Over ons

Raad van Commissarissen

 
“Een intensief jaar. Implicaties van de woningwet én een nieuwe ondernemingsstrategie.”

2016 was een intensief jaar. Niet alleen werden de implicaties van de nieuwe Woningwet zichtbaar, we stelden ook een daarbij passende nieuwe ondernemingsstrategie vast. Tegelijk liggen de voorstellen voor de scheiding van DAEB en niet-DAEB op tafel. Het halen van maatschappelijke doelen blijft onze prioriteit. We zijn daarbij onafhankelijk, betrokken, deskundig en verantwoordelijk. We vervullen een voorbeeldrol, binnen de organisatie, maar ook binnen de sector. Er is een integere, open en transparante cultuur nodig om duurzaam maatschappelijke resultaten te halen. Daarbij vertrouwen we op de kwaliteiten en professionaliteit van het bestuur én de organisatie. Wij worden adequaat geïnformeerd over de doelen, de omgevingsontwikkelingen en de (financiële) resultaten. Zo kunnen wij onze taak goed vervullen. 

We vervullen onze toezichthoudende rol constructief kritisch en gaan open de dialoog met het bestuur aan over de volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

De raad stelt zich op als klankbord en adviseur van het bestuur. En vervult de rol van werkgever van het bestuur. De samenwerking met het bestuur verloopt goed. De samenwerking binnen het bestuur had het afgelopen jaar op momenten onze aandacht. Buiten de reguliere vergaderingen om is er ook regelmatig contact. En heeft de voorzitter tweemaandelijks overleg met de voorzitter van het bestuur. 

Er ligt een mooie en heldere strategische visie.Nieuwe visie en ambities geformuleerd

Met ons nieuwe visie- en ambitiedocument voor de komende jaren bereikten wij een belangrijke mijlpaal. Er ligt een mooie en heldere strategische visie, die ook als kapstok dient voor ons toezicht. Er ligt een goed onderbouwd en consistent verhaal, maar het is belangrijk dit helder en eenduidig te communiceren naar alle betrokkenen. Hier vroegen wij bij het bestuur dan ook aandacht voor. 

DAEB gescheiden van niet-DAEB

We bereidden ons - samen met het bestuur - voor op de administratieve scheiding DAEB en niet-DAEB. We lieten ons in- en extern goed voorlichten over de voorliggende keuzes. De keuze moet immers ook goed aansluiten bij de nieuwe ondernemingsstrategie. We bespraken het scheidingsvoorstel uitvoerig met het bestuur, vooral als het ging om de relatie tot de ambities en investeren naar vermogen. Wij vroegen het bestuur te zoeken naar een verantwoorde grens, met voldoende bijsturingsmogelijkheden. Het bestuur legde ons een ambitieus, maar robuust scenario voor, dat verder vertaald is naar de meerjarenbegroting 2017-2021.  

Nieuw toezichtkader

We stelden een nieuw toezichtkader op, met daarin een heldere visie op het toezicht. We maakten expliciet waar we als raad voor staan. Dit helpt ons goed te bepalen waar waar wij de komende periode onze focus leggen. De punten uit de zelfevaluatie van 2015 kregen in het toetsingskader een centrale plek. Wij houden dit toezichtkader periodiek tegen het licht. Ook in relatie tot eventuele aanpassingen in de ondernemingsstrategie, wijzigingen in (externe) beleidscontexten veranderingen in wet- en regelgeving. We spraken af de kwaliteit van het toezicht verder te borgen met het expliciete toetsingskader, het beheerelement in de werkgeversrol nog beter in te vuDe punten uit de zelfevaluatie van 2015 kregen in het toetsingskader een centrale plek. llen en meer in verbinding te komen met de externe beleidscontext. Dit gaf enkele aanknopingspunten voor het verder vormgeven van onze verbeteragenda in 2016. 

Statuten

Op basis van de nieuwe Woningwet werden vóór 1 januari 2017 de statuten van de Woningstichting  aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de autoriteit woningcorporaties. De modelstatuten van Aw, Aedes en VTW zijn gebruikt om de statuten van de Woningstichting aan te passen. Ook alle vigerende reglementen (RvC, RvB, AC en selectie- remuneratiecommissie) zijn tegen het licht gehouden en gebaseerd op de modelreglementen van Aedes en VTW. Dit bevordert onderlinge vergelijkbaarheid, consistentie en samenhang. De taakstelling, samenstelling en werkwijze blijven hetzelfde. In feite veranderde alleen het format. De bestaande praktijk is zo veel mogelijk in de modelreglementen verwerkt. Wel is een beperkt aantal verplichte artikelen toegevoegd en zijn zaken strakker neergezet. De reglementen voldoen aan de eisen van het extern toezicht. Het stelsel van statuten en reglementen heeft een heldere structuur en samenhang.