2019 en verder

 
In 2019 bestaan we 110 jaar. We zijn trots op onze geschiedenis, op onze betekenis voor de maatschappij, op onze dagelijkse inzet voor huurders en woningzoekenden.

Ambities knellen door toename heffingen

Wij zorgen dat zo veel mogelijk mensen betaalbaar wonen. In huizen van goede kwaliteit, in een prettige buurt. De komende jaren blijft de Amsterdamse woningmarkt  krap en stijgen de woningprijzen. Daardoor en door de groei van de stad zijn steeds meer huishoudens aangewezen op een huurwoning van een corporatie. Daarom bouwen we er de komende jaren ruim drieduizend nieuwe woningen bij.

Naast betaalbaarheid en beschikbaarheid staan we voor andere grote maatschappelijke opgaven. Het nationale klimaatakkoord staat vol ambities, waarbij van woningcorporaties veel wordt verwacht om de Co2 uitstoot van woning te beperken. Passend toewijzen en een voortdurende uitstroom uit de maatschappelijke opvang betekent dat we meer kwetsbaren huisvesten in onze buurten. Dat vraagt extra aandacht voor de mens en de buurt. Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren extra inzet van ons. We bouwen er de komende jaren ruim drieduizend nieuwe woningen bij.

De corporaties hebben met de Woonbond een sociaal huurakkoord gesloten dat de betaalbaarheid van sociale huurwoningen garandeert en ruimte biedt voor investerende corporaties. Door de hoge bouwambities in de stad stijgen de bouwkosten fors en leggen heffingen en belastingen een groot beslag op onze kasstromen. We staan bekend als een financieel sterke corporatie. En dat zijn we nog steeds. Maar er verschijnen wel donkere wolken. De belastindruk neemt als gevolg van de verhuurderheffing, vennootschapsbelasting en saneringsheffing toe tot € 88 miljoen in 2019. Onze investeringsruimte wordt langzaam uitgehold en dwingt ons keuzes te maken.

110 jaar Eigen Haard

In 2019 bestaan we 110 jaar. We zijn trots op onze geschiedenis, op onze betekenis voor de maatschappij, op onze dagelijkse inzet voor huurders en woningzoekenden. We maken deel uit van een prachtig erfgoed, de sociale volkshuisvesting. Die staat internationaal op eenzame hoogte. 

Wonen in prettige wijken

Of onze bewoners prettig wonen, hangt af van de woning en de buurt. In veel wijken gaat het goed. Maar we zien ook dat de leefbaarheid in bepaalde wijken onder druk staat. Het gaat dan vooral om wijken in Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Noord en Amsterdam Zuid-Oost.  In onze praktijk zien we een toename van het aantal overlastzaken in de wijken. Dat ondermijnt de draagkracht van de wijk.
 
Een van de oorzaken van die dalende leefbaarheid is de instroom in die wijken. Die bestaat voor een flink deel uit mensen zonder inkomen uit werk en mensen met een speciale achtergrond zoals bijvoorbeeld uit de maatschappelijke opvang of statushouders. In onze praktijk zien we een toename van het aantal overlastzaken in de wijken. Dat ondermijnt de draagkracht van de wijk. Het landelijk onderzoek van het RIGO onderstreept dit. Met een verdiepende analyse gaan we op zoek naar de problemen die er nu spelen en die er op ons afkomen. Vervolgens kunnen we oplossingen bedenken. Dat doen we niet alleen. Onze bewoners en andere partijen  (gemeente, zorgpartners, collega-corporaties) spelen daarin een cruciale rol. 

Intussen zitten we niet stil. Het toewijzingsbeleid is een mogelijkheid om te sturen op de instroom in de meest kwetsbare buurten. Zijn onze wijkbeheerders de ogen en oren in de wijk en leveren winkels en bedrijfspanden een bijdrage aan de buurteconomie. Onze relaties met zorginstellingen en maatschappelijke organisaties halen we aan. En tot slot pakken we onze de woningen ook fysiek aan.

We willen daarnaast draagkrachtige nieuwe woonvormen/communities  ontwikkelen. Na Noorderliefde dit jaar volgde Startblok Elzenhagen.

Samenwerken met bewoners en partners 

Ons werkveld is complex en om onze doelstellingen te realiseren zoeken we de samenwerking met bewoners en belanghebbenden zoals gemeenten en zorgorganisaties. Dit jaar maken we - met collega corporaties - prestatieafspraken met de gemeente Amsterdam en huurders over het woonbeleid van de komende jaren. Deze afspraken bepalen voor een groot gedeelte zaken als toewijzing, verkoop, instroom kwetsbaren en de investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. Een open en goede dialoog moet ervoor zorgen dat we afspraken maken die goed zijn voor alle Amsterdammers. 

