uit komen

Komen de bewoners er samen niet uit? Dan kan onze partner Beterburenhelpen. Dit zijn vrijwilligers die goed getraind zijn in het bemiddelen bij burenconflicten en het coachen van bewoners bij het in gesprek gaan.  Wanneer zij er niet uitkomen of de zaak te zwaar is voor de vrijwilligers, bemiddelen we zelf of schakelen we politie of gemeente in. In uiterste gevallen – wanneer er echt geen andere oplossing is – leggen we gedragsaanwijzingen op of leggen we dossiers voor aan de rechter.

Onderzoek kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen

Uit onderzoek* blijkt dat nieuwe huurders van corporatiewoningen steeds vaker tot de groep kwetsbaren behoren. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische en/of financiële problemen. Ook is aangetoond in dit onderzoek dat zij relatief meer overlast veroorzaken dan huurders die niet tot deze kwetsbare groepen behoren. Dit heeft tot gevolg dat de leefbaarheid van sommige buurten met veel sociale huurwoningen, minder wordt. Ook problemen met schulden, verslaving en agressief gedrag komen vaker voor, terwijl de sociale cohesie afneemt.

*Veerkracht in het Corporatiebezit – kwetsbare bewoners en leefbaarheid van RIGO, in opdracht van de koepel voor Woningcorporaties Aedes.

Samenwerken

We werken stevig samen met politie, gemeenten en zorg- en hulpverlenende instanties. In convenanten maken we heldere afspraken over wat we wel en niet met elkaar kunnen delen vanwege privacy. In overlastsituaties zijn vaak veel instanties betrokken. Onze rol beperkt zich tot de kaders van de Woningwet. Denk hierbij aan leefbare buurten en wijken. Dat betekent voor ons inzet op het bestrijden van woonoverlast. Door goed samen te werken met onze partners in de stad zijn we op de De corporaties delen ervaringen en instrumenten met elkaar en ontwikkelen de aanpak van overlast steeds verder.hoogte van elkaars mogelijkheden en activiteiten. Zo komen we snel en efficiënt tot een oplossing. De corporaties delen ervaringen en instrumenten met elkaar en ontwikkelen de aanpak van overlast steeds verder. In 2018 hebben wij meegewerkt in de werkgroep Hoarding, woningvervuiling en ondersteuning’ om te komen tot een nieuwe Amsterdam aanpak. Medewerkers Zorg & Overlast houden geregeld presentaties over onze werkwijze bij andere corporaties en instanties. Of het nu gaat om het opbouwen van overlastdossiers, de aanpak van ernstig vervuilde woningen of het gebruik van aanvullende huurvoorwaarden. 

Onze middelen

We zetten talloze zaken in:

 • Adviesgesprekken 
 • Buurt- en burenbemiddeling
 • Politie 
 • GGD 
 • Meldpunten Zorg & Woonoverlast 
 • 10 werkafspraken t.b.v. uitstroom Maatschappelijke Opvang/begeleid wonen
 • Aanpak hoarding, woningvervuiling en ondersteuning
 • Samen Doen 
 • Woonbegeleiding 
 • Wijkpartners 
 • Clausule bij het huurcontract met aanvullende woonafspraken 
 • Matron (geluidsmeter) 
 • Voorschrijven beter geluidsisolerende vloeren 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht in de EU. Deze verordening legt rechtstreeks verplichtingen op aan diegenen die persoonsgegevens verwerken. In dit kader heeft er in het voorjaar van 2018 een ‘Training Privacy’ voor de afdeling Zorg & Overlast van Eigen Haard plaatsgevonden. Ook zijn alle processen en convenanten doorgelicht en de werkinstructies met en voor de medewerkers aangepast.

De cijfers

Zaken

2018

2017

Bemiddeling

997

992

In behandeling

572

532

Aanmelding BeterBuren

519

368 (+40%)

Geëscaleerd (treiterzaak/juridisch traject)

     36

30 (+20%)