Van afspraak naar prestatie

 
2016
De prestatieafspraken zijn gemaakt.

De thema’s uit de Woningwet waren leidend.

Nog meer dan voorheen hebben gemeente en huurders invloed op onze activiteiten.De nieuwe Woningwet regelt onder andere dat de maatschappelijke prestaties van corporaties goed lokaal worden afgestemd. De wet regelt - door een cyclus van woonvisie, bod en prestatieafspraken - dat de gemeente, corporatie en huurdersorganisatie samen kijken naar wat er lokaal nodig is. Op basis van een visie op de de lokale volkshuisvesting doet de corporatie een bod. De afspraken over de prestaties worden goed vastgelegd. Nog meer dan voorheen hebben gemeente en huurders dus invloed op onze activiteiten.

Thema's 

In de Woningwet zijn een aantal thema’s genoemd die terug moeten komen:

  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep
  • Kwaliteit en duurzaamheid van woningen
  • Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
  • Huisvesting van specifieke groepen
  • Nieuwbouw en aankoop van woningen
  • Liberalisatie en verkoop

In 2016 

In het voorjaar formuleerden wij in diverse gemeenten een lokaal bod op de volkshuisvestelijke visies. Deze bespraken wij met de lokale huurdersorganisaties. Vervolgens is het bod 1 juli 2016 formeel uitgebracht. In het najaar zijn de prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten en de lokale huurdersorganisaties. Hierbij zijn de thema’s uit de Woningwet leidend geweest. Voor 2017 en waar mogelijk voor 2018 zijn de afspraken zo concreet mogelijk geformuleerd. Afspraken voor de wat langere termijn zijn meer intentioneel van aard. Per gemeente kunt u de afspraken bekijken.