Financiƫn

Treasury

 
“Wij hebben een liquiditeitsbuffer in de vorm van beleggingen in obligaties.”

Alle activiteiten op het gebied van treasury zijn ondergeschikt en dienend aan onze missie. Onze treasuryactiviteiten omvatten het cashmanagement, financierings- en beleggingsbeleid en (rente)risicomanagement. De richtlijnen en voorwaarden zijn vastgelegd in ons treasurystatuut. Met onze treasuryactiviteiten zorgen we ervoor dat zowel de lange- als de kortetermijnfinanciering concern breed verzekerd is. Binnen de wettelijk voorgeschreven en door ons aanvaardbare risicogrenzen.

Soorten risico

Wij lopen drie soorten risico’s: renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico. Daarvan zijn de financiële consequenties van het renterisico het grootst. Wij willen bij herfinanciering jaarlijks niet meer dan 15% renterisico lopen. Daarmee sluiten we aan bij de richtlijn van het WSW. Het renterisico voor de komende jaren is maximaal 11,8 % in 2018.

Onze leningenportefeuille

Het merendeel van de leningen heeft een zeer voorspelbaar karakter. Dit betreft alle annuïtaire, roll-over, lineaire en bijna alle fixe leningen. Deze leningen worden respectievelijk tussentijds, jaarlijks of aan het eind van de looptijd afgelost. 

 Type Schuldrest 
(x 1.000)
%
 Vastrentend € 1.175.236 73%
 Variabel rentend € 76.500 5%
 Extended € 30.000 2%
 Basisrente  € 328.263 20%
 Totaal € 1.609.999 100%


De extended lening betreft een vastrentende lening, waarin een optie voor de geldgever is
vastgelegd om de lening vervroegd aflosbaar te stellen. De basisrenteleningen hebben een rentetarief dat bestaat uit twee componenten: een basisrente en een liquiditeitsopslag. De basisrente geldt voor de volledige looptijd van de leningen. De liquiditeitsopslag geldt voor de overeengekomen periode, waarbij de eerste minimale looptijd vijf jaar bedraagt. Na vijf jaar dient een nieuwe liquiditeitsopslag met de bank overgekomen te worden.

Derivaten en swaps

Binnen ons treasurybeleid dient het gebruik van derivaten alleen ter mitigatie van financiële (rente) risico's. In het treasurystatuut wordt het gebruik van financiële instrumenten - waaronder derivaten - onder strikte voorwaarden en zeer beperkt toegestaan. Financiële instrumenten mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.

Treasurystatuut

De voorwaarden voor het afsluiten van financiële instrumenten zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Het treasurystatuut wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast om wijzigingen in regelgeving en interne richtlijnen in het statuut op te nemen. Het treasurystatuut wordt besproken in de Treasury Commissie. Aanpassingen worden op voordracht van het bestuur - na overleg met de auditcommissie - vastgesteld. De Raad van Commissarissen keurt vervolgens het treasurystatuut goed. Daarnaast hebben wij een treasuryjaarplan en een treasuryhandboek.

Wij actualiseren deze stukken regelmatig. Wij houden ons - bij het gebruik van financiële instrumenten - aan de in de woningwet opgenomen artikelen (102 t/m 108) voor het gebruik van financiële derivaten voor toegelaten instellingen. Wij lopen liquiditeitsrisico over de marktwaarde van door ons in het verleden afgesloten financiële instrumenten. In het verleden zijn rentederivaten afgesloten met een aantal wederpartijen. Wij sloten financiële overeenkomsten waarin de wederzijdse verplichtingen en rechten zijn vastgelegd. Betreffende contract met een wederpartij bevat een mogelijke verplichting tot het afgeven van aanvullend liquide onderpand.Voor verdere details hierover verwijzen wij naar de betreffende hoofdstukken in de jaarrekening. 

Interne Beheersing

Wij verlagen het risico door de inperkingen van het treasurystatuut en het gebruik van financieringsproducten met een relatief laag risicoprofiel. We hebben een scheiding aangebracht tussen de frontoffice en backoffice van de treasuryfunctie. In de frontoffice worden de strategische treasurybeslissingen voorbereid en het bestuur van Eigen Haard aangaande treasuryactiviteiten geadviseerd. In de back office vindt de afhandeling en vastlegging van alle treasuryactiviteiten plaats. Daarnaast maakt de uitvoering van de betalings- en financieringsprocessen onderdeel uit van onze planning en control cyclus.

Het daadwerkelijk uitvoeren van de strategische treasury activiteiten - bijvoorbeeld het aantrekken van financiering - gebeurt op basis van een onderbouwd verzoek (mandaat aanvraag) van de treasurer. Deze moet worden goedgekeurd door het bestuur. Pas daarna bereidt de treasurer de uitvraag van de offerte voor. De directeur Finance & Control ontvangt de geoffreerde tarieven, waarna door de directeur en treasurer - volgens het mandaat - wordt besloten wie de financiering mag verstrekken. Uitgangspunt is dat - onder gelijke voorwaarden - wij kiezen voor het laagste tarief.

Wij monitoren dagelijks de waardeontwikkeling van de rentederivaten.De treasurer communiceert de uitkomst van de offerteronde aan het bestuur en de backoffice. Dit dient als input voor de beoordeling van de te ontvangen contracten van de geldgever. In onze periodieke treasury rapportage wordt - naast de liquiditeitsontwikkeling - ook de marktwaarde van de afgesloten rentederivaten en de ontwikkeling van de benodigde liquiditeitsbuffer gemonitord. Deze rapportages worden in de treasury commissie besproken.

