2018 in vogelvlucht

 
We liggen op koers in een zeer gespannen woningmarkt.

Onze regio blijft enorm populair. De druk op de woningmarkt nam verder toe in ons werkgebied. Wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op en de huizenprijzen stijgen fors. Veel mensen willen in deze regio wonen en de roep om beschikbare en betaalbare huurwoningen neemt toe. In de sociale huur en in het middensegment.  

Betaalbaarheid, kwaliteit en prettige buurten

Onze strategie is het uitgangspunt voor alles wat we doen. Onze missie, visie en ambities zijn kernachtig samengevat in ons ‘kompas’ met drie huisjes. De drie huisjes omvatten onze missie en vertegenwoordigen de centrale ambities op het gebied van beschikbaarheid en betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid.

Deze ambities op de drie huisjes stemmen we voortdurend af met onze stakeholders, zoals bewonersorganisaties en gemeenten. 
Wij blijven ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in woningen van goede kwaliteit en in prettige buurten. We zetten in op een groei van het aantal beschikbare woningen en maken de verduurzaming mogelijk. Ook onze dienstverlening verbetert ieder jaar.

1e huisje: zo veel mogelijk mensen wonen betaalbaar

Wij willen dat zo veel mogelijk mensen betaalbaar wonen in ons werkgebied. In 2018 leverden we 299 nieuwe woningen op. We verkopen zo min mogelijk huurwoningen en alleen als de leefbaarheid van de buurt daarom vraagt. Zo zorgen we ervoor dat er meer huurwoningen beschikbaar komen.

We zijn gestart met bouwen in de Haarlemmermeer omdat daar veel mogelijkheden zijn en het in ons werkgebied ligt. In Almere en Monnickendam hebben we juist onze woningen verkocht zodat we ons kunnen focussen op ons werkgebied.

2e huisje: in woningen van goede kwaliteit

In 2018 gaven wij ruim € 22,3 miljoen uit aan duurzaamheid.We zorgen dat onze woningen voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit doen we door goed onderhoud, renovatie en het bouwen van nieuwe woningen die duurzaam en kwalitatief goed zijn. Ruim 30% van onze woningen is toegankelijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen drempels zijn of dat de woning via een lift kan worden bereikt.

We investeren flink in duurzaamheid. In 2018 gaven wij ruim € 22,3 miljoen uit aan duurzaamheid. We verduurzaamden zo’n 1.274 woningen. Hierdoor kregen ze een beter energielabel. In 2023 is het de bedoeling dat onze gehele woningportefeuille gemiddeld label B heeft.
Toch is een  aantal projecten niet doorgegaan dit jaar omdat het draagvlak bij bewoners ontbrak of omdat we uiteindelijk kozen voor een andere ingreep. Wel hebben we dit jaar veel geleerd om draagvlak te krijgen bij bewoners. In de tweede helft van het jaar is daarin een stijgende lijn te zien. We creëerden op een betere en snellere manier draagvlak bij 572 bewoners in verschillende projecten.

3e huisje: in prettige buurten

We hebben veel aandacht voor ‘onze’ buurten en wijken. We kijken of wijken voldoende sterk en leefbaar zijn én blijven.  We maken ons daar wel zorgen over. In sommige wijken staat de leefbaarheid onder druk door een toename van het aantal kwetsbare bewoners in de wijk. Vaak zijn dit mensen die langer zelfstandig moeten wonen, uitstromen uit de maatschappelijke opvang of anderszins opgevangen moeten worden. In 2018 is ons steeds duidelijker geworden dat ons 3e huisje de komende jaren veel aandacht moet krijgen (o.a. door intensiever wijkbeheer, zorg & overlast, e.d.).

Een gevarieerd woningaanbod zorgt voor een gemengde buurt en is prettiger om in te wonen. Daarom maken we van sociale huurwoningen soms middensegmentwoningen. Die zijn voor mensen met een midden inkomen.  Door onze bedrijfsruimten passend te verhuren - het liefst aan ondernemers die bijdragen aan de wijk - dragen we bij aan de buurteconomie.  Er zijn ook buurten met weinig sociale huurwoningen. Daar houden we ons woningaanbod juist overwegend sociaal.We zijn trots op het percentage 77% doorstroming!

We houden ons aan de afspraken over passend  toewijzen. We zorgen dat de huur goed past bij de gezinssamenstelling en levensfase van onze huurder. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het huisvesten van een brede doelgroep tot een inkomen van € 56.000. Naast mensen met een lager inkomen willen we ook de doelgroep met middeninkomens helpen op de overspannen woningmarkt.

De middensegment woningen verhuren wij aan mensen met een middeninkomen en we geven voorrang aan doorstromers die een sociale huurwoning achter laten. We zijn trots op het percentage 77% doorstroming.

Aedes Benchmark

Wij deden in 2018 voor de vijfde keer mee aan de Aedes Benchmark. Deze benchmark vergelijkt corporaties op verschillende prestatievelden. In de categorie bedrijfskosten scoren wij - net als de vorige keren – de hoogste score A. Net als in 2017 een B op het huurders-oordeel. Maar we zien een flinke stijging van de klanttevredenheid. We scoren nu bijna een 8 voor onze dienstverlening. Dat willen we vasthouden en verder verbeteren. We worden steeds beter in het verbeteren van processen met kleine stapjes.  

Fusie met De Goede Woning

Op 1 augustus fuseerden we met Stichting De Goede Woning (DGW) in Driemond. Omdat het financiële en technische beheer van De Goede Woning (110 woningen) al enkele jaren door Eigen Haard werd uitgevoerd heeft DGW ons verzocht de Stichting over te nemen. De Autoriteit Woningcorporaties ging akkoord met de fusie.