Thuis in de wijk

Column Bert Halm

05 oktober 2017

Voorzitter bestuur Bert Halm

Wij - Amsterdamse corporaties – spraken met de gemeente Amsterdam af extra personen uit de kwetsbare doelgroepen te huisvesten. Dit zijn statushouders, maar ook mensen die uitstromen uit GZ en andere instellingen. Mensen voor wie zelfstandig wonen niet altijd even vanzelfsprekend is. En dat kan invloed hebben op de buurt.

We hebben deze woningzoekenden  vooral in onze bestaande woningen kunnen huisvesten. En we mogen extra nieuw bouwen om dit te compenseren. Zo mogen we bijvoorbeeld starten met de ontwikkeling van het gebouw Z1 bij het eindstation van de Noord-Zuidlijn goed voor 288 sociale huurwoningen bij het eindstation van de Noord-Zuidlijn.

Van ‘taakstelling’ naar een ‘kerntaak’

Het is ons wel duidelijk dat het huisvesten van kwetsbare doelgroepen niet tijdelijk is. Nu - en zeker nog de komende 10 jaar – vangen we de grote uitstroom uit de GGZ en andere instellingen op. En de wisselende stromen statushouders. Een verhelderend besef. Waar we het huisvesten van kwetsbare mensen eerst als een extra opgave zagen, is de werkelijkheid dat deze groep een groot deel van onze klanten zijn. Het is daarmee een vast onderdeel van ons werk. 

Dat verandert onze kijk op zaken

Bijvoorbeeld ons idee over nieuwbouw. We moeten niet alleen kijken naar hoeveel woningen we bouwen. We  moeten eerst kijken welke woonvormen en aandacht een doelgroep vraagt. Of en hoe we de ontwikkeling en beheer met elkaar verweven. We moeten de mate van zelfredzaamheid van de nieuwe bewoners meenemen in de ontwikkelfase. Nadenken over vormen van nabuurschap, hulp en zorg in het gebouw. 

Bijvoorbeeld het gebouw Z1

In onze Challenge voor het gebouw Z1 vroegen we mensen een woonconcept te ontwikkelen waarbij ongeveer 30 procent van de bewoners kwetsbaarder zijn. En wellicht minder zelfstandig kunnen wonen. Waarbij iedereen in het gebouw in staat is zijn eigen vrije bestaan op te bouwen. We nodigden tal van partijen uit: zorgpartners, gemeenten, huurders, collega-corporaties, adviesbureaus, architecten, stedenbouwers etc. Want zo verzamelen we de denkkracht om de beste ideeën te bedenken.

Thuis in de wijk

Maar we kijken ook met een andere blik naar wijken. Wat is de impact van de kwetsbare instroom op een wijk? Hoe kunnen we dit sturen? Moeten we spreiden of juist concentreren? Zijn mensen zelfredzamer te maken, of moeten we accepteren dat dit bij een roep gewoon niet lukt? We sluiten aan bij bestaande initiatieven, bijvoorbeeld bij ‘thuis in de wijk’ van de gemeente.

In gesprek met stakeholders

We wijden onze jaarlijkse stakeholderdialoog vandaag aan dit vraagstuk. We leggen ons oor te luisteren. We kijken naar de feiten en de cijfers. Wat gebeurt er nu concreet in de wijk. Hoe denken andere partijen over dit onderwerp? Waar liggen de nuances, de dilemma's, maar vooral de oplossingsrichtingen. En hoe organiseren we de samenwerking. Want deze groep woningzoekenden heeft niet alleen een woning nodig. Maar ook zorg en aandacht. Hier zijn talloze organisaties bij betrokken. Zorgverleners, politie, welzijnsorganisaties, gemeente, we moeten samenwerken.  Want wie we ook huisvesten – iedereen moet zich thuis in de wijk kunnen voelen.

Over de uitkomst van de Challenge, de Stakeholderdialoog en alle plannen en activiteiten die we ondernemen over dit onderwerp zullen we u regelmatig informeren.


Bert Halm, Voorzitter