Begrippenlijst renovatie en sloop

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staan de bouwtechnische regels waaraan alle bouwwerken, zoals woningen en winkels, moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De regels gaan over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energieverbruik en milieu.

Doorschuifmogelijkheden

De mogelijkheden die er voor bewoners zijn om door te schuiven binnen en/of buiten het complex inclusief de voorwaarden..

Herhuisvesting

Het opnieuw huisvesten van huurders die als gevolg van renovatie c.q. sloop/nieuwbouw niet kunnen of willen terugkeren.

Huurgewenning

Is uw nieuwe huur na renovatie meer dan € 50,- per maand hoger dan uw huidige huur? Dan heeft u soms recht op een huurgewenningsbijdrage. Zo went u geleidelijk aan uw nieuwe hogere huur. Het bedrag is een percentage van het verschil tussen uw nieuwe en oude huur, min € 50. De eerste € 50,- huurstijging moet u zelf betalen. In het 1e jaar na renovatie is het percentage 75%, het 2e 50% en het 3e 25%.

Huursprong

Een verhoging ineens van de netto huur. Het betreft hier niet de jaarlijkse huurverhoging.

Ontwerpplan

In het ontwerpplan staan de technische beschrijving van de renovatiewerkzaamheden, de nieuwe plattegronden en de huurprijzen.

Optimaliseren

Het opnieuw indelen van de woning waardoor de ruimten optimaal benut worden en voldoen aan het bouwbesluit.

Peildatum

De datum waarop u stadsvernieuwingskandidaat wordt. Minimaal een jaar na de peildatum beginnen de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Een stadsvernieuwingskandidaat heeft voorrang op andere woningzoekenden in Amsterdam en krijgt € 5.900,- verhuiskostenvergoeding (prijspeil 2016).

Sociaal plan

Afspraken om het project voor bewoners financieel en materieel zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Stadsvernieuwingskandidaat

Als een huurwoning gesloopt of ingrijpend gerenoveerd wordt, wordt de zittende huurder stadsvernieuwingskandidaat. Een stadsvernieuwingskandidaat heeft voorrang op andere woningzoekenden in Amsterdam en krijgt € 5.900,- verhuiskostenvergoeding (prijspeil 2016).

Verhuiskostenvergoeding

Een vergoeding voor huurders die door sloop of renovatie hun woning (tijdelijk) moeten verlaten. Deze vergoeding bestaat uit verhuiskosten en kosten om uw huis opnieuw in te richten. De overheid stelt dit bedrag ieder jaar vast. Ga naar rijksoverheid.nl voor meer informatie. De opzegdatum van het huurcontract is bepalend voor de hoogte van de verhuiskostenvergoeding.

Wisselwoning

Een woning die tijdelijke en gestoffeerd aan een huurder en zijn gezin ter beschikking wordt gesteld gedurende de periode dat hun huur gerenoveerd wordt.

Woonduur

Woonduur is de periode dat u in uw huidige woning woont. Na elke verhuizing begint het tellen van de woonduur weer opnieuw. Woonduur is bepalend bij toewijzing van huurwoningen. Als meerdere personen via WoningNet op een huurwoning reageren, heeft in principe de huurder met de langste woonduur voorrang.

WoningNet

WoningNet bemiddelt woningen voor corporaties in verschillende regio’s in Nederland, waaronder Amsterdam en omgeving. Zij verzorgen de inschrijving van woningzoekenden, publiceren het actuele woningaanbod en regelen de verdeling van de woningen volgens de regelgeving. Kijk voor meer informatie op woningnet