Wonen in prettige buurten

Overlast bestrijden

 
“Geluidsoverlast is de meest voorkomende klacht. ”

In ons werkgebied wonen mensen vaak dicht op elkaar. De meeste mensen hebben goed contact met hun buren en anderen leven meer op zichzelf. Soms hebben buren last van elkaar en lukt het ze niet om er samen uit te komen. Daar ligt voor ons een rol. 

Er is een tekort aan grote woningen in ons werkgebied.Toename en verzwaring

We hebben al jaren te maken met een gestage toename van het aantal overlastmeldingen. Ook de verzwaring van de klachten blijft. Psychiatrie, verslavingsproblematiek, drugsgerelateerde criminaliteit, vervuiling, schulden en vereenzaming zijn vaker oorzaak van overlast. We zien steeds vaker ernstige gevallen van asociaal, intimiderend of crimineel gedrag. En - door bezuiniging in de zorg en vergrijzing - een toename van minder zelfredzame of verwarde mensen die toch zelfstandig moeten blijven wonen. Ook is er een tekort aan grote woningen in ons werkgebied. Grote gezinnen wonen vaak in te kleine woningen en dat gaat niet altijd zonder problemen.

Als buren er samen niet uit komen

De klachten variëren van overhangende struiken in de tuin tot geweld tussen buren. En van blaffende honden tot drugs, drank of psychiatrische problemen. Geluidsoverlast is de meest voorkomende klacht. Direct een klacht waar veel discussie over ontstaat tussen buren. Want wanneer kun je je buren ‘gewoon’ horen en wanneer is geluidsoverlast? Wanneer wordt last hebben overlast? We stimuleren buren om er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet? Dan bemiddelen wij of schakelen we onze partner BeterBuren in. Dit zijn vrijwilligers die goed getraind zijn in het bemiddelen bij burenconflicten. Wanneer zij er niet uitkomen of de zaak te zwaar is voor de vrijwilligers gaan we er zelf op af. In uiterste gevallen - wanneer er echt geen andere oplossing is - leggen we dossiers voor aan de rechter.

Onze middelen

We zetten talloze zaken in:

 • Adviesgesprekken
 • Buurt- en burenbemiddeling
 • Politie
 • GGD
 • Meldpunten Zorg & Woonoverlast
 • Samen Doen
 • Woonbegeleiding
 • Wijkpartners
 • Online Overlastdagboek
 • Clausule bij het huurcontract met aanvullende woonafspraken
 •  Matron (geluidsmeter)
 • Voorschrijven beter geluidsisolerende vloeren

We werken stevig samen met politie en gemeenten.Samen werken en delen

We werken zo veel mogelijk samen door informatie en ervaringen te delen. Want in overlastgevallen zijn vaak veel instanties al betrokken. Door goed samen te werken met onze partners in de stad zijn we op de hoogte van elkaars mogelijkheden en activiteiten. Zo komen we snel en efficiënt tot een oplossing. We werken stevig samen met politie, gemeenten, zorg- en hulpverlenende instanties en hebben convenanten afgesproken, waarin helder staat wat we wel en niet met elkaar kunnen delen in bepaalde gevallen. In 2016 zijn nieuwe convenanten voor Meldpunten Zorg & Woonoverlast in Amsterdam opgesteld. Nu gelden voor de hele stad dezelfde afspraken en de corporaties zijn hierin volwaardig partner. De corporaties delen hun ervaringen en instrumenten met elkaar. Zo geven wij bijvoorbeeld advies op de 'Top Tien Treiteraanpak' en houden we presentaties over onze werkwijze aan andere corporaties en instanties. Of het nu gaat om het opbouwen van overlastdossiers, de aanpak van ernstig vervuilde woningen of het gebruik van aanvullende huurvoorwaarden.

Treiteraanpak in Amsterdam

Met de Amsterdamse treiteraanpak helpen we intimidatie tegen te gaan. Het gaat hier niet om gewone burenruzies, maar om structurele bedreigingen, intimidaties en overlast tegen specifieke mensen of gezinnen. Deze stevige aanpak richt zich er op dat slachtoffers zich beschermd voelen en dat daders worden aangepakt en - desnoods gedwongen - moeten verhuizen. In 2016 hadden wij weer verschillende zaken binnen de Treiteraanpak. Ook in andere regiogemeenten wordt steeds vaker gekeken en gehandeld naar deze Amsterdamse aanpak.

Aandacht voor gevolgen van brand

In 2016 hebben we een campagne opgezet om mensen te wijzen op het belang van het afsluiten van een brand(inboedel)verzekering. Het komt erg vaak voor dat mensen niet verzekerd zijn voor schade bij brand. Met alle gevolgen van dien. Vooral voor mensen met een laag inkomen zijn de problemen groot. De kosten voor herhuisvesting zijn hoog. Om te voorkomen dat deze mensen op straat komen te staan, vroegen we hier in ons werkgebied aandacht voor. Ook in ons bewonersblad attenderen we onze huurders op het belang van een verzekering. En benadrukken we dit onderwerp bij het ondertekenen van nieuwe huurcontracten.

En verder in 2016

De samenwerking met Beterburen is uitgebreid naar alle gemeenten waar wij actief zijn. Het aantal zaken dat zij behandelen groeit flink. Niet alleen met zaken die wij aanmelden, maar ook het aantal mensen dat zichzelf meldt. En kijken we continue naar de efficiency van onze overlastaanpak. We kijken of de aanpak voldoet aan de nieuwe Woningwet. En of onze communicatie goed aansluit. We maken duidelijk wat onze aanpak is, wat onze partners van ons kunnen verwachten en wat wij van hen vragen. We werken steeds beter samen.

De cijfers

 Zaken 2016  2015
 Bemiddeling 958  801 
 Adviesgesprekken 310  466 
 In behandeling 459  464 
 Beter Buren  309 280 
 Matron (geluidsmeter) 49  45 
 Online overlast dagboek
 Geëscaleerd (juridisch traject) 15  16