Toekomst voor onze huurders

 
10.000
woningen maken wij extra energiezuiniger.

We blijven verduurzamen met onderhoud en renovatie.

We zijn trots op waar we nu staan. En op waar we naartoe bewegen. We willen zo concreet mogelijk invulling geven aan onze ambities. Binnen de steeds veranderende werkelijkheid willen wij vasthouden aan onze strategie. En vanuit onze intrinsieke ambities meebewegen, zodat we onze doelen niet uit het oog verliezen.

We willen dat woningen passen bij het individu.Passend wonen en de buurt

We willen nog passender gaan verhuren. Want we willen van de macht van de wachter naar de kans voor de komer. We willen kansen creëren. We willen dat woningen passen bij het individu. Maar dat individuen ook passen in de buurt. In de samenleving. We moeten er voor zorgen dat buurten gemêleerd zijn. De focus komt te liggen op het ombuigen van een ‘woonruimte verdeelsysteem’ naar een betere verdeling van de ruimte. Waar nu één keer een woning wordt toegewezen willen we steeds meer naar voortdurend monitoren. Past een woning nog bij het gezin. Of bij het inkomen. Kunnen we huren flexibel mee laten bewegen? Kunnen we woonruimten flexibeler mee te laten bewegen met de ontwikkelingen in het leven van een huurder?

Zo filosoferen we ook over vastgoed en woningen die flexibeler mee kunnen bewegen met plotselinge en tijdelijke vraag. Kijk bijvoorbeeld naar de recente ontwikkelingen met statushouders of in de zorg. Als het om vastgoed gaat kun je geen plotselinge veranderingen aan. Acuut bouwen, dat kunnen we niet even snel regelen. Dat vergt nu eenmaal flink wat tijd. We willen er voor zorgen dat we structureel wendbare ruimte hebben. Die we kunnen inzetten voor veranderende behoeften. En in de tussentijd kan dit vastgoed worden ingezet om doorstroming te bewerkstelligen. 

Het passend toewijzen – waarbij huur en inkomen in balans zijn - is logisch.Het passend toewijzen – waarbij huur en inkomen in balans zijn - is logisch. Maar het is zinvol om die passendheidstoets periodiek toe te passen. Zo zien we of een bewoners de juiste woning voor de juiste prijs bewoont. En als dat niet het geval is, wat er moet gebeuren om dat evenwicht te herstellen. We monitoren ook hoe passend toewijzen uitpakt in vooral de kwetsbare buurten. Passendheid bereiken we ook door meer tijdelijke contracten. De wet biedt ons daar mogelijkheden voor. Die onderzoeken we en passen we toe, als dat de dynamiek op de woningmarkt ten goede komt.

Door extramuralisering in de zorg huisvesten wij meer en meer mensen voor wie het moeilijk is zelfstandig te wonen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het huisvesten van deze mensen. Maar hebben ook een verantwoordelijkheid voor de omwonenden. We gaan heel goed kijken naar welke woningen we aan wie toewijzen. En zoeken de samenwerking op als het gaat om zorg en begeleiding. 

De woning die bij je past: doorstromen 

Doorstromen geen utopie. Maar dan moet er voor de woningzoekende wel iets te kiezen zijn. Daarom breiden wij het aanbod in het middensegment verder uit. Met bestaande en nieuwe woningen. Dat laatste kan door marktpartijen of door ons, als we maar goede afspraken over doorstroming kunnen maken met die marktpartijen. Daarom hebben we veel vertrouwen in het samenwerkingsverband Platform Amsterdam Middenhuur (PAM). Corporaties en marktpartijen willen met gemeenten afspraken maken over productie en bestemming van nieuw te bouwen middensegment huurwoningen. Binnen het PAM bespreken we wie welk segment of welk gebied voor zijn rekening kan nemen. We maken ons ook sterk voor doorstroming binnen de sociale sector. We willen zorgen dat de woning voor wat betreft huur, grootte en faciliteiten zoveel mogelijk bij de bewoner past. Dus stimuleren we regelingen als Van Groot naar Beter of Van Hoog naar Laag.

We maken de komende jaren 10.000 extra woningen energiezuiniger.Duurzaamheid en energietransitie

We blijven verduurzamen met onderhoud en renovatie. We pakken de uitdaging van onze gemeenten en huurders aan en versnellen op het gebied van duurzaamheid. Met het project ‘SAVE’ zetten we de versnelling in. We maken de komende jaren 10.000 extra woningen energiezuiniger. We beginnen met de woningen die het slechtst scoren in de energieindex . En vragen aan onze bewoners ‘wie wil eerst?’. We houden daarbij al rekening met de energietransitie. Hoe stap je over van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Hoe bereid je woningen hier op voor? Welke alternatieven zijn er bijvoorbeeld voor een gasloze woning. Welke beproefde energiebronnen passen wij toe in ons vastgoed. We moeten vaste voet zien te krijgen, terwijl op dit gebied nog veel nieuwe inzichten en ontwikkelingen zijn. Want wij willen dat onze investeringen een duurzame – lange termijn - oplossing opleveren. Het is immers een enorme transitie die gepaard gaat met grote investeringen.

Met onze SAVE aanpak willen we de komende jaren 10.000 woningen verduurzamen. We werken daar hard aan door onze bewoners goed te informeren en te betrekken en doen ze een goed aanbod. Desondanks is het af en toe lastig voldoende draagvlak te verwerven. Wetgeving die acceptatie van energetische maatregelen – met de daarbij behorende redelijke aanpassing van de huur - dwingender voorschrijft, kan behulpzaam zijn.

Bouwen, bouwen, bouwen

We willen zo veel mogelijk woningen bouwen. Zo snel mogelijk. We zochten de rek van ons investeringsvermogen op. We kennen onze mogelijkheden en zijn er klaar voor. De komende jaren zoeken we zo veel mogelijk ruimte om die capaciteit in te kunnen zetten.

De kabinetsformatie is in volle gang.Een nieuw kabinet

De kabinetsformatie is in volle gang. De uitkomst is ook voor ‘wonen’ spannend. In de meeste partijprogramma’s staat dat corporaties betaalbare woningen moeten bijbouwen om wachtlijsten weg te krijgen en de bestaande woningen moeten verduurzamen. En de meeste partijen willen zich inspannen om het middensegment te vergroten. Dat sluit aan bij onze ambities en zie we graag terug in een kabinetsakkoord. Ongewis is wel of, en hoe, de verhuurdersheffing daarop wordt aangepast. Want dat bepaalt voor een groot deel de financierbaarheid.