Financiën

Financieringspositie

 
“Wij investeerden ruim € 96 miljoen in onderhoud en reparaties. We financierden dit volledig met eigen middelen.”
WSW-borging is nodig om de financieringslasten zo laag mogelijk te houden. Positieve operationele kasstromen zijn daarbij essentieel. De kengetallen die relevant zijn voor
een goede
toegang tot de kapitaalmarkt voldoen aan de normen van het WSW en externe financiers. Daar sturen we bewust op. Wij zijn hierin voorzichtig en hebben een lange termijn perspectief van 10 tot 50 jaar. Bij investeringen zorgen wij voor een goede balans tussen eigen en vreemd vermogen. Een efficiënte bedrijfsvoering en het kritisch zijn op de kosten dragen bij aan positieve operationele kasstromen. We financierden de investeringen in 2016 volledig met eigen middelen. Wij hebben vrijwel alleen langlopende onderhandse leningen met WSW-borging.

Door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt daalt het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille (zonder effect rente-instrumenten) in 2016 verder naar 3,70%. Dit was 3,85% in 2015. Wij verwachten dat dit gestaag verder daalt in 2017. Onze financieringsbaten en -lasten bedroegen per saldo € 60,0 miljoen op een leningenportefeuille van circa € 1.610 miljoen. Mede doordat de verkoopopbrengsten hoger uitvielen dan oorspronkelijk begroot konden wij in 2016 € 77,6 miljoen aflossen op onze leningen. We trokken € 80 miljoen opnieuw aan. Aanvullend hebben we € 5,0 miljoen afgelost op onze kredietfaciliteiten.

Wij konden € 77,6 miljoen aflossen op onze leningen.
De kapitaalmarktrente blijft laag. Institutionele beleggers zijn actiever in het verstrekken van
kapitaal. Onze aangetrokken leningen betrekken wij van institutionele beleggers en niet van (sector)banken. Vooral omdat (sector)banken qua tarief nog steeds niet concurreren met institutionele beleggers. We zetten in de periode 2017 - 2021 € 506 miljoen uit de operationele kasstromen in om investeringen te financieren en verwachten de komende jaren € 453 miljoen te kunnen aflossen. Daartegenover staat dat wij € 799 miljoen opnieuw zullen lenen. Onze leningenportefeuille zal dus toenemen. Hoewel de solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s daardoor zullen veranderen, blijven deze binnen de normen.