In prettige buurten

Overlast bestrijden

 
“Soms hebben buren last van elkaar en lukt het ze niet om er samen uit te komen. Daar ligt voor ons een rol. ”

In ons werkgebied wonen mensen vaak dicht op elkaar. De meeste mensen hebben goed contact met hun buren en anderen leven meer op zichzelf. Soms hebben buren last van elkaar en lukt het ze niet om er samen uit te komen. Daar ligt voor ons een rol.

Toename en verzwaring overlast

Al jaren neemt het aantal overlastmeldingen toe. Ook de verzwaring van de klachten blijft. Psychiatrie, verslavingsproblematiek, vervuiling, schulden en vereenzaming zijn vaker oorzaak van overlast. In 2017 ging ruim 40% van de dossiers die we in behandeling hadden over zorg, vervuiling, psychiatrie en verslaving. We zien steeds vaker ernstige gevallen van asociaal, intimiderend of crimineel gedrag. Dit zijn vaak intensieve gevallen die moeilijk op te lossen zijn. Door bezuiniging in de zorg, vergrijzing en de scheiding van wonen en zorg zijn er steeds meer mensen die zelfstandig moeten wonen, terwijl ze dat eigenlijk niet kunnen. De ‘simpele’ dossiers worden steeds vaker - 30% meer ten opzichte van een paar jaar geleden - doorgezet naar Beterburen. Gemiddeld 20% van die zaken krijgen wij terug, omdat die zwaarder blijken te zijn dan gedacht. 

Als buren er samen niet uit komen

De klachten variëren van overhangende struiken in de tuin tot geweld tussen buren. En van blaffende honden tot drugs, drank of psychiatrische problemen. Geluidsoverlast is de meest voorkomende klacht. Direct een klacht waar veel discussie over ontstaat tussen buren. Want wanneer kun je je buren ‘gewoon’ horen en wanneer is het geluidsoverlast? Wanneer wordt last hebben overlast? We stimuleren buren om er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet? Dan bemiddelen wij of schakelen we onze partner BeterBuren in. Dit zijn vrijwilligers die goed getraind zijn in het bemiddelen bij burenconflicten. Wanneer zij er niet uitkomen of de zaak te zwaar is voor de vrijwilligers gaan we er zelf op af. In uiterste gevallen - wanneer er echt geen andere oplossing is - leggen we gedragsaanwijzingen op of leggen we dossiers voor aan de rechter. In 2017 is dit aantal verdubbeld ten opzichte van 2016. 

Onze middelen

We zetten talloze zaken in:

 • Adviesgesprekken 
 • Buurt- en burenbemiddeling
 • Politie 
 • GGD 
 • Meldpunten Zorg & Woonoverlast 
 • Samen Doen 
 • Woonbegeleiding 
 • Wijkpartners 
 • Clausule bij het huurcontract met aanvullende woonafspraken 
 • Matron (geluidsmeter) 
 • Voorschrijven beter geluidsisolerende vloeren 

Stevig samenwerken

We werken stevig samen met politie en gemeenten, zorg- en hulpverlenende instanties. In convenanten maken we heldere afspraken over wat we wel en niet met elkaar kunnen delen vanwege privacy. In overlastsituaties zijn vaak veel instanties betrokken. Onze rol beperkt zich tot de kaders die opgenomen zijn in de Woningwet. Denk hierbij aan leefbare buurten en wijken. Dat betekent voor ons inzet op het bestrijden van woonoverlast. Door goed samen te werken met onze partners in de stad zijn we op de hoogte van elkaars mogelijkheden en activiteiten. Zo komen we snel en efficiënt tot een oplossing. De corporaties delen hun ervaringen en instrumenten met elkaar. Zo geven wij bijvoorbeeld advies op de 'Top Tien Treiteraanpak' en houden we presentaties over onze werkwijze bij andere corporaties en instanties. Of het nu gaat om het opbouwen van overlastdossiers, de aanpak van ernstig vervuilde woningen of het gebruik van aanvullende huurvoorwaarden. 

Treiteraanpak in Amsterdam

Met de Amsterdamse treiteraanpak helpen we intimidatie in en om de woning tegen te gaan. Het gaat hier niet om gewone burenruzies, maar om structurele bedreigingen, intimidaties en overlast tegen specifieke mensen of gezinnen. Deze stevige aanpak richt zich er op dat slachtoffers zich beschermd voelen en dat daders worden aangepakt en - desnoods gedwongen - moeten verhuizen. In 2017 hadden wij 17 zaken in de treiteraanpak. Ook in andere regiogemeenten wordt steeds vaker gehandeld volgens deze Amsterdamse aanpak. 

De cijfers

Zaken

2017

2016

Bemiddeling

992

958

In behandeling

532

459

Inzet BeterBuren

368

309

Geëscaleerd (juridisch traject)

30

15