 

Wij monitoren dagelijks de waardeontwikkeling van de rentederivaten. En verantwoorden periodiek. Niet alleen intern, maar ook aan bijvoorbeeld de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW. Voor de berekening van de marktwaardes van rentederivaten gebruiken wij SG Treasury en de Thesor toolkit. Ook krijgen wij van betreffende banken periodiek een overzicht van de actuelemarktwaarde zoals berekend door de banken. Wij hebben, zoals de woningwet voorschrijft, een liquiditeitsbuffer in de vorm van beleggingen in obligaties. Hiermee kunnen wij een schommeling opvangen van 2% in de marktrente. In de afgesloten contracten zijn geen toezichtbelemmerende bepalingen opgenomen. De rentederivaten houden we aan tot we deze tegen neutrale voorwaarden kunnen beëindigen.

Borgen van kennis

Het waarborgen van de benodigde kennis op het gebied van treasury gebeurt op een aantal manieren. Wij hebben een eigen treasurer. De treasurer zorgt - met kennisbijeenkomsten en opleidingen - voor borging van de benodigde treasury kennis. Bovendien wordt kennis over actuele financieringsproducten gedeeld in de treasury commissie. Hierbij wordt ingegaan op mogelijke risico’s gekoppeld aan deze producten. De externe deskundige zorgt voor een onafhankelijke bijdrage over deze risico’s.

Waarde ontwikkeling derivaten

Wij dekken renterisico’s af met vijf renteswaps (‘plain vanilla’). Deze hebben een totale nominale waarde van € 75 miljoen en een resterende looptijd van gemiddeld 7 jaar. De renteswaps zijn één op één gekoppeld aan vijf variabele leningen met een gelijke looptijd. Hiermee dekken wij het renterisico op de leningen af.

De reële waarde van de renteswaps bedraagt ultimo 2016 € 23,4 miljoen negatief. Dit was ultimo 2015 € 23,8 miljoen negatief. De acute onderpandverplichting is € 7,0 miljoen. Deze verplichting is niet opgevraagd door de tegenpartij. Mocht de tegenpartij hiertoe overgaan dan kunnen wij deze verplichting uit de beschikbare buffer nakomen.

Wij sloten in 2010 een extendible lening af met Fortis. Deze lening bevat een “embedded derivaat” die op basis van RJ 290 afzonderlijk tegen actuele waarde gewaardeerd moet worden. Dit is een optie in de lening waarbij de geldgever eenmalig het recht - maar niet de plicht - heeft om de lening per 15 juli 2038 vervroegd aflosbaar te stellen. De actuele waarde op 31 december 2016 van het embedded derivaat bedraagt -€ 15,9 miljoen (2015 -€ 12,7 Miljoen). Het gebruik van rentederivaten is - met uitzondering van fixed rate agreements - niet toegestaan. Wij onderkennen de mogelijkheden van het gebruik van rentederivaten, maar geven de voorkeur aan het spreiden en beperken van renterisico’s, door gebruik te maken van traditionele instrumenten. De eerder genoemde derivaatcontracten worden wel aangehouden.

Toezicht belemmerende bepalingen

Eén van de onderdelen van de beleidsregels is dat de afgesloten (ISDA) contracten geen toezicht belemmerende bepalingen mogen bevatten. Op basis van de actuele definitie is er in onze contracten geen sprake van toezicht belemmerende bepalingen.

Obligaties

Een deel van ons vermogen - circa € 16,9 miljoen - wordt belegd in staats- en bedrijfsobligaties. De obligaties worden beheerd door professionele partijen en kennen een gemiddelde rating AA. De beleggingsportefeuille is geoormerkt als liquiditeitsbuffer voor marktwaardeverplichtingen uit de afgesloten rentederivaten. Periodiek rapporteert de externe vermogensbeheerder aan de treasury commissie over de marktwaarde ontwikkeling van de obligaties. Op 30 januari 2015 vaardigde minister Blok de Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting uit. Deze richtlijnen zijn onder andere van toepassing op de door ons aangehouden obligatieportefeuilles. En op het tijdelijk mogen uitzetten van gelden op een spaarrekening van een bank. Wij hebben - sinds de invoering van de Woningwet per juli 2015 - onze beleggingen aangepast, zodat deze voldoen aan de nieuwe regels. Wij maakten hiervoor een plan dat door de Autoriteit Woningcorporaties is goedgekeurd. Op basis van dit plan is één van de beleggingsportefeuilles verkocht en is het mandaat van de vermogensbeheerder van de tweede portefeuille in lijn gebracht met de richtlijnen beleggingen.

Alle beleggingen die actueel in de portefeuille aanwezig zijn voldoen aan de voorwaarden uit de richtlijnen beleggingen. De resterende looptijden van de bestaande beleggingen is per 31-12-2016 (x 1.000):

Rating Looptijd
< 1 jaar
Looptijd
1 - 5 jaar
Looptijd
> 5 jaar
A € 0 € 1.448 € 0
AA  € 890 € 2.155 € 4.402
AAA  € 0 € 6.782 € 1.270
Totaal € 890 € 10.385 € 5.672