2017 in vogelvlucht

 
Onze strategie blijft ons uitgangspunt. Met 'woongeluk voor iedereen' als ware noorden.

In 2017 nam de druk op de woningmarkt weer verder toe in ons werkgebied. Wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op, de prijzen stijgen fors en de doorstroming stagneert. Iedereen wil in de stad wonen en de roep om beschikbare en betaalbare huurwoningen neemt toe. In de sociale huur en in het middensegment.

Strategie als uitgangspunt

Onze strategie blijft het uitgangspunt. Deze wordt voortdurend afgestemd met onze stakeholders. Wij blijven er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen. In woningen van goede kwaliteit en in prettige buurten. Onze ondernemingsstrategie maakt een groei van het aantal beschikbare woningen en de verduurzaming mogelijk. We zijn trots op onze resultaten. 

Zo veel mogelijk mensen wonen betaalbaar

Wij willen dat zo veel mogelijk mensen betaalbaar wonen in ons werkgebied. De komende vijf jaar willen wij groeien. Daarom zetten we in op nieuwbouw. En soms kopen we woningen aan. We verkopen zo min mogelijk huurwoningen en  alleen als de leefbaarheid van de buurt daarom vraagt. Zo zorgen we er voor dat er meer woningen beschikbaar komen. We investeren in de gemeenten waar wij al sterk aanwezig zijn. Daarnaast breiden we uit in het noordelijk deel van de Haarlemmermeer. 

In woningen van goede kwaliteit

We zorgen dat onze woningen voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit doen we door goed onderhoud, renovatie en het bouwen van nieuwe woningen. Ruim 30% van onze  woningen is toegankelijk. Wij steven er naar om die te verhuren aan mensen die daar het meest behoefte aan hebben.

In prettige buurten

We hebben veel aandacht voor ‘onze’ buurten en wijken. We volgen of wijken voldoende sterk en leefbaar zijn én blijven.  Deze staan soms onder druk door een toename van het aantal kwetsbare bewoners in de wijk. Vaak zijn dit mensen die langer zelfstandig moeten wonen,  uitstromen uit de maatschappelijke opvang of anderszins opgevangen moeten worden. Bij de toewijzing van woningen letten we goed op het evenwicht van het aantal kwetsbaren en de draagkracht in de wijk.

Een gevarieerd woningaanbod zorgt voor een gemengde buurt en is prettiger om in te wonen. Daarom liberaliseren we soms ook woningen voor mensen met een hoger inkomen die bijdragen aan de buurt.  Door onze bedrijfsruimten passend te verhuren - het liefst aan ondernemers die bijdragen aan de wijk - dragen we bij aan de buurteconomie. Er zijn ook buurten met weinig sociale huurwoningen. Daar houden we ons woningaanbod juist overwegend sociaal.

Duurzame woningen 

We investeren flink in duurzaamheid. In 2017 gaven wij ruim € 42 miljoen uit aan duurzaamheid. We zijn een grootstedelijke corporatie, met veel vooroorlogs vastgoed en veel jaren 50/60 portieketagewoningen. Dat maakt de opgave groot. Die uitdaging gaan we aan, onze ambitie liegt er niet om. We maken dan ook extra vaart en verduurzamen vóór 2023 minimaal 12.000 woningen.

Passend huren en doorstromen

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het huisvesten van een brede doelgroep tot een inkomen van € 50.000, omdat ook deze doelgroep op de overspannen woningmarkt moeilijk zelfstandig aan een passende woning kan komen. We houden ons daarbij aan de afspraken over passend toewijzen. We zorgen er voor dat de huur goed past bij de gezinssamenstelling en levensfase van onze huurder. Onze middensegment woningen verhuren wij aan mensen met een middeninkomen en geven voorrang aan doorstromers die een sociale huurwoning achter laten. 

Aedes Benchmark

Wij deden in 2017 voor de vierde keer mee aan de Aedes Benchmark. Deze benchmark vergelijkt corporaties op verschillende prestatievelden. In de categorie bedrijfskosten scoren wij - net als de vorige keren – de hoogste score A. Wij verbeterden onze score naar een B (was C) op het huurders-oordeel. Een zichtbaar resultaat van ons werk aan het verbeteren van onze dienstverlening. We zijn nog niet tevreden. Wij willen naar een 8 voor onze dienstverlening. Hier werken we dan ook hard aan.  

Fusie met Stichting Stadsherstel Amsterdam

Op 31 oktober fuseerden wij met de Stichting Stadsherstel Amsterdam. Door de toename van wet- en regelgeving zijn de lasten voor de Stichting te groot geworden. De vastgoedportefeuille omvat 91 panden met 292 woningen en 57 bedrijfsruimten in het centrum van Amsterdam. Uitgangspunt was het behoud van betaalbare woningen - grotendeels in de sociale huursector - en een gezonde exploitatie. De stichting koos voor Eigen Haard met name vanwege onze ervaring met het onderhoud en beheer van monumentale panden en de keuze voor het sociale segment in ook dit deel van de stad.  

DAEB – niet DAEB

Eind 2017 bereikten we overeenstemming met de Autoriteit Wonen (Aw) en de gemeente Amsterdam over ons scheidingsvoorstel. Wij kozen voor een administratieve scheiding. Dit is een logisch gevolg van onze ondernemingsstrategie en de gemaakte afspraken met de gemeenten en huurdersorganisaties.