Financiën

 
€ 1,2 miljard
als jaarresultaat.

Waarvan € 1,1 miljard door waardestijging van ons vastgoed.

Jaarresultaat 2016

Tot 1 januari 2016 vond de waardering van vastgoed plaats tegen historische kostprijs dan wel lagere actuele waarde. Op grond van de Woningwet gingen wij met ingang van het verslagjaar 2016 over op de waarderingsgrondslag actuele waarde (marktwaarde in verhuurde staat). Omdat het hier een stelselwijziging betreft zijn de vergelijkende cijfers over het boekjaar 2015 herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen.

De woningmarkt in ons werkgebied trekt fors aan.
De woningmarkt in ons werkgebied trekt fors aan. Deze marktontwikkeling vertaalt zich in een flinke stijging van de onderliggende marktwaarden. Deze niet-gerealiseerde waardeveranderingen van het activa en de daarmee samenhangende vermogenswijzigingen lopen nu via de winst- & verliesrekening. Het waarderen op marktwaarde heeft daarmee een materiële impact op het vermogen en het resultaat. Terwijl die niet het resultaat is van de operationele bedrijfsvoering, maar van waardeverandering van het vastgoed. Het waarderen op marktwaarde leidt tot een stijging van het vermogen. Maar we hebben niet meer geld in kas dan anders. Om een goed inzicht te krijgen in de operationele bedrijfsvoering biedt het functioneel model winst- & verliesrekening uitkomst. Dit model is met ingang van verslagjaar 2016 verplicht en komt in plaats van het categoriaal model. In dit model werden de opbrengsten en kosten, zonder onderscheid naar de bedrijfsactiviteiten, weergegeven. In het functionele model worden de opbrengsten en kosten uitgesplitst naar de  verschillende te onderkennen bedrijfsactiviteiten. Tot slot biedt ook het kasstroomoverzicht een beter inzicht in de operationele bedrijfsvoering.

In 2016 hebben we de strategische keuze gemaakt om minder woningen uit bestaand bezit te verkopen.


Het positieve jaarresultaat van € 1.2 miljard springt gelijk in het oog. Dit is direct het gevolg van de waardeverandering van ons vastgoed van
€ 1.1 miljard. Het resultaat na belastingen is eigenlijk € 97,34 miljoen positief. 

Hogere huuropbrengsten, lagere huurderving, een verbeterde bedrijfsvoering en lagere rentelasten stonden aan de basis van een lichte verbetering van het resultaat ten opzichte van 2015. Deze componenten compenseerden vervolgens de hogere afdracht verhuurderheffing. Onze bedrijfsprocessen staan er goed voor. De huurder merkt dat bijvoorbeeld doordat woningen na een verhuizing sneller beschikbaar zijn. In 2016 hebben we de strategische keuze gemaakt om minder woningen uit bestaand bezit te verkopen (- € 26,2 miljoen). Tegelijkertijd hebben we in 2016 aanzienlijk meer geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie (+ € 32,9 miljoen).

Wij stellen ons ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Aan de Raad van Commissarissen  wordt voorgesteld het positieve resultaat van € 1.222,5 miljoen toe te voegen  aan de overige reserves.

Huishoudboekje 2016

Inkomsten (x € 1.000)
 

Uitgaven
                     
 (x € 1.000)

                                
 Huur 377.800

Bedrijfskosten

Personeelskosten

Overige kosten

Onderhoudskosten

  Rentebaten & -lasten

 

37.400
47.200
77.700
60.000

Verkoop   41.300 

Heffingen

Belastingen
Verhuurderheffing & toezicht

Erfpacht

 

19.500

44.500

2.600

 Overige inkomsten 26.800 

Investeringen vastgoed

Nieuwbouw huurwoningen 

Nieuwbouw koopwoningen 
Renovatie en overige verbeteringen
Afgekocht erfpacht 


72.700
-12.700
83.300
1.800
    Overige investeringen 2.200
    Aflossingen 2.300
    Mutatie liquide middelen 7.400
 Totaal 445.900 445.900

 

Scheidingsvoorstel

Aan het eind van 2016 hebben wij bij de Aw een scheidingsvoorstel ingediend. Dit voorstel is in lijn is met onze nieuwe strategie en past binnen de  nieuwe Woningwet en alle financiële normen. En sluit aan bij de samenwerkingsafspraken die we met de gemeenten en huurdersorganisaties maken. Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-DAEB-activiteiten. Zo wordt gezorgd dat maatschappelijk bestemd vermogen daadwerkelijk wordt ingezet voor de maatschappelijke taken die aan woningcorporaties zijn opgedragen. We hebben gekozen voor een administratieve scheiding van beide takken.

Onderzoek belastingdienst

Wij besteden veel aandacht aan fiscaliteit en hebben onze zaken en processen op orde. Begin 2016 kondigde de Belastingdienst aan een periodieke controle te komen doen over het boekjaar 2014. Zij doen een boekenonderzoek en controleren - onder andere - de manier waarop onze (fiscale) processen zijn ingericht. Dit onderzoek loopt door tot in 2017. Wij verwachten geen bijzonderheden.