Visitatie

Visitatie geeft een (gestructureerde) beoordeling over het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie. Door visitatie informeren wij belanghebbenden over onze prestaties en leggen we verantwoording af. Dit bevordert openheid in de sector. In 2015 is bij ons de maatschappelijke visitatie uitgevoerd.

Onderdelen van de visitatie

Visitatie bestaat uit 5 onderdelen:

 1. Hoe presteren wij in verhouding tot onze ambities en doelstellingen?
 2. Hoe presteren wij in verhouding tot de landelijke, regionale en lokale opgaven?
 3. Hoe presteren wij volgens de belanghebbenden?
 4. Hoe presteren wij gelet op het beschikbare vermogen en hoe efficiënt presteert Eigen Haard?
 5. Hoe presteren wij op het gebied van governance?

Waarom visitatie?

Er zijn verschillende redenen waarom besloten is een maatschappelijke visitatie te laten uitvoeren:

 • We willen op een open, transparante en onafhankelijke wijze verantwoording afleggen aan onze belanghouders.
 • Op basis van de beoordeling van onze resultaten kunnen we ons beleid en onze bedrijfsvoering verbeteren.
 • In de Aedescode staat dat elke aangesloten corporatie zich eens in de vier jaar laat visiteren.

Het onderzoek

Het onderzoek bij Eigen Haard is uitgevoerd door Ernst & Young. Het komt in beide gevallen neer op de volgende stappen:

 1. Verkenning op basis van beschikbare informatie
 2. Opstellen vragenlijst en voorleggen aan bestuur, directieteam en (staf)management
 3. Verdiepende gesprekken van deze groep met de onderzoekers
 4. Veldonderzoek met externe belanghebbenden over hun verwachtingen van Eigen Haard en de beoordeling van de maatschappelijk prestaties

Alle gegevens zijn verwerkt tot een toetsingskader dat de maatschappelijke prestaties van Eigen Haard meet. Het toetsingskader is ook gekoppeld aan onafhankelijke normen en externe referentiekaders. Zo worden de normen van Eigen Haard vergeleken met externe bronnen.

De resultaten

Al onze stakeholders vinden dat we onze kerntaken goed uitvoeren. Dat doen we grotendeels in goede samenwerking met huurdersvertegenwoordigers, lokale bestuurders en andere stakeholders. We zorgen dat we financieel gezond zijn en blijven en dat het toezicht goed en transparant is geregeld. Onze stakeholders is opgevallen dat wij in een periode van economische crisis onze afspraken konden nakomen en door gingen met investeren. Dat waarderen ze.

De betekenis voor huurders

De goede cijfers betekenen dat huurdersvertegenwoordigers de belangen van huurders bij Eigen Haard goed kunnen behartigen. Niet alleen in woord maar ook in daad. Voor de huurders is het prettig te weten dat we financieel stabiel zijn en dat het toezicht goed is geregeld. We sluiten daardoor grote risico’s uit en kunnen de dingen blijven doen die we moeten doen; een gematigd huurbeleid, ons onderhoud goed uitvoeren en extra investeren waar het moet. In woningen en wijken.