Huurverhoging

U betaalt per automatische incasso of betaalmail

U hoeft niets te doen.
Wij passen het bedrag dat wij elke maand afschrijven automatisch aan en zorgen dat de betaalmail het juiste bedrag vermeldt.

U heeft een periodieke overschrijving

Vraag uw bank het bedrag vanaf eind juni aan te passen naar de nieuwe huur.

Ieder jaar passen we de huur van uw woning aan. Of en hoeveel uw huur wordt verhoogd is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van uw huishouden in 2015 en de maximale huurprijs van uw woning.
 

Hoeveel huurverhoging krijg ik?


Jaarinkomen lager dan €40.349
Is het jaarinkomen van uw huishouden in 2015 lager dan € 40.349? Dan komt de huurverhoging op 0,5 of 1,8 %, afhankelijk van de maximale huurprijs.

Is de huidige huur van uw woning 75% of meer van de maximale huurprijs? Dan krijgt u een huurverhoging van 0,5%.
 
Voorbeeld:
 
Maximale  huurprijs € 675,00
Uw huidige huur € 650,00 (=meer dan 75% van de maximale huurprijs)
Jaarinkomen huishouden Minder dan 40.349
Uw huurverhoging 0,5 % (=€ 3,25)
Uw nieuwe huur € 653,25
 
 
Is de huidige huur van uw woning minder dan 75% van de maximale huurprijs? Dan krijgt u een huurverhoging van 1,8% 
 
Voorbeeld:
 
Maximale huurprijs € 675,00
Uw huidige huur € 475,00
(=70 % van de maximale huurprijs)
Jaarinkomen huishouden Minder dan € 40.349
Uw huurverhoging 1,8 % (=€ 8,55)
Uw nieuwe huur € 483,55
 
Jaarinkomen hoger dan € 40.349
Is het jaarinkomen van uw huishouden in 2015 hoger dan € 40.349? Dan gaat uw huur met 4,3% omhoog. 
 
Maximale huurprijs € 660
Uw huidige huur € 510
Jaarinkomen huishouden hoger dan € 40.349
Uw huurverhoging 4,3% (=21,93)
Uw nieuwe huur € 531,93
 
 

Uitzonderingen

Woont u in een wisselwoning, een woning waarvoor een sloopbesluit is afgegeven door de gemeente, een woning met een tijdelijke huurovereenkomst of een woning waarvan de huurprijs tijdelijk is verlaagd door de Huurcommissie in verband met ernstige onderhoudsgebreken? Dan krijgt u geen huurverhoging.
 
Komt de huur door de huurverhoging uit boven de maximale huurprijs? Dan voeren we geen volledige huurverhoging door.

Voorbeeld:
 
Maximale huurprijs € 675
Uw huidige huur € 659
Jaarinkomen huishouden hoger dan € 40.349
Uw huurverhoging 4,3 % (=€ 28,34)
Uw nieuwe huur € 675*
 
Is uw inkomen lager dan € 40.349 en huurt u een woning net onder de sociale huurgrens (=€ 710,68)? Dan voeren we een huurverhoging door tot maximaal € 712,00.
 
Voorbeeld: 
 
Maximale huurprijs € 840
Uw huidige huur € 710
Jaarinkomen huishouden Minder dan € 40.349
Uw huurverhoging 0,5 % (=3,55)
Uw nieuwe huur € 712*
 
 

Hoe komt Eigen Haard aan mijn inkomen?

De Belastingdienst vertelt ons of uw huishouden een lager inkomen, middeninkomen of hoger inkomen heeft. We gebruiken dit gegeven alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dat doet u zo:

Wij beoordelen uw bezwaar. Als wij het eens zijn met het bezwaar dan ontvangt u schriftelijk bericht over de (gedeeltelijke) aanpassing van de huurverhoging.Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar vragen we de Huurcommissie uitspraak te doen.

Als wij uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie en u wordt niet in uw gelijk gesteld dan moet u de Huurcommissie € 25 legeskosten betalen. Kijkt u hiervoor ook nog op de website van de Huurcommissie.
 

Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken 2017

Een beperkte groep huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen mogelijk met succes bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden en een nadere toelichting vindt u op de website van de rijksoverheid.

U hoeft uw huurverhoging niet te betalen totdat de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan.

Verklaart de Huurcommissie uw bezwaar ongegrond? Dan betaalt u alsnog de huurverhoging.

We passen de huur elk jaar aan de inflatie aan. Daarnaast verhogen we de huur om de stijgende kosten van beheer en onderhoud van woningen te kunnen blijven betalen. En om de verhuurderheffing aan het Rijk te betalen.

Vanaf 2013 voeren wij de inkomensafhankelijke huurverhoging door.

  Voor een inkomensdaling in 2017 kan vanuit de wettelijke bepalingen geen gegrond bezwaar bij de huurcommissie ingediend worden.
  Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de belastingdienst.

  Huurders die in 2017 hun inkomen permanent flink zien dalen, maar wel 4,3% procent huurverhoging moeten betalen, kunnen door de stijgende woonlasten in de problemen komen.

  Met onze huurdersfederatie Alert hebben we afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

  Wanneer geldt de maatwerkregeling?
  Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2017 is uw inkomen van 2015 het uitgangspunt geweest.
  De maatwerkregeling geldt alleen als in 2017 uw inkomensafhankelijke huurverhoging 4,3 procent is en het huishoudinkomen 2017 daalt tot onder € 40.349.

  Daarnaast moet uw inkomstenteruggang één of meerdere van de volgende oorzaken hebben:
  • Pensionering
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Overlijden partner/medebewoner

  Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

  • U stuurt Eigen Haard (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam) schriftelijk een verzoek.
  • U stuurt als onderbouwing de volgende gegevens mee:
  • Gegevens waaruit blijkt dat u met pensioen bent gegaan of arbeidsongeschikt bent geraakt of dat uw partner/medebewoner is overleden.
  • Inkomstengegevens van 2017 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2017 zakt beneden 40.349 euro.
  • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2017 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners.
  • Een inkomensverklaring 2016 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres, dit is vanaf juni 2017 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl.
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres.

  En dan?
  We beoordelen uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 2,8%.
                                  
  Huurcommissie
  Als wij uw verzoek afwijzen, dan kan men hiertegen geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling, maar een afspraak tussen Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert.

  • U betaalt al de maximale huur. Uw huur wordt dan niet verhoogd.
  • U huurt een woning in de vrije sector. Hiervoor gelden andere regels en percentages.
  • Uw woning wordt binnenkort gesloopt of gerenoveerd en er is al een peildatum afgegeven. De huur wordt niet verhoogd.
  • De Huurcommissie heeft bepaald dat de huurprijs voorlopig niet mag worden verhoogd vanwege onderhoudsgebreken.
  • U behoort tot de uitzonderingsgroep waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen.

  Dit doen we op basis van de waardering van uw woning. De waardering wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de hoogte van de huur.

  Wettelijk maximum

  Deze hoogte is de wettelijke maximum huur. Wij mogen niet meer huur voor de woning vragen. Minder wel.

  De woningwaardering bepaalt de maximumprijs voor sociale huurwoningen. Dit geldt niet voor de vrije sector woningen.

  Dit is per woning verschillend. Neem contact met ons op voor meer informatie.

  De Belastingdienst heeft de nieuwe huurprijzen ontvangen en berekent daarmee uw huurtoeslag. U hoeft niets te doen. Wellicht heeft de Belastingdienst meer informatie nodig. Die vraagt de Belastingdienst direct bij u op. Bewaar uw specificatie dus goed.
  Ja. De datum van uw huurverhoging en de wijze waarop de huurverhoging wordt berekend staat in uw huurcontract. Wij sturen u tijdig een bericht over de huurverhoging.

  Huurcommissie

  De Huurcommissie is een onafhankelijke overheidsorganisatie. Zij geeft informatie over de uitvoering van het huurprijsbeleid.

  Huurkrant

  In de huurkrant leest u alles over de jaarlijkse aanpassing van de huur en alles wat daarmee te maken heeft. De huurkrant verschijnt 1 keer per jaar.

  Huurverhoging 2017

  Chat met ons