Over ons

Raad van Commissarissen

 
“In 2017 is er veel gerealiseerd. De heldere strategie wordt consistent uitgevoerd.”

In 2017 is er veel gerealiseerd. We zijn financieel gezond en de heldere strategie wordt consistent uitgevoerd. De strategie is een goede kapstok voor ons toezicht. We spraken af op verdere aanscherping op verduurzamen. Het bestuur nam ons mee in de ontwikkelingen, de ambities en de aanpak. Duidelijk is dat dit onderwerp voor de komende jaren onze aandacht heeft. We zijn verheugd dat huurders de dienstverlening beter beoordelen. En dat de doelen voor nieuwbouw en renovaties zijn gehaald. De maatschappelijke doelen blijven onze prioriteit. We zijn daarbij onafhankelijk, betrokken, deskundig en verantwoordelijk. We vervullen een voorbeeldrol, binnen de organisatie én de sector. Er is een integere, open en transparante cultuur nodig om duurzaam maatschappelijke resultaten te halen. Daarbij vertrouwen we op de kwaliteiten en professionaliteit van het bestuur én de organisatie. Wij worden adequaat geïnformeerd. Zo kunnen wij onze taak goed vervullen. De raad is toezichthouder, maar ook klankbord en adviseur van het bestuur. De samenwerking met en binnen het bestuur verloopt goed. Buiten de reguliere vergaderingen om is ook regelmatig contact. De voorzitter overlegt elke twee maanden met de voorzitter van het bestuur. De klankbordrol willen wij verder versterken. Het gaat in de raad veelal over operationele issues (governance taken). Door meer tijd te nemen voor inhoudelijk strategische discussies levert dit in een later stadium van de besluitvorming beter afgestemde beslissingen op. Daarnaast voegt deze werkwijze het meeste toe aan een toekomstbestendige organisatie en wordt eveneens een sfeer van vertrouwen gecreëerd.

De Raad

De raad bestaat conform de statuten uit 5 personen en is zowel kwalitatief als kwantitatief goed ingevuld. De meest relevante deskundigheden zijn vertegenwoordigd. Er waren in 2017 geen veranderingen. De beloning past binnen de wettelijke kaders (WNT). De beloningen zijn in 2017 niet geïndexeerd. Voor 2018 is besloten de vergoeding naar 90% van de VTW beroepsregel toe te laten groeien. Meer informatie leest u in het bestuurlijk verslag bij de jaarrekening.

Voorzitter De heer Drs. R.J. Slot RC
Commissie S&R

De heer Drs. R. Zuidema
Mevrouw Drs. M. Dessing

Auditcommissie

De heer Mr. H. de Kanter
Mevrouw Drs. Y. Wilders RA

De heer Drs. R.J. Slot RC