Afwijken van Governancecode

Wij gebruiken de Governancecode voor periodieke en systematische zelfanalyse en –evaluatie. En om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze eigen organisatie. We onderschrijven de code, maar kiezen er voor om er op twee punten van af te wijken.

Andere benoemingstermijn

In de Governancecode is voor de statutaire directie een benoemingstermijn van vier jaar bepaald (artikel II.2.1). De Raad van Commissarissen (RvC) hecht belang aan continuïteit binnen het bestuur en heeft daarom uitgesproken dat zij een benoemingstermijn van vier jaar niet wenselijk vindt. Een andere reden om van dit artikel af te wijken is dat de RvC van mening is dat de toenemende onzekerheid over herbenoeming naar verwachting een prijsopdrijvend effect zal hebben, dat is niet wenselijk.

Samenvatting van visitatierapportage

In de Governancecode is vastgelegd dat de visitatierapportage integraal besproken en gepubliceerd moet worden met belanghebbenden (artikel V.3.2). De RvC vindt dit te ver gaan. Eigen Haard zal daarom de visitatierapporten niet integraal openbaar maken, maar volstaat met een samenvatting. De RvC vindt visitatie een zinvol instrument, omdat daarmee een objectief beeld wordt verkregen van het functioneren van Eigen Haard. De organisatie kan hiermee haar voordeel doen en zich verbeteren. Maar leren moet geen controleren worden. De RvC is geen voorstander van het stapelen van toezicht.