Ook in andere gemeenten maken we met huurders en gemeenten jaarlijkse prestatieafspraken.

Betaalbaar en passend wonen

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen betaalbaar wonen in de sociale huur en het middensegment. We groeien naar een verhouding van 90% sociale huurwoningen en 10% middensegment. De woningen in het middensegment zijn met name voor doorstromers: huurders met een midden- of hoger inkomen die een sociale huurwoningen achterlaten.  De woningen in het middensegment zijn ook voor instromende middeninkomens (tot 56.000 euro).
 
Wij vinden het belangrijk dat mensen passend wonen en de huur ook past bij het inkomen. En ook qua grootte en aantal kamers sluit de woning aan bij het huishouden. Gaan onze huurders meer verdienen, dan kunnen wij meer huurverhoging vragen en bieden we hen de mogelijkheid met voorrang door te stromen. Dat beleid is succesvol en daar gaan we dus mee door.

We denken met belanghebbenden na over een andere woonruimteverdeling in onze regio. Dat moet zorgvuldig gebeuren omdat het voor woningzoekenden grote gevolgen kan hebben. 

We breiden onze woningvoorraad tot 2023 uit met 3.299 woningen in de sociale huur én het middensegment.

Nieuwe woningen

We breiden onze woningvoorraad tot 2023 uit met 3.299 woningen in de sociale huur én het middensegment. Hierbij zijn we wel afhankelijk van diverse factoren zoals alsmaar toenemende heffingen door het rijk en hogere bouwkosten. Mogelijk moeten we sommige nieuwbouwplannen heroverwegen. In ieder geval is het belangrijk andere samenwerkingsvormen met bouwers te ontwikkelen en op zoek te gaan naar nieuwe bouwconcepten.

Verduurzamen

Het klimaatakkoord van Parijs, het Nationaal Klimaatakkoord, de Citydeals van de gemeente, iedereen is zich bewust van de noodzaak tot verduurzamen. Ook al talmt de politiek, onze ambitie is om Co2 neutraal te zijn in 2050. Daarom investeren we fors, vooral in isolatie van onze woningen.
 
Het meeste geld steken we in ons programma Samen Verduurzamen (SaVe). We geven daar de komende vijf Jaar zo’n € 254 miljoen aan uit. In 2023 hebben onze huizen gemiddeld energielabel B. Dat vraagt naast geld ook veel afstemming en adequate bewonerscommunicatie. Want we hebben (ook) bij de energetische ingrepen draagvlak bij onze huurders nodig. Gelukkig hebben we ze dan ook wel wat te bieden. De energetische maatregelen leveren onze huurders lagere stookkosten en meer comfort op. Daarnaast willen we voor verwarming, tapwater en koken, in de toekomst geen aardgas meer gebruiken.   
We investeren fors in isolatie van onze woningen. Een weloverwogen keuze voor een groene toekomst. 

 
In het kader van de City Deal halen we in de toekomst woningcomplexen - in door de gemeente geselecteerde buurten -van het aardgas. Ook hier zijn betaalbaarheid voor onze huurders en een ‘groen’ alternatief (ook bij stadswarmte) voorwaarde. De komende jaren worden we in toenemende mate circulair: we gebruiken materialen die het milieu minder belasten en hergebruiken waar mogelijk.

Onze dienstverlening steeds beter en digitaler

De tevredenheid van onze huurders over reparatieverzoeken en over het verhuurmutatieproces (vertrekkende en nieuwe huurders) is de afgelopen jaren sterk gestegen. Daar werken we dan ook hard aan. We groeien toe naar een rapportcijfer 8 voor klanttevredenheid en naar een A-score voor het huurdersoordeel in de Aedes Benchmark. 

In 2019 kan de klant ook meer online regelen en persoonlijke gegevens inzien via Mijn Eigen Haard. De komende jaren neemt dat verder toe.

Wij worden steeds wendbaarder

In 2020 willen we wendbaarder zijn dan nu, met optimaal aanpassingsvermogen. Dat vraagt om een stabiel én flexibel ICT landschap en deskundige medewerkers met verandervermogen op de juiste plekken in de organisatie. Hier geven we invulling aan. Met Staedion, Woonbron, Mitros en Portaal werken we in ‘SWEMP’-verband samen om ons administratief kernsysteem optimaal te beheren.

Een nieuwe ondernemingsstrategie

Dit jaar starten we met de herijking van onze ondernemingsstrategie. Met name de ontwikkelingen in ons derde huisje zullen hierbij bijzondere aandacht krijgen. We gaan daarvoor in gesprek met huurders, belangenhouders en medewerkers.

Wilt u meer weten over onze investeringen? Neem dan een kijkje op onze financiën pagina of bekijk ons bestuurlijk verslag met daarbij de volledige jaarrekening.