Sociale huurwoningen

Bijzondere doelgroepen

 
“Zelfstandig wonen of een woning vinden is niet voor iedereen vanzelfsprekend”

Wij hebben oog voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Mensen voor wie zelfstandig wonen of het vinden van een woning niet vanzelfsprekend is. We hebben het ideale concept voor nieuwbouw met grote groepen kwetsbare huurders nog niet gevonden. Daarom schreven we de challenge Woongeluk uit. 

Samen met de gemeenten

In overleg met gemeenten bepalen wij hoeveel woningen wij aanbieden voor deze groep. Nu steeds meer mensen worden geacht zelfstandig te wonen - ook als dat lastig is - is het belangrijk om goed te kijken welke woningen wij aanbieden. De uitstroom uit zorginstellingen is - door bezuinigingen in de zorg - de laatste jaren groter. Amsterdam heeft in de regio een bijzondere rol. Amsterdam vangt als centrumgemeente ook kwetsbare personen uit de regio op. Dat maakt de opgave voor Amsterdam groot. De gemeente werkt daarom nauw samen met de corporaties en de instellingen. Maar ook in andere gemeenten komt het zelfstandig laten wonen van kwetsbare mensen op gang. 

Wonen onder begeleiding

Soms is wonen onder begeleiding een goede oplossing. In het begin huurt de bewoner niet zelf, maar verhuren wij een woning aan een zorgpartij. Daarin werken wij onder meer samen met HVO-Querido en het Leger des Heils. Als zelfstandig wonen goed blijkt te gaan, dan wordt het huurcontract overgezet naar de bewoner.

Jongeren

Een deel van onze woningen bestemmen wij speciaal voor jongeren. Verdeeld in twee categorieën: tot 23 jaar en van 23 tot 28 jaar. Met deze jongeren sluiten we een speciaal Jongerencontract af dat maximaal vijf jaar geldt. Zo houden we de woning beschikbaar voor een andere jongere. De inschrijfduur van de jongeren loopt tijdens het wonen door, waardoor het mogelijk wordt een andere woning te gaan huren. Het blijkt dat de meeste jongeren die met ons een Jongerencontract hebben afgesloten, op tijd een andere woning vinden. We tekenden 220 nieuwe jongerencontracten in 2017.

Senioren

Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Dat vergt een aangepaste en toegankelijke woning. Woningen zonder treden en drempels zijn bij uitstek geschikt voor ouderen. Wij bieden deze woningen vooral aan senioren aan. Sommige ouderen hebben behoefte aan meer bescherming. Een deel van onze woningen bieden wij met voorrang of uitsluitend aan ouderen aan.

Prettige wijken en kwetsbare huurders

Onze taakopvatting over het huisvesten van zogenaamde kwetsbare huurders gaat verder dan het toewijzen van een woning en samenwerkingsafspraken maken met onze partners over begeleiding en ondersteuning. Wij geloven dat community-vorming en het goed laten landen van de kwetsbare huurder in de wijk, belangrijk is voor het leefbaar houden van onze complexen. Daarom komt bij statushouders bijvoorbeeld altijd een wijkbeheerder op bezoek voor een welkomstgesprek. De wijkbeheerder maakt de nieuwe huurder wegwijs in de buurt, vertelt over participatiemogelijkheden en helpt bij het kennismaken met de buren.

Bijzondere toewijzingen

Soms is maatwerk nodig voor situaties waarin de regelgeving niet voorziet. In dat geval mogen wij afwijken van de reguliere regels. Wel gelden de normale eisen rond inkomen en huishoudgrootte. 

De cijfers  2017 2016 
Maatwerk  68  42
Statushouders  210  280